Audžuģimene

Drukāt
Kas ir audžuģimene?

 

Kas ir audžuģimene?

Audžuģimene ir ģimene, kas bārenim vai bez vecāku gādības palikušam bērnam nodrošina aprūpi līdz brīdim, kamēr bērns var atgriezties savā ģimenē vai, ja tas nav iespējams, tiek adoptēts vai viņam nodibināta aizbildnība. Gadījumā, ja audžuģimenē ievietotais bērns, kļūst adoptējams, audžuģimenei ir prioritāras bērna adopcijas tiesības, ja adopcija atbilst bērna interesēm.

Lai pretendētu uz audžuģimenes statusu jābūt vecumā no 25 līdz 60 gadiem. Izņēmuma kārtā, ja tas ir bērna interesēs, uz audžuģimenes statusa piešķiršanu var pretendēt laulātie (persona), kas neatbilst minētajam vecumam.

Audžuģimenes statusu nepiešķir, ja vienam no laulātajiem (personai) pārtrauktas vai atņemtas bērna aizgādības tiesības vai tiesa ir piemērojusi Krimināllikumā noteiktos medicīniska rakstura piespiedu līdzekļus par nepieskaitāmības stāvoklī izdarītu Krimināllikumā paredzētu noziedzīgu nodarījumu. Uz audžuģimenes statusu aizliegts arī pretendēt, ja kāds no laulātajiem (persona):

- pārkāpis bērna tiesību aizsardzību reglamentējošos normatīvos aktus;

- amorāli uzvedies darbā vai ārpus darba un tas konstatēts ar tiesas spriedumu vai citu kompetentas iestādes lēmumu;

- sodīts par noziedzīgiem nodarījumiem, kas saistīti ar vardarbību vai vardarbības piedraudējumu, – neatkarīgi no sodāmības dzēšanas;

- sodīts par noziedzīgiem nodarījumiem pret tikumību un dzimumneaizskaramību - neatkarīgi no sodāmības dzēšanas;

- atcelts no aizbildņa pienākumu pildīšanas nekārtīgas aizbildņa pienākumu pildīšanas dēļ;

- zaudējis audžuģimenes vai viesģimenes statusu, jo nav pildījis pienākumus atbilstoši bērna interesēm.

Bāriņtiesa var nodot bērnu audžuģimenei, ja:

·         bērna vecāki ir miruši;

·         bērns ir atrasts;

·         bērna vecākiem ar tiesas spriedumu atņemtas aizgādības tiesības;

·         bērna vecākiem pārtrauktas aizgādības tiesības;

·         bērns atrodas viņa veselībai vai dzīvībai bīstamos apstākļos;

·         izveidojusies konfliktsituācija starp bērnu un vecākiem vai aizbildni;

·         bērna vecāku ilgstoša slimība.

 Kā kļūt par audžuģimeni?

  • Jāvēršas dzīvesvietas bāriņtiesā, uzrādot personu apliecinošus dokumentus, jāiesniedz iesniegumu noteiktā formā par audžuģimenes statusa piešķiršanu, kā arī ārsta izziņu par veselības stāvokli.
  • Bāriņtiesa mēneša laikā izskata dokumentus, izpēta laulāto (personas) dzīves apstākļus, kā arī motivāciju un spējas audzināt bērnu.
  • Bāriņtiesa sniedz atzinumu par laulāto (personas) piemērotību audžuģimenes pienākumu veikšanai.
  • Audžuģimene bez maksas noklausās mācību kursu (sekmīgi).
  • Bāriņtiesa mēneša laikā pēc mācību kursa beigām veic pārrunas ar laulātajiem (personu) un pieņem lēmumu par audžuģimenes statusa piešķiršanu vai atteikumu piešķirt audžuģimenes statusu.
  • Ja tiek piešķirts audžuģimenes statuss, informācija par lēmumu tiek nosūtīt Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijai iekļaušanai audžuģimeņu uzskaites reģistrā.
  • Ievietojot bērnu audžuģimenē, tiek noslēgts līgums starp audžuģimeni un pašvaldību.

Audžuģimene saņem:

·         Atlīdzību par audžuģimenes pienākumu pildīšanu. No 2018.gada 1.janvāra atlīdzības par audžuģimenes pienākumu pildīšanu apmērs ir atkarīgs no audžubērnu skaita audžuģimenē:

 

-             par vienu audžuģimenē ievietoto bērnu171 euro mēnesī;

-             ja audžuģimenē ir ievietoti divi bērni 222,30 euro mēnesī,

-             ja trīs un vairāk bērni 273,60 euro mēnesī.

            Mainoties bērnu skaitam audžuģimenē, par ko VSAA informē attiecīgā bāriņtiesa, kura pieņem lēmumu, atlīdzības apmērs tiek pārrēķināts. Ja bērnu skaits palielinās, tad atlīdzības apmēru pārskata ar dienu, kad bērns ievietots audžuģimenē. Savukārt, ja audžubērnu skaits samazinās, tad atlīdzības apmēru pārskata ar tā mēneša pirmo datumu, kas seko mēnesim, kad pieņemts bāriņtiesas lēmums, ar kuru izbeigta bērna uzturēšanās audžuģimenē.

            Atsevišķas pašvaldības var piešķirt papildus atbalstu audžuģimenei par pienākumu veikšanu.

  • Pabalstu bērna uzturam. No 2018. gada 1. janvāra pabalsts bērna uzturam mēnesī nedrīkst būt mazāks par divkāršu Ministru kabineta noteikto minimālo uzturlīdzekļu apmēru bērnam (ne mazāku par 50% no minimālās algas, ja bērns ir vecumā līdz 7 gadiem, vai 60% - ja bērns ir vecāks par 7 gadiem), kā arī pabalstu apģērba un mīkstā inventāra iegādei pašvaldības noteiktā apmērā (pabalsta vietā pašvaldība var izsniegt apģērbu, apavus un citas bērnam nepieciešamas lietas).

·         pašvaldības sociālā darbinieka atbalstu un palīdzību problēmu risināšanā.

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija nodrošina psiholoģiskās palīdzības, informatīvā un metodiskā atbalsta sniegšanu audžuģimenēm, kā arī audžuģimeņu apmācību (plašāka informācija: http://www.bti.gov.lv/lat/, tālrunis: 67359128).

 

 
MeklēšanaJūsu jautājums
Šeit jūs varat uzrakstīt un atsūtīt jautājumu inspekcijai, kas tiks izskatīts un atbilde tiks nosūtīta uz jūsu norādīto e-pasta adresi


Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Ventspils iela 53
Rīga, LV – 1002
Tālrunis: 67 359 128
Fakss: 67 359 159
E-pasts: pasts@bti.gov.lv
© Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 2006
Informācija atjaunota: 30.11.2020