Noderīga informācija

Drukāt
Bāriņtiesām - par diplomātiskās vai konsulārās amatpersonas piedalīšanos bāriņtiesas sēdē

 

Saskaņā ar Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumu Nr.1037 „Bāriņtiesas darbības noteikumi" 44.punktā noteikto, bāriņtiesas sēdē var piedalīties:

 

1) administratīvā procesa dalībnieki;

 

2) lietā pieaicināts tulks;

 

3) lietā pieaicināts psihologs vai cits speciālists;

 

4) institūcijas pārstāvis, lai atbilstoši kompetencei dotu atzinumu lietā;

 

5) Bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministrijas norīkots ierēdnis (darbinieks);

 

6) valsts bērna tiesību aizsardzības inspektors.

 

Tomēr vēršam bāriņtiesu uzmanību, ka Latvijas Republikā ārvalstu pilsoņu (tai skaitā arī to nepilngadīgo bērnu un aizgādnībā esošo personu) tiesību aizsardzība var tikt realizēta ar diplomātisko vai konsulāro amatpersonu starpniecību. Latvijas Republika ir pievienojusies gan Vīnes 1961.gada Konvencijai par diplomātiskajiem sakariem, gan Vīnes 1963.gada Konvencijai par konsulārajiem sakariem

 

Līdz ar to gadījumos, kad bāriņtiesā ir saņemts personas lūgums pieaicināt uz bāriņtiesas sēdi ārvalsts diplomātiskās vai konsulārās pārstāvniecības pārstāvi, pamatojot to ar savu vai nepilngadīga bērna attiecīgās valsts pilsonību, minēto lūgumu ir nepieciešams pārsūtīt pēc piekritības attiecīgajai ārvalsts diplomātiskajai vai konsulārajai pārstāvniecībai izskatīšanai atbilstoši kompetencei, ievērojot Iesniegumu likuma 4.panta pirmajā daļā noteikto.

 

Pārsūtot personas lūgumu, būtu vēlams, lai bāriņtiesas pavadvēstulē īsumā norādītu izskatāmas lietas būtību un bāriņtiesas sēdes laiku un vietu. Papildus būtu nepieciešams norādīt bāriņtiesas lūgumu izvērtēt diplomātiskās vai konsulārās amatpersonas piedalīšanās nepieciešamību bāriņtiesas sēdē, kā arī lūgt informēt bāriņtiesu un personu par attiecīgās diplomātiskās vai konsulārās pārstāvniecības  nostāju katrā konkrētā lietā. 

 

Vēršam bāriņtiesu uzmanību, ka gadījumā, ja:

 

 1. bērna likumiskais aizbildnis ir kavēts bērna personisko un mantisko attiecību pārstāvēšanā, diplomātiskā vai  konsulārā amatpersona piedalās bāriņtiesas sēdē kā bērna likumiskais pārstāvis (iestājas likumiskā aizbildņa vietā) un tai ir nepieciešams nosūtīt uzaicinājumu uz bāriņtiesas sēdi;

 

2. bērna likumiskais aizbildnis pārstāv bērnu personiskajās un mantiskajās attiecībās, tomēr diplomātiskā vai konsulārā iestāde uzskata par nepieciešamu piedalīties bāriņtiesas sēdē, attiecīgās diplomātiskās vai konsulārās pārstāvniecības amatpersona piedalās bāriņtiesas sēdē klausītāja statusā un tai nav nepieciešams nosūtīt uzaicinājumu uz bāriņtiesas sēdi.

 

Vienlaikus aicinām bāriņtiesas neskaidrību gadījumos savlaicīgi konsultēties ar attiecīgo diplomātisko vai konsulāro pārstāvniecību par minētajiem jautājumiem, tomēr jebkurā gadījumā nepieciešamību piedalīties bāriņtiesas sēdē izvērtē šī pārstāvniecība.
MeklēšanaJūsu jautājums
Šeit jūs varat uzrakstīt un atsūtīt jautājumu inspekcijai, kas tiks izskatīts un atbilde tiks nosūtīta uz jūsu norādīto e-pasta adresi


Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Ventspils iela 53
Rīga, LV – 1002
Tālrunis: 67 359 128
Fakss: 67 359 159
E-pasts: pasts@bti.gov.lv
© Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 2006
Informācija atjaunota: 14.07.2020