Publiskie iepirkumi

25.09.2017

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija izsludina iepirkuma procedūru „Speciālistu apmācība bērnu tiesību aizsardzības jomā.

 

 

Iepirkuma procedūras identifikācijas Nr. VBTAI 2017/5.8-7/2/ESF. 

 

 

 

Jautājums: kur ir pieejamas iepirkuma procedūras nolikumā minētās metodoloģijas

 

Atbilde: apmācību programmas un metodoloģijas ir pieejamas elektroniski lejupielādei Pasūtītāja mājas lapā: http://www.bti.gov.lv/lat/metodiska_palidziba/izglitibas_programmu_paraugi_specialo_zinasanu_bernu_tiesibu_aizsardzibas_joma_apguvei/

 

 

Jautājumi:

 

Vēlamies noskaidrot jautājumus par nolikuma punktiem:

2.3.1. Pretendentam iepriekšējo trīs gadu laikā (līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām) ir pozitīva pieredze speciālistu apmācību organizēšanā un vadīšanā ar vismaz 550 apmācību dalībniekiem viena noslēgtā līguma ietvaros.

 

Sakiet  lūdzu vai terminu „speciālistu apmācība” ir domāta pasūtītāja personāla apmācība?

 

2.3.4. Apmācību programmām jābūt saskaņotām ar Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekciju, atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 1.aprīļa noteikumiem Nr.173 „Noteikumi par kārtību, kādā apgūst speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā, šo zināšanu saturu un apjomu” 10.punktā noteiktajām prasībām (pretendents piedāvājumā norāda, kādas programmas ir saskaņotas un  datumu, kad programmas saskaņotas).

 

MK noteikumu Nr.173 „Noteikumi par kārtību, kādā apgūst speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzībasjomā, šo zināšanu saturu un apjomu” 10.punktā ir minēts, ka programma jāsaskaņo ar VBTAI.

Kāda ir saskaņošanas kārtība un termiņi?

 

Atbildes:

 

 

1)      iepirkuma procedūras 2.3.1.punkts nenosaka, kādas jomas speciālistu apmācības pieredze tiek pieprasīta, atbilstoša ir jebkuras jomas 550 speciālistu apmācības pieredze viena līguma ietvaros, kas veikta pēdējos 3 gados līdz  piedāvājumu iesniegšanas beigām;

 

2)      izstrādātās izglītības programmas un pasniedzēju sarakstu saskaņo ar Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekciju, atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 1.aprīļa noteikumos Nr.173 „Noteikumi par kārtību, kādā apgūst speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā, šo zināšanu saturu un apjomu” (turpmāk – noteikumi) noteiktajai kārtībai un termiņiem. Izsludinātās iepirkuma procedūras laikā saskaņošanai iesniegtie iesniegumi tiek izskatīti pēc iespējas īsākā termiņā.  Izskatīšanas termiņš galvenokārt ir atkarīgs no sagatavoto izglītības programmu un pasniedzēju pilnīgas atbilstības noteikumu prasībām un ar Labklājības ministra 2017.gada 19.septembrī ar rīkojumu nr.81 apstiprinātajiem apmācību programmu paraugiem un pasūtītāja mājas lapā saitē

http://www.bti.gov.lv/lat/metodiska_palidziba/izglitibas_programmu_paraugi_specialo_zinasanu_bernu_tiesibu_aizsardzibas_joma_apguvei/?doc=4855&page=  pievienotajām metodikām.

 

 

Jautājums:

 

Vēlamies precizējošu informāciju par Iepirkuma procedūras identifikācijas Nr. VBTAI 2017/5.8-7/2/ESF nolikuma punktu:

2.3.2. Pretendents ir saņēmis un pievienojis piedāvājumam vismaz divas pozitīvas atsauksmes par speciālistu apmācību par iepirkuma nolikuma 2.3.1.punktā minēto apmācību organizēšanu un vadīšanu. 

 

Vai prasītās divas atsauksmes var būt viena un tā paša noslēgtā līguma ietvaros, kas apliecina 2.3.1. punkta izpildi, vai tomēr atsauksmēm jābūt par 2 dažādiem līgumiem, no kuriem katrs apliecina speciālistu apmācību organizēšanā un vadīšanā ar vismaz 550 apmācību dalībniekiem?

 

Atbilde:

 

Iepirkuma procedūras nolikuma  2.3.2 . punkts nosaka, ka jāiesniedz 2 pozitīvas atsauksmes, kas apliecina nolikuma 2.3.1.punktā prasīto pieredzi no diviem dažādiem pasūtītājiem par divu dažādu līgumu izpildi (vai no viena pasūtītāja par divu dažādu līgumu izpildi), jo pasūtītājs par viena līguma izpildi var dot atsauksmi vienu reizi, respektīvi, ja tā ir pozitīva, tad tā ir pozitīva vienu reizi, neatkarīgi no izsniegto kopiju skaita.

Lēmums, līgums un vienošanās par iepirkumu ar identifikācijas Nr. VBTAI2017/1-18/6 “Tālruņa 116111 darbības nodrošināšana”
Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija publicē lēmumu, līgumu un vienošanos par līguma grozījumiem iepirkumam ar identifikācijas Nr. VBTAI2017/5.8-7/1/ESF “Interaktīvās spēles vardarbības ģimenē ar bērniem atpazīšanai un mazināšanai izveide”.
13.07.2017
Iepirkums ar identifikācijas numuru VBTAI 2017/1-18/6 “Tālruņa 116111 darbības nodrošināšana”
30.06.2017

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija izsludina iepirkumu „Interaktīvās spēles vardarbības ģimenē ar bērniem atpazīšanai un mazināšanai izveide.

 

 

Iepirkuma identifikācijas Nr.VBTAI2017/5.8-7/1/ESF. 

 

19.05.2017

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija publicē lēmumu, līgumu un ziņojumu par iepirkumu procedūru "Audžuģimeņu, viesģimeņu, adoptētāju un aizbildņu ģimeņu atbalsta grupu organizēšana un vadīšana".

 

 

Iepirkuma Nr. VBTAI 2017/1-18/3.

 

 

Ar dokumentiem var iepazīties, lejuplādējot pielikumus.

20.03.2017

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija publicē lēmumu, ziņojumu un līgumu par iepirkumu procedūru "Potenciālo adoptētāju apmācību organizēšana un vadīšana".

 

 

Iepirkuma Nr. VBTAI 2017/1-18/2.

 

 

Ar dokumentiem var iepazīties, lejuplādējot pielikumus.

16.03.2017

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija publicē lēmumu un līgumu par iepirkumu procedūru "Psiholoģiskās palīdzības sniegšana adoptētājiem, audžuģimenēm, aizbildņiem, viesģimenēm, ģimenēm ar bērniem krīzes situācijā, bez vecāku gādības palikušiem bērniem, arī pēc pilngadības sasniegšanas, (ar bāriņtiesas, sociālā dienesta vai pašvaldību bērnu tiesību aizsardzības speciālista norīkojumu) un atzinumu sniegšana bāriņtiesām".

 

 

Iepirkuma Nr. VBTAI 2017/1-18/1.

 

Līgums pievienots 2017. gada 29. martā.

 

 

Ar dokumentiem var iepazīties, lejuplādējot pielikumus.

13.03.2017

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija publicē lēmumu, līgumus un vienošanās par iepirkumu "Audžuģimeņu apmācību organizēšana un vadīšana saskaņā ar Ministru kabineta 2006. gada 19. decembra noteikumiem Nr. 1036 "Audžuģimenes noteikumi"".

 

 

Iepirkuma Nr. VBTAI 2017/1-18/5.

 

Līgumi pievienoti 2017. gada 29. martā.

 

Vienošanās pievienotas 2017. gada 15. novembrī.

 

 

Ar dokumentiem var iepazīties, lejuplādējot pielikumus.

10.03.2017

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija publicē lēmumu un līgumu par iepirkumu "Valsts un pašvaldību speciālistu apmācību organizēšana un vadīšana atbilstoši Bērnu tiesību aizsardzības likuma 5.1 panta 2. daļai un Ministru kabineta 2014. gada 1. aprīļa noteikumiem Nr. 173 "Noteikumi par kārtību, kādā apgūst speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā, šo zināšanu saturu un apjomu"".

 

 

Iepirkuma Nr. VBTAI 2017/1-18/4.

 

Līgums pievienots 2017. gada 23. martā.

 

 

Ar dokumentu var iepazīties, lejuplādējot pielikumu.
MeklēšanaJūsu jautājums
Šeit jūs varat uzrakstīt un atsūtīt jautājumu inspekcijai, kas tiks izskatīts un atbilde tiks nosūtīta uz jūsu norādīto e-pasta adresi


Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Ventspils iela 53
Rīga, LV – 1002
Tālrunis: 67 359 128
Fakss: 67 359 159
E-pasts: pasts@bti.gov.lv
© Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 2006
Informācija atjaunota: 15.01.2021