Publiskie iepirkumi

14.02.2013Drukāt
Iepirkums - Valsts un pašvaldību speciālistu apmācību organizēšana un vadīšana atbilstoši Ministru kabineta 2005. gada 27. septembra noteikumiem Nr.729 „Noteikumi par speciālu zināšanu apguves kārtību bērnu tiesību aizsardzības jomā un šo zināšanu saturu”

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija izsludina iepirkumu "Valsts un pašvaldību speciālistu apmācību organizēšana un vadīšana atbilstoši Ministru kabineta 2005. gada 27. septembra noteikumiem Nr.729 „Noteikumi par speciālu zināšanu apguves kārtību bērnu tiesību aizsardzības jomā un šo zināšanu saturu””

 

 

Iepirkuma identifikācijas Nr.VBTAI 2013/1-18/2.

 

Pasūtītājs: Labklājības ministrijas Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija, reģ.nr.90002056949, Ventspils iela 53, Rīga, LV 1002, tālr.67359128, fakss 67359159. Iepirkuma komisija izveidota ar Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas 07.02.2013. rīkojumu Nr.1-1/62. 

 

Iepirkuma priekšmets: Valsts un pašvaldību speciālistu apmācību organizēšana un vadīšana atbilstoši Ministru kabineta 2005.gada 27.septembra noteikumiem Nr.729 „Noteikumi par speciālu zināšanu apguves kārtību bērnu tiesību aizsardzības jomā un šo zināšanu saturu”. Apmācībās apmācīti vismaz 600 valsts un pašvaldību speciālisti.  Iepirkuma priekšmets nav sadalīts daļās, Pretendents nevar iesniegt piedāvājuma variantus. CPV 85321000-5. 

 

 

Iepirkuma apjoms: Iepirkums tiek veikts, atbilstoši Labklājības ministrijas apstiprinātajai Valsts programmai bērna un ģimenes stāvokļa uzlabošanai 2013.gadam, piemērojot Publisko iepirkumu likuma 8'. pantu. Tiks slēgts līgums ar kopējo iepirkuma summu līdz 15000,00 latiem (piecpadsmit tūkstoši latu) par vismaz 600 valsts un pašvaldību speciālistu apmācību, atbilstoši nolikuma prasībām un kritērijiem tiks izvēlēts saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums.

Apmaksa par veikto darbu tiks veikta trijās daļās - avansa maksājums līdz 5000,00 latiem februārī, pēc kursa mācību materiālu un mācību plāna saskaņošanas ar Pasūtītāju, maijā līdz 5000,00 latiem par iepriekšējā līguma izpildes termiņā paveikto, neapmaksāto darbu un jūlijā atlikusī līguma summa par paveikto, neapmaksāto darbu.

 

 

Paredzamais līguma izpildes laiks: no 2013.gada 27.februāra līdz 2013.gada 29.jūlijam.

 

    Piedāvājuma iesniegšanas laiks un vieta: iesniegšana līdz 2013.gada 25.februārim plkst.12:00 Rīgā, Ventspils ielā 53, 5.stāvā, LV 1002, papildus informācija pie kontaktpersonas Jāņa Ukšes, tālr.67359138, mob.26809493, e-pasts – janis.ukse@bti.gov.lv, piedāvājumi, kas tiks iesniegti pēc noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiņa neatvērtā veidā tiks nosūtīti atpakaļ pretendentam un iepirkumā vērtēti netiks.

 

 Papildus informācija pa tālr. 67 359 138, mob. 26 809 493, e-pasts – janis.ukse@bti.gov.lv

 

Ar iepirkuma nolikumu iespējams iepazīties, lejuplādējot pielikumā esošo dokumentu.

 


Pievienotie materiāli

 
NolikumsMeklēšanaJūsu jautājums
Šeit jūs varat uzrakstīt un atsūtīt jautājumu inspekcijai, kas tiks izskatīts un atbilde tiks nosūtīta uz jūsu norādīto e-pasta adresi


Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Ventspils iela 53
Rīga, LV – 1002
Tālrunis: 67 359 128
Fakss: 67 359 159
E-pasts: pasts@bti.gov.lv
© Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 2006
Informācija atjaunota: 15.01.2021