Darba plāni nedēļai

22.10.2015Drukāt
Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas darba plāns no 26. oktobra līdz 30. oktobrim, 2015.

 

 

Plānotais laiks

 

Aktivitātes

 

RĪGA

(Rīgas, Jelgavas, Jūrmalas pilsētas, Aizkraukles, Auces, Ādažu, Babītes, Baldones, Carnikavas, Bauskas, Dobeles, Engures, Garkalnes, Iecavas, Ikšķiles, Jaunpils, Jelgavas, Krimuldas, Ķeguma, Ķekavas, Lielvārdes, Mārupes, Ogres, Olaines, Ozolnieku, Ropažu, Rundāles, Salaspils, Saulkrastu, Skrīveru, Stopiņu, Tērvetes, Tukuma, Vecumnieku novadi)

26.10.2015.

Tikšanās Rīgas domē par Rīgas bāriņtiesas darbības jautājumiem

27.10.2015.

Tikšanās ar administratīvā pārkāpuma lietas dalībniekiem

27.10.2015.

Projekta “Drošu ģimenes vidi Latvijas bērniem” atklāšanas pasākums

27.-28.10.2015.

Bāriņtiesas lietvedībā esošo lietu pārbaude Daugavpils pilsētas bāriņtiesā

28.10.2015.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Rīgas 74. pirmsskolas izglītības iestādē

28.10.2015.

Dalība Tieslietu ministrijas darba grupā par likumdošanas regulējumu attiecībā uz bērnu antisociālās uzvedības korekciju

28.10.2015.

Starpinstitucionāla sanāksme Valsts probācijas dienestā konkrētā ģimenes lietā

29.10.2015.

Dalība Labklājības ministrijas darba grupā par bērnu kritēriju izvērtēšanu saistībā ar deinstitucionalizācijas procesu

30.10.2015.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Rīgas 162. pirmsskolas izglītības iestādē

30.10.2015.

Konsultāciju diena Garkalnes novada speciālistiem un iedzīvotājiem

30.10.2015.

Ikgadējais bāriņtiesu priekšsēdētāju zināšanu pilnveides seminārs Rīgā

30.10.2015.

Konsultāciju diena Garkalnes novada speciālistiem un iedzīvotājiem bērnu tiesību aizsardzības jomā

 

RĒZEKNE

(Rēzeknes pilsēta, Balvu, Viļakas, Baltinavas, Rugāju, Ludzas, Kārsavas, Zilupes, Ciblas, Rēzeknes, Viļānu, Madonas, Lubānas, Varakļānu, Cesvaines, Gulbenes, Apes, Alūksnes novadi)

27.10.2015.

Tikšanās ar Ludzas novada sociālā dienesta un bāriņtiesas speciālistiem konkrēta gadījuma risināšanai

27.-28.10.2015.

Bāriņtiesas lietvedībā esošo lietu pārbaude Daugavpils pilsētas bāriņtiesā

 

DAUGAVPILS

(Daugavpils un Jēkabpils pilsētas, Daugavpils, Ilūkstes, Jēkabpils, Aknīstes, Salas, Viesītes, Krustpils, Dagdas, Krāslavas, Preiļu, Līvānu, Riebiņu, Vārkavas, Aglonas, Pļaviņu, Kokneses, Neretas, Jaunjelgavas novadi)

27.10.2015.

Audžuģimeņu apmeklējums

28.10.2015.

Konsultāciju diena Viesītes novadā

28.10.2015.

Konsultāciju diena Aknīstes novadā

28.10.2015.

Dalība Jēkabpils novada audžuģimeņu atbalsta grupā

28.10.2015.

Tikšanās ar Krustpils novada domes priekšsēdētāju un bāriņtiesas priekšsēdētāju audžuģimeņu jautājumos

30.10.2015.

Tikšanās ar Jēkabpils pirmsskolas izglītības iestādes “Zvaniņš” darbiniekiem un bērnu vecākiem

VALMIERA

(Valmieras pilsēta, Amatas, Cēsu, Jaunpiebalgas, Līgatnes, Pārgaujas, Priekuļu, Raunas, Vecpiebalgas, Alojas, Limbažu, Salacgrīvas, Strenču, Beverīnas, Mazsalacas, Naukšēnu, Kocēnu, Burtnieku, Smiltenes, Rūjienas, Valkas, Valmieras, Ērgļu, Siguldas, Sējas, Krimuldas, Inčukalna un Mālpils novadi)

26.10.2015.

Tikšanās ar Palsmanes internātpamatskolas pedagogiem un citiem darbiniekiem par aktualitātēm bērnu tiesību aizsardzības jomā

27.10.2015.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Sociālās korekcijas izglītības iestādē “Naukšēni”

28.10.2015.

Tikšanās ar Strenču novada izglītības iestāžu darbiniekiem par aktualitātēm bērnu tiesību aizsardzības jomā

29.10.2015.

Tikšanās ar Skangaļu muižas Bērnu atbalsta un sociālās aprūpes centra – internāta bērniem un speciālistiem par viņu saskarsmes tiesiskiem un faktiskiem aspektiem

30.10.2015.

Tikšanās ar Valkas novada izglītības iestāžu pedagogiem un darbiniekiem par aktualitātēm bērnu tiesību aizsardzības jomā

 

LIEPĀJA

(Liepājas un Ventspils pilsētas, Liepājas, Aizputes, Pāvilostas, Mērsraga, Brocēnu, Dundagas, Durbes, Alsungas, Grobiņas, Kuldīgas, Nīcas, Priekules, Rojas, Rucavas, Saldus, Skrundas, Talsu, Kandavas, Vaiņodes, Ventspils novadi)

27.10.2015.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude pie bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēja

27.10.2015.

Audžuģimeņu apmeklējums

28.10.2015.

Bērnu tiesību ievērošanas un bērnu personisko un mantisko interešu ievērošanas pārbaude Dobeles novada Sociālā dienesta Ģimenes atbalsta centrā „Lejasstrazdi"

30.10.2015.

Audžuģimeņu apmeklējums

 
MeklēšanaJūsu jautājums
Šeit jūs varat uzrakstīt un atsūtīt jautājumu inspekcijai, kas tiks izskatīts un atbilde tiks nosūtīta uz jūsu norādīto e-pasta adresi


Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Ventspils iela 53
Rīga, LV – 1002
Tālrunis: 67 359 128
Fakss: 67 359 159
E-pasts: pasts@bti.gov.lv
© Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 2006
Informācija atjaunota: 12.07.2020