Publiskie iepirkumi

10.02.2016Drukāt
Iepirkuma procedūra - speciālistu apmācība

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija izsludina iepirkuma procedūru “Valsts un pašvaldību speciālistu apmācības atbilstoši Bērnu tiesību aizsardzības likuma 5.¹ panta otrajai daļai un Ministru kabineta 2014. gada 1. aprīļa noteikumiem Nr.173 “Noteikumi par kārtību, kādā apgūst speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā, šo zināšanu saturu un apjomu”"

 

Iepirkuma procedūras identifikācijas Nr.VBTAI 2016/1-18/2.

 

 Ņemot vērā Iepirkumu uzraudzības biroja publikācijas datumu, lai nodrošinātu Publisko iepirkumu likumā noteikto piedāvājumu iesniegšanas termiņu, piedāvājumu iesniegšanas termiņš pagarināts līdz 15.03.2016.

  

Ar detalizētu informāciju lūdzam iepazīties, lejuplādējot pielikumu.

 

 

Atbildes uz jautājumiem, kas saistīti ar iepirkumu. 

 

Jautājums:

 

Precizējošs jautājums par iepirkumu Nr. VBTAI 2016/1-18/2: Nolikumā ir noteikts, ka apmācībās tiks apmācīti 806 speciālisti un kā saprotam, grupu komplektēšanas darbu veic Izpildītājs. 

Kas notiek gadījumā, ja  iepirkuma nolikumā paredzētais speciālistu skaits apmācībām nepiesakās?

 

Atbilde:

 

Tādai situācijai, pēc mūsu iepriekšējas pieredzes, visticamāk, nevajadzētu rasties (parasti pieprasījums pārsniedz piedāvājumu), vēl jo vairāk, ka attiecīgās iestādes (izņemot psihologus un vispārējo valsts un pašvaldību apmācību programmu, pēc kurām noteikti pieprasījums pārsniegs piedāvājumu, tamdēļ par šo pozīciju komplektēšanu līguma projektā ir atruna, kā tiek komplektētas grupas) ir aptaujātas par šajā gadā apmācāmo skaitu un tas plānots atbilstoši katras iestādes pieprasījumam. Gadījumā, ja tiks apmācīts mazāks skaits speciālistu, kā noteikts, tad apmaksa tiks veikta par ar pušu pieņemšanas – nodošanas aktu pieņemto speciālistu skaitu reizinot ar iepirkumā noteikto vidējo speciālistu apmācības cenu. Iespējama ir arī situācija, ja tiešām netiek komplektēta pozīcija no noteikto speciālistu skaita, tad pusēm vienojoties, norādot pamatojumu, atbilstoši iepirkuma procedūras nolikuma 5.4.apakšpunktam, pārplānojot 3.punktā paredzēto sadalījumu, palielinot kādu speciālistu pozīciju no 3.punktā paredzētā, lai tomēr sasniegtu iepirkumā un līgumā plānoto skaitu.

 

 Jautājumi:

1.       Vai noslēguma pārbaudījums ietilpst prasīto 40 akadēmisko stundu apjomā, vai arī izpildītājam tas ir jāparedz atsevišķi no šīm 40 akad. stundām?

2.       Vai izpildītājam ir jāparedz kāds noteikts akad. stundu apjoms noslēguma pārbaudījumam uz vienu grupu?

 

Atbildes:

1)      apstiprinātās mācību programmas (pieejamas iepirkuma procedūrā norādītajā adresē mūsu mājas lapā)  paredz 40 stundu apmācību sadalījumu, kurā nav paredzēts laiks noslēguma pārbaudījumam, tātad, tas ir papildus 40 stundu apmācībai.

2)      Jūs varat iesniedzot mācību programmas saskaņošanai paredzēt arī noslēguma pārbaudījuma saturu, apjomu, formu, noslēguma pārbaudījumam šobrīd nav noteikts konkrēts laika garums, forma, Jūs iesniedzot mācību programmas saskaņošanai varat pievienot savus priekšlikumus, savukārt, iepirkuma procedūrā mēs esam pasūtītājs, līdz ar to, ja tiks piedāvāts neatbilstošs plānojums noslēguma pārbaudījumam, piemēram, paredzot tam 10 stundas, tad mēs uz to norādīsim.   

 

Jautājumi:

1.      Nolikuma 9.4.2. punktā ir norādīts, kādi ir pieteikuma formā ar tehnisko piedāvājumu, iekļaujamie dokumenti. Jautājums: kādu informāciju Pretendentam būtu nepieciešams norādīt 9.4.2.2. un 9.4.2.3. punktā norādītajos dokumentos?

2.      Lūdzu, precizējiet, vai pirms grupu komplektēšanas Izpildītājam no Pasūtītāja puses tiks iesniegts apmācāmo dalībnieku saraksts, vai tomēr tas ir Izpildītāja pienākums apzināt šī iepirkuma ietvaros apmācāmās personas (šādā gadījumā, lūdzu, precizējiet, vai Pasūtītājam ir kādas prasības potenciālo dalībnieku informēšanai par apmācību iespējām šī iepirkuma ietvaros)?

3.      Vai Pasūtītājam ir kādi kritēriji, kuri Izpildītājam ir jāņem vērā, nosakot konkrētās Apmācību norises vietas? Kāda ir pieredze telpu nodrošināšanai Jūsu sistēmā?

4.      Līguma formas 4.1. punktā ir norādīts, ka “izpildītājs, uzsākot Apmācību, pēc līguma parakstīšanas 10 darba dienu laikā Iesniedz Pasūtītājam saskaņošanai Apmācību mācību materiālus un mācību plānu”. Lūdzu, precizējiet, kādiem ir jābūt šiem Apmācību mācību materiāliem un mācību plānam?

 

Atbildes:

1)      Atbilstoši nolikuma noteikumiem, pakalpojuma organizēšanas apraksts, mācību plāns un mācību kursa izdales materiālu plāns, lai novērtētu pretendentu izpratni par sniegto pakalpojumu,  tiks vērtēti, atbilstoši nolikumā noteiktajai kārtībai. Pretendenti, atbilstoši nolikuma prasībām, pakalpojuma organizēšanas aprakstā  detalizēti apraksta jautājumus, kas saistīti ar pakalpojuma organizēšanas/sniegšanas jautājumiem. Mācību kursa izdales plānā  tiek sniegta detalizēta informācija, lai iepirkuma komisija objektīvi, atbilstoši iepirkuma nolikuma 11.1. apakšpunktam var novērtēt pretendenta  iesniegto informāciju.

2)      Pakalpojuma sniedzējs, atbilstoši iepirkuma nolikuma prasībām, pilnībā nodrošina dalībnieku informēšanu, grupu komplektāciju, reģistrāciju, konkrētas prasības potenciālo dalībnieku informēšanai nav noteiktas, informēšana var tikt veikta gan elektroniski, papīra formātā, vai izmantojot citu informēšanas veidu, apmācību dalībnieku informēšana, mācību grupu komplektēšana pilnībā ir pakalpojuma sniedzēja atbildībā. Vēršam uzmanību, ka pakalpojuma sniedzējs arī pilnībā nodrošina apmācību dalībnieku reģistrāciju, kas nozīmē, ka pakalpojuma sniedzējam ir jānodrošina apmācību potenciālajiem dalībniekiem iespēja reģistrēties apmācībām (paredzot, attiecīgi, kā tas tiks veikts -  piemēram, elektroniski, papīra formātā, izmantojot tālruni, vai tiks izmantotas visas reģistrēšanās iespējas, vai tiks paredzētas vēl arī citas reģistrēšanās iespējas).

3)      Konkrētas apmācību vietas tiks noteiktas atbilstoši analizējot informāciju par to, cik, no kuras vietas ir reģistrējušie apmācībām dalībnieki, lai nodrošinātu maksimāli izdevīgu atrašanās vietu apmācību grupu dalībniekiem. Nav saprotams jautājums “Kāda ir pieredze telpu nodrošināšanai Jūsu sistēmā?”, lai varētu sniegt atbildi uz šo jautājumu, tas būtu precizējams, prasības mācību telpām ir noteiktas tehniskajā specifikācijā.

4)    Mācību materiāli satur izdales materiālus, prezentācijas, un citu būtisku informāciju. Mācību plāns satur informāciju par mācību tēmām, apakštēmām, metodēm, laika plānojumu un citu nepieciešamo informāciju.


Pievienotie materiāli

 
NolikumsMeklēšanaJūsu jautājums
Šeit jūs varat uzrakstīt un atsūtīt jautājumu inspekcijai, kas tiks izskatīts un atbilde tiks nosūtīta uz jūsu norādīto e-pasta adresi


Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Ventspils iela 53
Rīga, LV – 1002
Tālrunis: 67 359 128
Fakss: 67 359 159
E-pasts: pasts@bti.gov.lv
© Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 2006
Informācija atjaunota: 18.02.2020