Aktualitātes

14.04.2010

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija informē, ka no 2010. gada 1. maija mainīsies bāreņu un bez vecāku gādības palikušo bērnu sociālo garantiju nodrošināšanai paredzēto apliecību saņemšanas kārtība.  

09.04.2010

 

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija (turpmāk – inspekcija) vērš bāriņtiesu uzmanību uz nepieciešamību rūpīgi izvērtēt iesniegto aizbildņu (aizgādņu) ikgada norēķinu pareizību, tādējādi nodrošinot atbilstošu bērnu un citu rīcībnespējīgu personu mantisko interešu aizsardzību.

26.02.2010

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas (turpmāk – inspekcija) rīcībā ir informācija, ka atsevišķas bāriņtiesas pieņēmušas lēmumus par ārvalstnieku atzīšanu par adoptētājiem, balstoties uz Pilsonības un Migrācijas lietu pārvaldes (turpmāk – pārvalde) izsniegtajām reģistrācijas apliecībām, kuras ir derīgas līdz 2099.gada 1.janvārim.

10.02.2010

Saskaņā ar veiktajiem grozījumiem Bāriņtiesu likumā, sākot ar 2010. gada janvāri aizbildņu apliecības vairāk neizsniegs, informē Labklājības ministrija (LM). 

10.02.2010

Saskaņā ar 2009.gada 12.decembrī Saeimā pieņemto likumprojektu „Grozījumi Bāriņtiesu likumā" no 2010.gada 1.janvāra Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija (turpmāk tekstā - inspekcija) uzrauga bāriņtiesu darbību bērna un citas rīcībnespējīgas personas tiesību un interešu aizsardzībā un sniedz tām metodisko palīdzību.

Ievērojot minēto, vēršam bāriņtiesu uzmanību, ka ikgadējie valsts statistikas pārskati par darbu 2009.gadā jāaizpilda saskaņā ar Ministru kabineta 2008.gada 26.maija noteikumiem Nr.361 „Noteikumi par bāriņtiesas ikgadējā pārskata veidlapas paraugu un pārskata iesniegšanas un aizpildīšanas kārtību" un līdz 2010.gada 1.februārim jāiesniedz Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijā Ventspils ielā 53, Rīgā, LV-1002.

10.02.2010

Bāriņtiesu darba praksē arvien vairāk tiek konstatēti gadījumi, kad administratīvā procesa dalībnieki gan laika trūkuma dēļ, gan atbalsta un arīdzan juridiskās palīdzības sniegšanai bāriņtiesā lietas izskatīšanā pieaicina citu fizisku personu, tādējādi, izmantojot savas Administratīvā procesa likumā noteiktās tiesības uz pārstāvību administratīvajā procesā. Ņemot vērā minēto, Labklājības ministrija izstrādājusi metodiskos ieteikumus bāriņtiesām "Par mutvārdu pilnvarojuma noformēšanu" ar nolūku vērst bāriņtiesu darbinieku uzmanību nepieciešamajiem pasākumiem pārstāvības noformēšanai un turpmākajām procesuālajām darbībām iestādē. Metodiskie ieteikumi saskaņoti ar Tieslietu ministriju.

10.02.2010

Informējam, ka saskaņā ar AS „Swedbank" paziņojumu no 2009.gada 1.oktobra visus informācijas pieprasījumus par AS „Swedbank" klientiem, to kontiem, noguldījumiem un darījumiem, kas izpildāmi saskaņā ar Kredītiestāžu likuma 63.pantu, jāsūta uz AS „Swedbank" juridisko adresi - Balasta dambis 1a, Rīga, LV-1048.

 
MeklēšanaJūsu jautājums
Šeit jūs varat uzrakstīt un atsūtīt jautājumu inspekcijai, kas tiks izskatīts un atbilde tiks nosūtīta uz jūsu norādīto e-pasta adresi


Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Ventspils iela 53
Rīga, LV – 1002
Tālrunis: 67 359 128
Fakss: 67 359 159
E-pasts: pasts@bti.gov.lv
© Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 2006
Informācija atjaunota: 18.01.2019