Aktualitātes

20.01.2017Drukāt
Par ikgadējā valsts statistikas pārskata iesniegšanu

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija (turpmāk – inspekcija) atgādina, ka atbilstoši  Ministru kabineta noteikumu Nr. 763 "Noteikumi par bāriņtiesas ikgadējā pārskata veidlapas paraugu un pārskata iesniegšanas un aizpildīšanas kārtību" (turpmāk tekstā – noteikumi) prasībām, līdz 2017. gada 1. februārim inspekcijā iesniedzami ikgadējie valsts statistikas pārskati par bāriņtiesas darbu 2016. gadā.

Saskaņā ar noteikumu 2. punktā paredzēto, bāriņtiesa apkopo ikgadējā valsts statistikas pārskata veidlapas paraugā (turpmāk – pārskata veidlapa) norādīto informāciju, pamatojoties uz pārskata gadā izskatītajām lietām un pieņemtajiem lēmumiem.

 

 

Aicinām bāriņtiesas rūpīgi aizpildīt pārskata veidlapā norādīto informāciju, nodrošinot precīzu datu atspoguļošanu par faktisko situāciju bāriņtiesas kompetencē esošajos jautājumos attiecīgajā bāriņtiesas darbības teritorijā.

 

 

Aizpildīto veidlapu VBTAI var iesniegt personiski, nosūtīt pa pastu vai elektroniski, ja dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

 

 

Ievērojot Bāriņtiesu likuma 5. panta pirmajā daļā noteikto kompetenci, VBTAI apkopos un analizēs bāriņtiesu iesniegtos statistikas pārskatus, tādējādi apzinot būtiskākās ar bērnu un aizgādnībā esošu personu tiesību un interešu aizsardzību saistītās tendences un to attīstību. 

 

 

Metodiskie ieteikumi pārskata aizpildīšanai pieejami VBTAI tīmekļa vietnē: http://www.bti.gov.lv/lat/barintiesas/metodiskie_ieteikumi_/?doc=2706&page=1

 

Ar pārskata veidlapu iespējams iepazīties, lejuplādējot pielikumu.


Pievienotie materiāli

 
Pārskata veidlapaMeklēšanaJūsu jautājums
Šeit jūs varat uzrakstīt un atsūtīt jautājumu inspekcijai, kas tiks izskatīts un atbilde tiks nosūtīta uz jūsu norādīto e-pasta adresi


Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Ventspils iela 53
Rīga, LV – 1002
Tālrunis: 67 359 128
Fakss: 67 359 159
E-pasts: pasts@bti.gov.lv
© Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 2006
Informācija atjaunota: 17.01.2019