Aktualitātes

13.12.2016Drukāt
Aktualitātes bāriņtiesu uzraudzības jomā

Aicinām iepazīties ar aktualitātēm un jaunumiem bāriņtiesu uzraudzības jomā.

Inspekcija jau kopš 2015. gada sākuma, veicot bāriņtiesu lietvedībā esošo lietu pārbaudes, prioritāru uzmanību velta deinstitucionalizācijas principa īstenošanai bāriņtiesu darbā, proti, pārbaudot vai bāriņtiesas velta pietiekošu uzmanību un rūpību jautājuma risināšanai par bērnam, kas šķirts no savas ģimenes, atbilstošas ārpusģimenes aprūpes nodrošināšanu pie aizbildņa vai audžuģimenē.

Tostarp, lai veicinātu bāriņtiesu izpratni par deinstitucionalizācijas ideju un ar tās iedzīvināšanu praksē saistītajām bāriņtiesu darbībām, inspekcija jau 2014. gadā izstrādāja metodiskos ieteikumus bāriņtiesām “Bāriņtiesas loma deinstitucionalizācijas procesā”. Tostarp, lai pēc iespējas vispusīgāk veiktu katra bērna individuālās situācijas izvērtējumu nolūkā institucionālo aprūpi aizstāt ar ārpusģimenes aprūpi ģimeniskā vidē, inspekcija izstrādāja pārskata paraugu, kas bāriņtiesām aizpildāms un regulāri aktualizējams, novērtējot bērna vajadzības, identificējot problēmas, apzinot potenciālos aizbildņus un audžuģimenes. Minētais pārskats izmantojams, bāriņtiesām īstenojot darbības atbilstoši 2006. gada 19. decembra Ministru kabineta noteikumu Nr.1037 “Bāriņtiesas darbības noteikumi” 81.2, 81.3, 81.4 punktā noteiktajam.

 

Inspekcija katra gada darba plāna ietvaros pārbauda vismaz 1800 dažādu kategoriju lietas. Tādējādi kopumā 2015. gadā un 2016. gadā inspekcija pārbaudījusi 3600 lietas, no tām 2061 ārpusģimenes aprūpes (aizbildnības, audžuģimeņu un bērnu ievietošanas ilgstošas sociālas aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās) lietas.

 

Kopumā, izvērtējot pārbaudītās ārpusģimenes aprūpes lietas, secināms, ka ne visos gadījumos ir bijis iespējams nodrošināt institucionālajai aprūpei alternatīvus (ģimeniskai videi pietuvinātus) ārpusģimenes aprūpes pakalpojumus bērniem, kas šķirti no savām bioloģiskajām ģimenēm. Tas saistīts ar dažādiem iemesliem. Pārbaužu gaitā konstatēts, ka bāriņtiesām vissarežģītāk bijis atrast piemērotu audžuģimeni jaundzimušiem bērniem un zīdaiņiem, ja bērnam nepieciešama īpaša aprūpe saistībā ar bērnam diagnosticētajām veselības problēmām. Tāpat grūtības saistītas ar piemērotas audžuģimenes atrašanu pusaudžiem, kam novērotas uzvedības (mācīšanās grūtības, atkarības, u.c.) problēmas un veselības traucējumi.

 

Vienlaikus jānorāda - pārbaužu ietvaros konstatēts, ka nereti bāriņtiesas pieļāvušas trūkumus un nepilnības, risinot jautājumos par atbilstošas aprūpes nodrošināšanu bērniem ģimeniskā vidē (pie aizbildņa, audžuģimenē), proti, pirms lēmuma pieņemšanas par bērna ārpusģimenes aprūpi bāriņtiesas nav sagatavojušas rakstisku pārskatu par darbībām, kas veiktas, lai bērnam nodrošinātu piemērotu aprūpi pie aizbildņa vai audžuģimenē; bāriņtiesu lietu materiālos nav fiksēta informācija, kas apliecina, ka ik pēc trīs mēnešiem (bērniem vecumā līdz 3 gadiem) un ik pēc sešiem mēnešiem (bērniem vecumā no 3 līdz 16 gadiem) izvērtēta institucionālā aprūpē esoša bērna iespēja augt ģimeniskā vidē.

 

Vienlaikus jāuzsver, ka pārbaužu gaitā konstatēts, ka šobrīd Latvijā ir vairākas bāriņtiesas, kuru lietvedībā nav lietu par bērnu ievietošanu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā, jo visiem bērniem, kas šķirti no savām bioloģiskajām ģimenēm, ir nodrošināta atbilstoša aprūpe pie aizbildņa vai audžuģimenē.
MeklēšanaJūsu jautājums
Šeit jūs varat uzrakstīt un atsūtīt jautājumu inspekcijai, kas tiks izskatīts un atbilde tiks nosūtīta uz jūsu norādīto e-pasta adresi


Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Ventspils iela 53
Rīga, LV – 1002
Tālrunis: 67 359 128
Fakss: 67 359 159
E-pasts: pasts@bti.gov.lv
© Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 2006
Informācija atjaunota: 20.01.2021