LV EN RU


Metodiskie ieteikumi

Ar ieteikumiem bāriņtiesām par bāriņtiesu ikgadējā valsts statistikas pārskata aizpildīšanu iespējams iepazīties, lejuplādējot pielikumā esošo dokumentu.

Lai nodrošinātu vienotu pieeju visiem potenciālajiem ārpusģimenes aprūpes veicējiem mācību procesa nodrošināšanā, labklājības ministre ar 2019. gada 21. februāra rīkojumu Nr. 19 “Par aizbildņa apmācības programmas parauga apstiprināšanu” ir apstiprinājusi jaunu aizbildņa mācību programmas paraugu. Rīkojums stājas spēkā 2019. gada 1. aprīlī. Vienlaikus ar minēto rīkojumu ir atzīts par spēku zaudējušu bērnu un ģimenes lietu ministra 2005. gada 26. aprīļa rīkojums Nr. 1-9.1/14 “Aizbildņa apmācības programma”.

 

Informējam, ka pašvaldības, kuras nodrošina aizbildņu apmācību programmas atbilstoši bērnu un ģimenes lietu ministra 2005. gada 26. aprīļa rīkojumam Nr. 1.9.1/14 “Aizbildņa apmācību programma”, var turpināt aizbildņa apmācības atbilstoši šīm programmām, bet ne ilgāk par 2019. gada 1. oktobri.

 

Piedāvājam iepazīties ar "Aizbildņu apmācības programmu".

 

Lai iepazītos ar detalizētu informāciju, lūdzam lejuplādēt pielikumu.

 

Valsts Robežsardze sadarbībā ar Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekciju ir izstrādājusi vadlīnijas “Par pārstāvības nodrošināšanu nepilngadīgiem ārzemniekiem un patvēruma meklētājiem bez pavadības un iesaistīto iestāžu sadarbību”.

Lai iepazītos ar šiem materiāliem, lūdzam lejuplādēt pielikumus.

2018. gada 1. jūlijā spēkā stājās Ministru kabineta noteikumi Nr. 354 “Audžuģimenes noteikumi”, kā arī Ministru kabineta noteikumi Nr. 355 “Ārpusģimenes atbalsta centra noteikumi”.

 

Labklājības ministrija ir izstrādājusi un savā mājas lapā publicējusi metodiskos materiālus, tostarp arī metodisko materiālu bāriņtiesām par sadarbību ar Ārpusģimenes aprūpes atbalsta centriem audžuģimeņu un specializēto audžuģimeņu jomā.

 

Ar metodiskajiem materiāliem visi interesenti var iepazīties šeit: http://www.lm.gov.lv/text/3894

 

Lai iepazītos ar metodisko materiālu "Metodiskie ieteikumi bāriņtiesām par Administratīvā procesa likuma 14.1 un 37.panta piemērošanu praksē", lūdzam lejuplādēt pielikumu.

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija (turpmāk – VBTAI) ir saņēmusi Labklājības ministrija (turpmāk – Ministrija) sniegto skaidrojumu par Bāriņtiesu likuma 15. pantā noteikto amatu savienošanas ierobežojumu.

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija publicē metodiskos ieteikumus "Institūciju informēšana par bāriņtiesas pieņemtajiem lēmumiem", kas aktualizēti sadarbībā ar Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūru.

 

 

 

Lai iepazītos ar metodisko materiālu, lūdzam lejuplādēt pielikumu.

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija publicē metodiskos ieteikumus "Par Bāriņtiesu likuma 22. panta pirmās prim daļas piemērošanu praksē".

 

Lai iepazītos ar metodiskajiem ieteikumiem, lūdzam lejuplādēt pielikumu.

 

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija publicē metodiskos ieteikumus "Bāriņtiesas rīcības aspekti pārrobežu ģimenes lietās, kas saistītas ar potenciālo bērnu aprūpētāju Latvijā izvērtēšanu".

 

Lai iepazītos ar metodiskajiem ieteikumiem, lūdzam lejuplādēt pielikumus.
MeklēšanaJūsu jautājums
Šeit jūs varat uzrakstīt un atsūtīt jautājumu inspekcijai, kas tiks izskatīts un atbilde tiks nosūtīta uz jūsu norādīto e-pasta adresi


Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Ventspils iela 53
Rīga, LV – 1002
Tālrunis: 67 359 128
Fakss: 67 359 159
E-pasts: pasts@bti.gov.lv
© Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 2006
Informācija atjaunota: 21.04.2019