Aktualitātes

09.01.2012Drukāt
Par grozījumiem "Audžuģimeņu noteikumos"

2012. gada 1. janvārī stājas spēkā grozījumi Ministru kabineta 2006. gada 19. decembra noteikumos Nr.1036 „Audžuģimenes noteikumi”.

Vēršam uzmanību uz būtiskiem noteikumu grozījumiem:

 

Izvērtējot laulāto (personas) piemērotību audžuģimenes pienākumu veikšanai, bāriņtiesa visos gadījumos nosūta laulātos (personu) pie psihologa, kurš sniedz atzinumu par laulāto (personas) piemērotību audžuģimenes pienākumu veikšanai.

Grozījumos ir noteikta virkne pienākumu, kas audžuģimenei un bāriņtiesai turpmāk ir jāpilda, piemēram, ja audžuģimene maina deklarēto dzīvesvietu, bāriņtiesa, kuras darbības teritorijā iepriekš bija deklarētā audžuģimenes dzīvesvieta, triju dienu laikā pēc informācijas par dzīvesvietas maiņu iegūšanas nosūta bāriņtiesai, kuras darbības teritorijā deklarēta audžuģimenes jaunā dzīvesvieta, audžuģimenes lietas materiālu kopijas.

Audžuģimenei turpmāk tiek noteikts pienākums, saņemot informāciju par bērnu, 10 dienu laikā personīgi iepazīties ar bērnu un pieņemt lēmumu par bērna ņemšanu aprūpē un uzraudzībā.

Audžuģimenei ir pienākums novērot katra audžuģimenē ievietotā bērna psihofizioloģisko attīstību. Bērna psihofizioloģiskās attīstības pārskatu audžuģimenei bāriņtiesā jāiesniedz piecu darbdienu laikā pēc bērna uzņemšanas audžuģimenē, pēc tam ik pēc sešiem mēnešiem, kā arī piecu darbdienu laikā pēc uzturēšanās beigām audžuģimenē. Minēto pārskatu bāriņtiesa, ja nepieciešams, var pieprasīt arī biežāk.

Gadījumā, ja audžuģimenē ir radušies objektīvi apstākļi (laulības šķiršana, stāšanās laulībā, rīcībspējas ierobežošana, otra laulātā nāve, otra laulātā izsludināšana meklēšanā vai izsludināšana par mirušu, otra laulātā sodīšana par noziedzīgu nodarījumu ar brīvības atņemšanu, atrašanās apcietinājumā vai cita informācija), kas būtiski ietekmē laulāto (personas) spēju turpmāk veikt audžuģimenes pienākumus, bāriņtiesai ir pienākums izvērtēšanas procesam piesaistīt psihologu un nosūtīt laulātos (personu) pie speciālista atzinuma saņemšanai par spēju turpmāk veikt audžuģimenes pienākumus.

Gan bāriņtiesām, gan audžuģimenēm ir jāņem vērā, ka kopējais bērnu skaits, kas atrodas audžuģimenes ikdienas aprūpē, nedrīkst būt lielāks par sešiem (tai skaitā aizbildnībā esošie, adoptētie vai savi bērni), izņemot gadījumus, ja audžuģimenē vienlaikus ievieto sešus vai vairāk brāļus (pusbrāļus) un māsas (pusmāsas).

Prioritāras tiesības kļūt par bērna adoptētājiem, ja bāriņtiesa atbilstoši Civillikuma 235. pantam par piemērotu aizbildņa pienākumu veikšanai nav atzinusi kādu no bērna tuvākajiem radiniekiem, ir laulātajiem (personai), kas veikuši audžuģimenes pienākumus. Prioritāras tiesības kļūt par bērna adoptētāju, iesniedzot adopcijas pieteikumu bāriņtiesā, izmantojamas, pirms bāriņtiesa, kas pieņēmusi lēmumu par bērna ārpusģimenes aprūpi, iesniegusi informāciju par adoptējamo bērnu Labklājības ministrijā.  

Arī turpmāk audžuģimeņu apmācības tiks organizētas divas reizes gadā – pavasarī un rudenī, laulātajiem (personai), kuras ar bāriņtiesas lēmumu ir atzītas par piemērotām audžuģimeņu pienākumu veikšanai, būs jāapgūst mācību kurss atbilstoši audžuģimeņu apmācību programmai 68 akadēmisko stundu apmērā. Mācību plānā ir iekļautas tēmas par ārpusģimenes aprūpes tiesisko regulējumu, par bērna attīstību, bērna aprūpi, par saskarsmi ģimenē, kā arī par bērna tiesībām un pienākumiem.

Savukārt savas zināšanas audžuģimenes, kurām ir piešķirts audžuģimeņu statuss varēs papildināt bērnu tiesību aizsardzības jomā, reizi trijos gados apgūstot audžuģimenes papildu apmācības programmu, kuras apjoms ir 24 akadēmiskās stundas. Pēc mācību beigām audžuģimene saņems apliecību par apmācības programmas apguvi.

Vienlaikus vēlamies akcentēt, ka bāriņtiesa, izvērtējot bērna intereses un audžuģimenes spējas, var uzdot audžuģimenei pārstāvēt bērna atsevišķas personiskās un mantiskās intereses un tiesības. Taču jāņem vērā, ka pilnvarojums neatbrīvo bāriņtiesu no noteiktas atbildības par bērnu interešu un tiesību aizstāvību.

 
MeklēšanaJūsu jautājums
Šeit jūs varat uzrakstīt un atsūtīt jautājumu inspekcijai, kas tiks izskatīts un atbilde tiks nosūtīta uz jūsu norādīto e-pasta adresi


Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Ventspils iela 53
Rīga, LV – 1002
Tālrunis: 67 359 128
Fakss: 67 359 159
E-pasts: pasts@bti.gov.lv
© Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 2006
Informācija atjaunota: 23.09.2020