Kas ir kustība Draudzīga skola

12.03.2010Drukāt
Kas ir kustība Draudzīga skola?

 

Kustības „Draudzīga skola” misija – pilnveidot skolas psihosociālo vidi, lai attiecības starp bērniem, vecākiem, skolotājiem un skolas administrāciju tiktu balstītas savstarpējā cieņā un sadarbībā.

 

 

Galvenie mērķi:

 

  • uzlabot skolēnu, skolotāju, vecāku un skolas administrācijas savstarpējo sadarbību un sadarbību ar citām institūcijām un pašvaldību;
  • pilnveidot regulāru preventīvo darbu vardarbības profilaksei skolās.

 

Lai būtu iespējams precīzāk saprast un noteikt to, kā skolu padarīt iespējamu draudzīgāku tās skolēniem un personālam, esam izstrādājuši virkni nosacījumu, ar kuriem varat iepazīties turpmākajā tekstā.

 

 

Skolas attīstības joma

Ko nozīmē „Draudzīga skola” (kritēriji)

Rādītāji, kas apliecina, ka skola ir draudzīga (indikatori*)

Skolas vide

*      Skolā ir labvēlīga, atbalstoša un uz savstarpējo sapratni balstīta psihosociālā vide.

 

*      Skola noskaidro bērnu viedokli par psihosocioālo vidi (piemēram, aptaujas, anketas, konkursi, diskusijas, fokusgrupas u.c.).

*      Skolā ir izstrādāta kārtība konfliktu risināšanai (piemēram, tiek izmantota mediācija (samierināšana)).

*      Skolēni, vecāki un skolotāji brīvprātīgi iesaistās skolas pasākumos, kas vērsti uz sadarbības veicināšanu un labvēlīgu savstarpējo attiecību veidošanu.

*      Skolā ir radīti apstākļi, kas veicina bērnu vienlīdzību, neatkarīgi no viņu ģimenes labklājības un citām atšķirībām.

*      Skolas personāls ir informēts par iespējām bērniem nodrošināt nepieciešamo palīdzību un atbalstu.

*      Skolā tiek publicēta informācija par bērniem aktuāliem jautājumiem, iekļaujot bērnu viedokli (piemēram, skolas avīze, mājas lapa, informācijas/ziņojuma dēlis).

*      Skolā darbojas skolēnu pašpārvalde, kas aktīvi iesaistās projekta darbā.

*      Skola rīko pasākumus/aktivitātes, kas vērsti uz veselīga dzīvesveida popularizēšanu.

Kopsavilkums

Bērnu vajadzībām un interesēm piemērota, labvēlīga, atbalstoša un uz savstarpējo sapratni veidota vide.

 

Skolotāja tēls

*      Skolotājs iesaista bērnus skolas dzīvē un veicina draudzīgas vides veidošanu.

*      Skolotājs bērniem ir padomdevējs.

*      Skolotājs palīdz bērniem risināt viņu problēmas un konfliktus, māca bērniem uzņemties atbildību un veido pozitīvu attieksmi.

*      Skolotājs darbā ar bērniem izmanto individuālu pieeju.

*      Viss skolas personāls strādā kā vienota komanda.

*      Bērnu un viņu vecāku viedokļa uzklausīšana.

*      Skolotāji piedalās pieredzes apmaiņas pasākumos.

*      Skolotāji piedalās bērnu rīkotajos pasākumos.

*      Skolā tiek rīkotas skolotāju-skolēnu diskusijas.

*      Skolā ir radīta sistēma, kuras ietvaros skolotāji motivē skolēnus iesaistīties neformālās izglītības un interešu izglītības aktivitātēs.

Kopsavilkums

Skolotāja  pieeja ir atbalstoša

 

Skolēna

tēls

*      Skolēns pret skolotāju izturas ar cieņu.

*      Skolēns ir atvērts, pret citiem bērniem izturas ar cieņu un nenostāda sevi augstāk par pārējiem.

*      Skolēns pret mācībām izturas ar interesi un uzcītību.

*      Skolēns prot izteikt savu viedokli.

*      Skolēns zina savas tiesības un pienākumus.

*      Skolēns aktīvi piedalās skolas dzīvē.

*      Skolēns jūtas piederīgs savai skolai.

*      Skolēns jūtas skolā droši un brīvi.

*      Skolēniem ir pozitīva attieksme pret līdzcilvēkiem un mācību darbu.

 

*      Skolas administrācija veic skolēnu aptauju, lai noteiktu skolēnu atvērtību, to, vai skolēns pret citiem bērniem izturas ar cieņu, vai viņš jūtas piederīgs savai skolai u.tml.

*      Skolēnu skaits, kas iesaistās diskusijās par skolas dzīves pilnveidošanas jautājumiem ir ne mazāks par 2/3, skaitam ir tendence pieaugt.

*      Skolēns ievēro skolas iekšējās kārtības noteikumus.

 

Kopsavilkums

Skolēns jūtas piederīgs skolai un izturas ar cieņu pret skolēniem, skolotājiem, vecākiem un sabiedrību kopumā.

 

Savstarpēja sadarbība un līdzdalība

*      Lai veiksmīgi un efektīvi realizētu draudzīgas skolas kustību, ir izveidots efektīvs sadarbības modelis starp skolu, vecākiem un bērniem.

*      Visas iesaistītās puses – skolotāji, skolas administrācija, personāls, bērni, vecāki un pašvaldība uzņemas atbildību par veicamajiem pasākumiem draudzīgas skolas pilnveidošanā.

*      Sadarbībā ar vecākiem tiek izstrādāts vecāku un skolas sadarbības modelis.

*      Tiek rīkoti kopīgie pasākumi ar mērķi uzlabot un stiprināt sadarbību.

*      Izstrādātas dažādas sadarbības formas, ietverot kopīgas tikšanās, kurās bērni ar skolotājiem un vecākiem var dalīties savās grūtībās, vīzijās un idejās.

 

*      1 reizi gadā skola organizē pieredzes, ideju, priekšlikumu un vīziju par skolas attīstību apmaiņas semināru, kurā piedalās skolotāji, vecāki, bērni, pašvaldību un citu iesaistīto institūciju pārstāvji.

*      Ne retāk kā reizi ceturksnī notiek vecāku sapulces, ko apmeklē vismaz puses skolēnu vecāki vai citi tuvinieki..

*      Skolā izstrādāts sadarbības modelis, kura ietvaros visas ieinteresētās puses var paust savu viedokli, stiprināt savstarpējo sadarbību, apspriest ar skolas dzīvi saistītus jautājumus, piemēram, brīvā laika pavadīšanas iespējas, mācību procesa koordināciju, radušās problēmas skolā u.tml.

*      Skolas administrācija ir nozīmējusi atbildīgās personas par konkrēto pasākumu izpildi bērniem draudzīgas skolas pilnveidošanā.

*      Skolēnu disciplīnas pārkāpumu skaitam (atsevišķiem gadījumiem, nevis masveida) tendence samazināties.

*      Notiek pasākumi ar citu draudzīgo skolu skolēniem.

*      Pašvaldība iespēju robežās nodrošina atbalstu un iesaistās kustības aktivitātēs.

*      Skolā ir izstrādāts sadarbības modelis un rīcības shēmas gadījumiem, kur nepieciešama sadarbība ar sociālā dienesta, bāriņtiesas, tiesībsargājošajām institūcijām un citu iestāžu speciālistiem. 

*      Skola par bērniem, kuriem ir nepieciešama palīdzība, ir informējusi sociālo dienestu un/vai bāriņtiesu vai citas kompetentās iestādes. Šāda informēšana ir fiksēta dokumentāli.

*      Skolas administrācija tiesiskās audzināšanas un likumpārkāpumu novēršanas jautājumos sadarbojas ar tiesībsargājošām institūcijām.

 

Kopsavilkums

Skola ir izstrādājusi sadarbības modeli un rīcības shēmas gadījumiem, ja ir aizdomas par bērnu tiesību pārkāpumu gadījumiem un , ja ir konstatēti bērnu tiesību pārkāpumi (gan ar vecākiem, gan ar valsts un pašvaldības institūciju speciālistiem).

 

 

______

* Viens indikators var vienlaikus apliecināt vairāku kritēriju ievērošanu.

 
MeklēšanaJūsu jautājums
Šeit jūs varat uzrakstīt un atsūtīt jautājumu inspekcijai, kas tiks izskatīts un atbilde tiks nosūtīta uz jūsu norādīto e-pasta adresi


Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Ventspils iela 53
Rīga, LV – 1002
Tālrunis: 67 359 128
Fakss: 67 359 159
E-pasts: pasts@bti.gov.lv
© Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 2006
Informācija atjaunota: 29.09.2020