Aktualitātes

25.03.2020Drukāt
Informācija par bāriņtiesu aktualitātēm pēc 24. marta LPS videokonferences

Latvijas Pašvaldību savienības 2020. gada 24. martā organizētās videokonferences laikā tika aktualizēti vairāki būtiski jautājumi attiecībā uz bāriņtiesas darbinieku rīcību dažādu situāciju risināšanā, kā piemēram:

a) kā notiks bērnu izņemšana no ģimenes, kurā ir Covid –19 saslimušais, ja faktiski to veic bāriņtiesu darbinieki, pēc tam darbiniekiem  jādodas pašizolācijā. Kas turpmāk pildīs bāriņtiesas funkcijas, ja visi pašizolēsies. Ir nepieciešams definēt bāriņtiesu sadarbības un funkciju pārņemšanas iespējas, lai nerastos situācijas, kad bāriņtiesa nav darboties spējīga un nevar pieņemt lēmumus bērnu interesēs.

b) kā iegūt informāciju par Covid –19 saslimšanas gadījumiem, kur nav nodrošinātas bērnu tiesības vai informāciju par palīdzību bērniem, kuru vecākiem jāatrodas pašizolācijā.

 

1) Situācijā, ja bāriņtiesa ir saņēmusi informāciju par iespējamu apdraudējumu bērnam un ir nepieciešams šķirt bērnu no ģimenes gadījumos, ja ir apdraudēta bērna veselība vai dzīvība, primāri aicinām sazināties ar bērnu vecāku ģimenes ārstu, lai noskaidrotu vai kādam no ģimenes locekļiem nav apstiprināta Covid-19 infekcija. Ja šāda infekcija ir apstiprināta, aicinām rīkoties atbilstoši Slimību un profilakses kontroles centra (turpmāk - SPKC) izstrādātājām rekomendācijām, proti, kontakta laikā ar ģimeni nodrošināt gan bāriņtiesas darbiniekam, gan bērnam ķirurģisko masku, tādējādi mazinot inficēšanās risku. Ņemot vērā, ka bērns ir dzīvojis kopā ar personu, kurai ir apstiprināta Covid-19 infekcija, tad bērns ir augsta inficēšanās riska kontaktpersona. Lai samazinātu bērna un apkārtējo personu inficēšanas risku, bērns ir jāievieto drošos apstākļos (speciāli šiem apstākļiem pielāgotās telpās). Labklājības ministrija sadarbībā ar Veselības ministriju šobrīd izstrādā rīcības plānu bērnu, kuri ir bijuši tiešā kontaktā ar Covid-19 infekcijas slimnieku, transportēšanai un izmitināšanai. Tiklīdz tiks saņemta precīzāka informācija no Labklājības ministrijas un Veselības ministrijas par minēto rīcības plānu, tā tiks nosūtīta visām Latvijas bāriņtiesām. Līdz tam gadījumos, ja rodas situācija, kad nepieciešams šķirt bērnu no ģimenes, kurā ir apstiprināta Covid-19 infekcija, aicinām nekavējoties sazināties ar Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekciju (turpmāk - VBTAI) vai Labklājības ministriju, lai rastu atbilstošāko risinājumu konkrētās situācijas risināšanā.

                2) Labklājības ministrija ir panākusi mutisku vienošanos ar Veselības ministriju, ka ģimenes ārsts informē pašvaldības sociālo dienestu par ģimenēm, kuras atrodas pašizolācijā un kurām ir nepieciešama palīdzība pārtikas, medikamentu, higiēnas vai citu ikdienas lietošanai preču nodrošināšanai. Vienlaikus pašas ģimenes, kuras atrodas pašizolācijā, ir aicinātas informēt sociālo dienestu par sev nepieciešamo palīdzības veidu. Ja bāriņtiesai ir zināma, kāda ģimene, kurai ir nepieciešams sniegt minēto palīdzību, aicinām sadarboties ar pašvaldības sociālo dienestu, lai kopīgi rasu risinājumu kā šo palīdzību sniegt.

 

Vienlaikus VBTAI pievienojas Latvijas bāriņtiesu darbinieku asociācijas paustajam viedoklim par bāriņtiesu nozīmīgumu bērnu tiesību aizsardzības nodrošināšanā, jo īpaši situācijā, kad valstī ir izsludināts ārkārtas stāvoklis, kā arī VBTAI augstu vērtē bāriņtiesu darbinieku pašaizliedzību un operatīvu iesaisti gadījumu risināšanā. Lai sniegtu atbalstu bāriņtiesām šajā sarežģītajā un nebūt vieglajā laikā, vēlamies akcentēt vairākus būtiskus aspektus:

                1) Sadarbības nozīmīgums

Ārkārtīgi svarīga loma jebkuras individuālas situācijas risināšanai šobrīd pašvaldībā ir pašvaldības institūciju spējai sadarboties. Arī ārkārtējas situācijas laikā bāriņtiesas funkcijas, tiesības un pienākumi paliek nemainīgi, vienlaikus izvērtējot katra jautājuma steidzamību un iespējamo risināšanas veidu. Savlaicīga un kvalitatīva informācijas apmaiņa visu iesaistīto institūciju starpā, kā arī vienam otra pienākumu apzināšanās un vienota izpratne šobrīd būs ļoti būtiska, lai nodrošinātu maksimālu bērnu un aizgādnībā esošu personu tiesību aizsardzību šajā periodā. Ārkārtējā situācijā īpaši bīstami, ja galvenās bērnu tiesību aizsardzībā iesaistītās pašvaldības un/vai valsts institūcijas pieļautu novēlotu informācijas sniegšanu kompetentajām iestādēm, būtiskas informācijas nesniegšanu vai neveltītu pietiekamu uzmanību saņemtajai informācijai (neizvērtēšana, novēlota iepazīšanās ar būtisku informāciju). Līdz ar to aktualizējama efektīva, lietišķa un profesionāla informācijas apmaiņa.

Metodiskie ieteikumi par bāriņtiesas un sociālā dienesta sadarbību, kas ietver arī vispārējus institūciju sadarbības principus, pieejami rokasgrāmatā bāriņtiesām http://www.bti.gov.lv/lat/barintiesas/metodiskie_ieteikumi_/?doc=5503&page= (93.lpp.)

 

                2) Rīcība situācijās, kurās saņemta informācija par iespējamiem bērnu tiesību pārkāpumiem Nav pieļaujama situācija, kurā bāriņtiesas darbinieks, personisku motīvu vadīts, atsakās veikt darbības kompetences ietvaros, lai pārbaudītu saņemtu informāciju par iespējamiem būtiskiem bērna tiesību pārkāpumiem. Izprotot ārkārtējās situācijas, kura radusies saistībā ar būtiskiem riskiem cilvēka veselībai, radīto spriedzi un neziņu, īpaši aicinām pašvaldības sadarbības grupai vai krīzes vadības grupai sniegt nepieciešamo emocionālo, kā arī praktisko atbalstu saviem darbiniekiem, nodrošinot iespēju saņemt attālinātas supervizora vai psihologa konsultācijas, iespēju robežās nodrošināt bāriņtiesu darbiniekus ar nepieciešamajiem aizsarglīdzekļiem. VBTAI ieskatā, situācijās, kurās ir bažas par darba pienākumu izpildes negatīvu ietekmi uz darbinieka veselību, nepieciešamas piesaistīt pašvaldības darba aizsardzības speciālistu, kurš pamatojoties uz personas obligātajā veselības pārbaudē konstatētu un norādīto, kā arī amata aprakstā noteiktajiem riskiem, izvērtētu katra konkrētā darbinieka situāciju.

!!! Aicinām bāriņtiesas priekšsēdētāju nekavējoties informēt pašvaldības vadītāju vai krīzes vadības grupas vadītāju vai citu atbildīgo personu, par jebkuriem sarežģījumiem, kas varētu ietekmēt bāriņtiesas funkcijas nodrošināšanu.

Atkārtoti norādāms, ka jebkura dzīves apstākļu pārbaude, lai pārliecinātos par bērna drošību ģimenē, šobrīd organizējama sadarbojoties visām institūcijām, tajā skaitā, pašvaldības vai Valsts policiju.

 

                3) Ierasto bāriņtiesas funkciju nodrošināšana Administratīvo lietu izskatīšana Kā jau to ir apliecinājusi pašu bāriņtiesu sniegtā informācija VBTAI, bāriņtiesas jau ir spējušas katrā individuālā situācijā izvērtēt iespējas veikt nepieciešamās darbības, t.sk., jautājumā par administratīvo lietu izskatīšanu bāriņtiesas sēdē ar vai bez administratīvā procesa dalībnieku klātbūtnes, lietu atlikšanu vai nepieciešamības gadījumā lietu izskatīšanu, piedaloties administratīvās lietas dalībniekiem.

Viedokļu noskaidrošana

Attiecībā uz viedokļu noskaidrošanu, tiek akcentēta nepieciešamība savlaicīgi lūgt personas rast iespēju savu viedokli izskatāmajā jautājumā sniegt rakstveidā. Telefoniski noskaidrotā informācija fiksējama sarunas pārskatā/protokolā, norādot sarunas laiku, vietu un atspoguļojot sarunu. Aicinām arī rakstveidā norādīt atzīmi, kādēļ pārrunas veiktas telefonsarunas veidā.

Ir bāriņtiesas, kuras dalījušās pozitīvā pieredzē par pārrunu veikšanu ar personām videozvana veidā, tādējādi gan gūstot pārliecību par personas identitāti, gan arī veicinot privātpersonu uzticamību bāriņtiesai. Aicinām bāriņtiesas lūgt pašvaldībām nodrošināt nepieciešamās tehniskās iespējas, VBTAI ieskatā, šobrīd būtu nepieciešams maksimāli sadarboties visām pašvaldības iestādēm, tajā skaitā attiecībā uz iespēju piešķirt bāriņtiesai kādu nepieciešamu un bāriņtiesas inventārā iztrūkstošu tehnoloģiju bāriņtiesai no kādas citas pašvaldības iestādes, kurai šobrīd pēc tās nav akūtas nepieciešamības.

VBTAI uzsver, ka bērna viedoklis ir uzklausāms klātienē, vai bērna viedokļa noskaidrošana atliekama, ja to pieļauj situācijas būtība. Arī šajos gadījumos katra individuāla situācija vērtējama atsevišķi.

 

!!! Bāriņtiesu lietās rakstveidā fiksējams, ja kāda plānotā darbība (piemēram, ikgadējā dzīves apstākļu pārbaude aizbildņa ģimenē) tiek atlikta, norādot atlikšanas iemeslu.

 

                4) Informācija no VBTAI Konsultatīvās nodaļas. Lai reaģētu uz radušos situāciju, VBTAI konsultatīvā nodaļa piedāvā atbalsta pasākumus bērnu vecākiem (likumiskajiem pārstāvjiem) un ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijām.

Lai saņemtu attālinātu atbalstu, darba dienās no 9.00 līdz 15.00 zvani Konsultatīvās nodaļas vadītājai Ingai Gulbei, mob. 26808563 vai sūti ziņu inga.gulbe@bti.gov.lv Pēc pirmās sarunas ar daļas vadītāju, vecāki/bērna pārstāvji tiks novirzīti pie kāda no nodaļas speciālista, atbilstoši problēmas aktualitātei. Speciālists sniegs nepieciešamo atbalstu.

 

                5) VBTAI darbība

Papildus norādām, ka VBTAI strādā ierastajā režīmā, zvanot pa VBTAI centrālo tālruni 67359128, lietvedis nodrošinās attiecīga inspektora vai speciālista konsultāciju, tāpat saziņai izmantojams elektroniskais pasts.

Kontaktinformāciju skatīt: http://www.bti.gov.lv/lat/zinas_par_iestadi/sazinas_iespejas/?doc=5071&page=

VBTAI izsaka pateicību bāriņtiesām par operatīvu pieeju darba organizācijas pārstrukturēšanā un vienlaikus informē, ka ir uzrunājusi Tieslietu ministriju jautājumā par apliecinājuma funkciju nodrošināšanas iespējām situācijā, kad nenotiek apmeklētāju pieņemšana klātienē.

 
MeklēšanaJūsu jautājums
Šeit jūs varat uzrakstīt un atsūtīt jautājumu inspekcijai, kas tiks izskatīts un atbilde tiks nosūtīta uz jūsu norādīto e-pasta adresi


Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Ventspils iela 53
Rīga, LV – 1002
Tālrunis: 67 359 128
Fakss: 67 359 159
E-pasts: pasts@bti.gov.lv
© Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 2006
Informācija atjaunota: 03.04.2020