Apliecību izsniegšanas kārtība

05.09.2011Drukāt
Apliecības sociālo garantiju nodrošināšanai izsniegšanas kārtība

Apliecības sociālo garantiju nodrošināšanai (turpmāk tekstā – apliecība) izsniegšanas kārtība paredzēta Ministru kabineta 2005. gada 15. novembra noteikumu Nr. 857 „Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās” (turpmāk tekstā – noteikumi) III nodaļā.

 

Atbilstoši noteikumu 8. punktā paredzētajam apliecību izsniedz, pamatojoties uz bāriņtiesas lēmumu par bērna ārpusģimenes aprūpi. Apliecību izgatavošanu pēc bāriņtiesas pieprasījuma, kā arī to izsniegšanu bez maksas nodrošina Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija (turpmāk tekstā – inspekcija).

 

 

Tiesības saņemt apliecību

 

Saņemt apliecību ir tiesīgs:

§        bārenis (bērns, kura vecāki ir miruši vai likumā noteiktajā kārtībā atzīti par mirušiem) un bez vecāku gādības palicis bērns (bērns, kura vecāki nav zināmi, ir pazuduši vai ilgstošas slimības dēļ nespēj realizēt aizgādību vai kura vecākiem atņemtas aprūpes vai aizgādības tiesības), kurš ir ārpusģimenes aprūpē vecumā no 7 gadiem līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai.

§        bārenis un bez vecāku gādības palicis bērns pēc pilngadības sasniegšanas – no 18 gadiem līdz 24 gadu vecumam; (Saskaņā ar Bērnu tiesību aizsardzības likuma 43. panta otrajā daļā noteikto tiesības uz sociālajām garantijām personai saglabājas ne ilgāk kā līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai); pilngadību sasniegušajam bērnam apliecību izsniedz, ja viņš nepārtraukti klātienē turpina mācības kādā no Izglītības likumā noteiktajām izglītības pakāpēm (pamatizglītība, vidējā izglītība, augstākā izglītība) un saskaņā ar izglītības jomu regulējošajos normatīvajos aktos noteikto kārtību sekmīgi apgūst izglītības programmu.

 

 

Pirmreizējs pieprasījums apliecības izgatavošanai

 

Pirmo reizi apliecību izsniedz un tās derīguma termiņu (ne ilgāku par trim gadiem) nosaka bāriņtiesa, kas pieņēmusi lēmumu par bērna ārpusģimenes aprūpi.

Bāriņtiesa piecu darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par bērna ārpusģimenes aprūpi iesniedz inspekcijā vai nosūta tai pa pastu:

§        pieprasījumu apliecības izgatavošanai;

§        bērna fotogrāfiju (3 x 4 cm);

§        apliecinātu bāriņtiesas lēmuma par bērna ārpusģimenes aprūpi kopiju vai norakstu.

 

Gadījumā, ja izveidojusies situācija, ka bērns kādu apsvērumu dēļ ārpusģimenes aprūpes laikā nav saņēmis apliecību, un bāriņtiesa pirmreizēji pieprasa apliecību pilngadību sasniegušajam bērnam pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās, papildus iepriekš minētajiem dokumentiem inspekcijā nepieciešams iesniegt izglītības iestādes izziņu, kas apliecina, ka minētais bērns mācās klātienē un saskaņā ar izglītības jomu regulējošajos normatīvajos aktos noteikto kārtību sekmīgi apgūst attiecīgo izglītības programmu šajā iestādē.

 

 

Atkārtots pieprasījums apliecības izgatavošanai

 

Atkārtoti apliecību izsniedz un tās derīguma termiņu (ne ilgāku par trim gadiem) nosaka bāriņtiesa atbilstoši ārpusģimenes aprūpes pakalpojumu sniedzēja atrašanās vietai vai tās izglītības iestādes atrašanās vietai, kurā mācās pilngadību sasniegušais bērns.

Atkārtotas apliecības izgatavošanu inspekcija nodrošina gadījumos, kad beidzies iepriekšējās apliecības derīguma termiņš vai arī iepriekšējā apliecība nozaudēta, atņemta vai bojāta.

Pieprasot izgatavot apliecību atkārtoti, bāriņtiesa iesniedz inspekcijā vai nosūta tai pa pastu:

§        pieprasījumu apliecības izgatavošanai;

§        bērna fotogrāfiju (3 x 4 cm);

§        bērna vai viņa likumiskā pārstāvja rakstisku paskaidrojumu, ja apliecība nozaudēta, atņemta vai bojāta;

§        ja pieprasa apliecību pilngadību sasniegušajam bērnam, papildus iepriekš minētajiem dokumentiem inspekcijā iesniedz izglītības iestādes izziņu, kas apliecina, ka minētais bērns mācās klātienē un saskaņā ar izglītības jomu regulējošajos normatīvajos aktos noteikto kārtību sekmīgi apgūst attiecīgo izglītības programmu šajā iestādē;

§        iepriekš izsniegto apliecību gadījumā, ja tās derīguma termiņš beidzies, un bērns vai viņa likumiskais pārstāvis apliecību iesniedzis bāriņtiesā; ja apliecības derīguma termiņš uz pieprasījuma iesniegšanas brīdi nav beidzies un bērnam apliecība nepieciešama, izmantojot bez maksas sabiedrisko transportlīdzekli, apliecības pieprasījumā, (lai nekavētu jaunās apliecības izgatavošanu) būtu jābūt atzīmei: „iepriekš izdotā apliecība tiks nodota, saņemot jauno apliecību”;

§        aktuālāko ārpusģimenes aprūpes lēmumu šādos gadījumos:

·        kopš pēdējās apliecības izsniegšanas bērnam mainīta ārpusģimenes aprūpes forma vai bērns, piemēram, ievietots citā audžuģimenē vai aizbildņa ģimenē, kā rezultātā pieņemts jauns lēmums attiecībā uz bērnu;

·        pēc terminēta lēmuma pieņemšanas par bērna ievietošanu audžuģimenē pieņemts jauns lēmums pagarināt bērna aprūpes laiku konkrētā audžuģimenē.

 

 

 

 

 

 

 

Apliecības derīguma termiņa noteikšana

 

§        nepilngadīgam bērnam apliecību izsniedz uz trīs gadiem, līdz ar to termiņš nosakāms ne ilgāks par trīs gadiem, ņemot vērā attiecīgā pieprasījuma datumu, kā arī bērna dzimšanas datus.

 

Piemērs: pieprasījums datēts: 2011. gada 19. augusts.

                bērna dzimšanas dati: 1998. gada 22. novembris.

                nosakāmais termiņš: 2014. gada 19. augusts.

         

§        gadījumā, ja bērns kļūst pilngadīgs pirms trīs gadu perioda, termiņš nosakāms līdz bērna pilngadībai.

 

Piemērs: pieprasījums datēts: 2011. gada 17. augusts.

                bērna dzimšanas dati: 1994. gada 24. maijs.

                nosakāmais termiņš: 2012. gada 23. maijs (viena diena pirms pilngadības).

§        Pilngadību sasniegušajam bērnam apliecību izsniedz katru gadu līdz attiecīgā mācību gada 1. oktobrim.

 

Piemērs: pieprasījums datēts: 2011. gada 5. jūnijs.

                bērna dzimšanas dati: 1993. gada 20. maijs.

                nosakāmais termiņš: 2011. gada 1. oktobris.

 

 

 

Radušos jautājumus, kas saistīti ar apliecības pieprasījuma sagatavošanu, nepieciešamo dokumentu iesniegšanu apliecības izgatavošanai, kā arī tiesībām saņemt apliecību, var noskaidrot, zvanot pa tālruni 67 359 136 vai 67 359 149.

 

 

 

Izglītības programma, kuru apgūst

pilngadību sasniegušais bērns

 

Vienlaikus informējam, ka inspekcijas praksē ir gadījumi, kad bāriņtiesas pieprasa izgatavot apliecību pilngadību sasniegušam bērnam, kurš privātajā izglītības iestādē (piemēram, mācību centri) apgūst profesionālās tālākizglītības programmu, pēc kuras apguves izglītojamais saņem profesionālās kvalifikācijas apliecību konkrētā specialitātē vai profesionālās pilnveides izglītības programmu, kuras ietvaros izglītojamais apgūst darba tirgus prasībām atbilstošas sistematizētas attiecīgas profesionālās zināšanas un prasmes. (Piemēram, pilngadību sasniedzis bērns mācību centrā „BUTS” apgūst profesionālās tālākizglītības programmu specialitātē „Autoelektriķis”).

Ievērojot minēto, paskaidrojam, ka saskaņā ar normatīvajiem aktiem par vispārējo izglītību, gadījumos, ja bērns izglītojas akreditētā (nevis licenzētā) izglītības programmā, uzskatāms, ka viņš turpina izglītoties atbilstoši Izglītības likumā noteiktajām izglītības pakāpēm. Katra izglītības programma akreditācijas procesā iegūst savu izglītības programmas kodu atbilstoši Ministru kabineta 2008. gada 2. decembra noteikumiem Nr. 990 „Noteikumi par Latvijas izglītības kvalifikāciju”, kas atbilst kādām no izglītības pakāpēm. Par to, vai izglītības programma ir akreditēta, informāciju var iegūt Izglītības kvalitātes valsts dienesta mājas lapā http://www.ikvd.gov.lv sadaļā „Reģistri”. Tādējādi, saņemot, piemēram, izziņu, ka bērns apgūst profesionālās tālākizglītības programmu vai profesionālās pilnveides izglītības programmu attiecīgā izglītības iestādē, bāriņtiesa, izvērtējot, vai ir pamats sniegt inspekcijā konkrētu pieprasījumu, ņem vērā, vai attiecīgā izglītības programma ir akreditēta, vienlaikus ievērojot arī noteikumu 7. punktā minētos nosacījumus, proti, pilngadību sasniegušais bērns nepārtraukti klātienē turpina mācības un izglītības programmu apgūst sekmīgi. Detalizētāku informāciju par izglītības programmu akreditāciju un akreditēto izglītības programmu reģistru var iegūt, sazinoties ar Izglītības un zinātnes ministriju (Profesionālās izglītības un vispārējās izglītības departamentu) un Izglītības kvalitātes valsts dienestu. 

 

 

 

Apliecības sociālo garantiju nodrošināšanai elektroniska iesniegšanas iespēja.

Apliecības pieprasījumu var iesniegt elektroniskā veidā izmantojot DIV (Publiskās pārvaldes dokumentu pārvaldības sistēmu integrācijas vidi), kuru aktīvi izmanto pašvaldības un valsts iestādes vai izmantot latvija.lv “iesniegums iestādei” formu https://www.latvija.lv/Epakalpojumi/EP155.

Iesniedzot elektroniskos dokumentus, jāizmanto pielikumā esošā pieprasījuma anketa (Word dokuments “apliecības_pieprasijums.docx”) un jāpievieno nepieciešamās dokumentu elektroniskās kopijas. Fotogrāfiju vēlams sūtīt (JPEG; JPG; BMP; PNG; TIF; TIFF) formātā.

Ja tiek izmantots latvija.lv “iesniegums iestādei”, tad elektronisks paraksts nav jāizmanto – persona tiek identificēta izmantojot latvija.lv autentificēšanos un dokumentus pieņemsim no bāriņtiesu priekšsēdētējiem un to pilnvarotajām personām. Pilnvarā, kura jānosūta inspekcijai, jānorāda pilnvarojamās personas dati un mērķis – apliecību pieprasījumu sagatavošana un iesniegšana, kā arī pilnvaru termiņš nedrīkst būt ilgāks par bāriņtiesas pilnvaru termiņu!

Par iespēju pieprasījumus sūtīt izmantojot DIV (Publiskās pārvaldes dokumentu pārvaldības sistēmu integrācijas vidi), Jums jāvēršas savā pašvaldībā, kas uztur lietvedības sistēmu.

Pielikumā pieejama arī pamācība latvija.lv izmantošanai!

Pievērsiet uzmanību anketas aktuālajai versijai, vienmēr izmantojiet jaunāko! Par turpmākām izmaiņām būs informācija arī aktualitātēs!

Ar apliecību elektronisko iesniegšanu saistītos jautājumus var noskaidrot, zvanot pa tālruni 67 359 136.

 

 

Apliecības izgatavošana un saņemšana

 

Inspekcija apliecības izgatavošanu nodrošina piecu darba dienu laikā kopš bāriņtiesas pieprasījuma saņemšanas. Izgatavotās apliecības var saņemt inspekcijas telpās Rīgā, Ventspils ielā 53, katru darba dienu no plkst. 8:30 līdz 17:00 (pirmdienās līdz plkst. 18:00, piektdienās līdz plkst. 16:00). Pirmssvētku dienās darba laiks no plkst. 8:30 līdz 14:00.

Apliecības var saņemt bāriņtiesas priekšsēdētājs vai viņa pilnvarota persona. Pilnvaras nepieciešamas arī bērniem pēc pilngadības sasniegšanas, kas paši vēlas izņemt savas apliecības inspekcijā. Pilnvaras termiņu lūgums norādīt ne ilgāku par apliecības izsniegšanas gada 31. decembri. Vienlaikus vēršam uzmanību, ka personai, kura ierodas inspekcijā saņemt izgatavoto apliecību, līdzi jābūt personu apliecinošam dokumentam.

 

 

Ar apliecību izgatavošanu un izsniegšanu saistītos jautājumus var noskaidrot, zvanot pa tālruni 67 359 136 vai 67 359 128.

 


Pievienotie materiāli

 
Latvija.lv pamācībaApliecības pieprasījumsMeklēšanaJūsu jautājums
Šeit jūs varat uzrakstīt un atsūtīt jautājumu inspekcijai, kas tiks izskatīts un atbilde tiks nosūtīta uz jūsu norādīto e-pasta adresi


Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Ventspils iela 53
Rīga, LV – 1002
Tālrunis: 67 359 128
Fakss: 67 359 159
E-pasts: pasts@bti.gov.lv
© Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 2006
Informācija atjaunota: 17.06.2019