Ieteikumi vecākiem un speciālistiem

06.11.2008Drukāt
Par valsts kompensācijām cietušajiem

Saskaņā ar likuma „Par valsts kompensāciju cietušajiem” fiziskajai personai, kura Kriminālprocesa likumā noteiktajā kārtībā ir atzīta par cietušo ir tiesības saņemt valsts kompensāciju par tīša noziedzīga nodarījuma rezultātā radīto morālo aizskārumu, fiziskajām ciešanām vai mantisko zaudējumu, ja noziedzīgais nodarījums bijis vērsts pret personas dzīvību vai veselību un ir iestājusies personas nāve vai cietušajam nodarīti smagi, vidēja smaguma miesas bojājumi vai noziedzīgais nodarījums bijis vērsts pret personas dzimumneaizskaramību .

 


 

Informējam, ka saskaņā ar likuma „Par valsts kompensāciju cietušajiem” fiziskajai personai, kura Kriminālprocesa likumā noteiktajā kārtībā ir atzīta par cietušo (turpmāk - cietušais), ir tiesības saņemt valsts kompensāciju par tīša noziedzīga nodarījuma rezultātā radīto morālo aizskārumu, fiziskajām ciešanām vai mantisko zaudējumu, ja noziedzīgais nodarījums bijis vērsts pret personas dzīvību vai veselību un ir iestājusies personas nāve vai cietušajam nodarīti smagi, vidēja smaguma miesas bojājumi vai noziedzīgais nodarījums bijis vērsts pret personas dzimumneaizskaramību (turpmāk - vardarbīgs noziedzīgs nodarījums).

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijā vairrākkārt saņemta Juridiskās palīdzības administrācijas (turpmāk tekstā – Administrācija) informācija par bērnu tiesību aizsardzību saistībā ar valsts kompensācijas izmaksāšanas atteikumu. Kompensācijas izmaksa atteikta saistībā ar to, ka nepilngadīgās personas likumiskais pārstāvis nav laicīgi iesniedzis pieteikumu un nepieciešamos dokumentus kompensācijas izmaksai, kā rezultātā iestājies termiņa notecējums un nepilngadīgā persona zaudējusi tiesības uz kompensāciju.

Saskaņā ar minētā likuma 7.pantu, vienam vardarbīgā noziedzīgā nodarījumā cietušajam izmaksājamās valsts kompensācijas maksimālais apmērs ir Latvijas Republikā noteiktās 10 minimālās mēneša darba algas.

Līdz 2009.gada 1.janvārim vienam vardarbīgā noziedzīgā nodarījumā cietušajam izmaksājamās valsts kompensācijas maksimālais apmērs tiek noteikts piecu minimālo mēneša darba algu apmērā.

7.panta otrā daļa paredz, ka kompensācija tiek izmaksāta:

1) 100 procentu apmērā, ja iestājusies personas nāve;

2) 70 procentu apmērā, ja cietušajam nodarīti smagi miesas bojājumi vai aizskarta cietušā dzimumneaizskaramība;

3) 50 procentu apmērā, ja cietušajam nodarīti vidēja smaguma miesas bojājumi.

Savukārt saskaņā ar 7.panta trešo daļu, personai, kura atzīta par cietušo noziedzīgā nodarījumā, kas kvalificēts pēc Krimināllikuma 120., 121., 122., 127., 128. vai 129.panta, valsts kompensācija tiek izmaksāta 50 procentu apmērā no šā panta otrajā daļā noteiktā valsts kompensācijas apmēra.

Ja cietušais no vardarbīgā noziedzīgā nodarījuma izdarītāja vai līdzdalībnieka ir saņēmis kompensāciju par nodarīto kaitējumu un to pierāda maksājumu apliecinošs dokuments, valsts kompensācijas apmēru samazina atbilstoši jau saņemtajai kompensācijai.

 

Vēršam Jūsu uzmanību, ka nepilngadīga cietušā interesēs kompensācijas pieprasījumu iesniedz viņa likumiskie pārstāvji. Gadījumā, ja bērnam nodibināta ārpusģimenes aprūpe, pienākums iesniegt pieteikumu ir aizbildnim, ārpusģimenes aprūpes institūcijai, kuras vadītājs pilda bērna aizbildņa pienākumus, bet gadījumā, ja bērns ievietots audžuģimenē – attiecīgajai bāriņtiesai.

 

Valsts kompensācijas pieprasījumu Juridiskās palīdzības administrācijai iesniedz gada laikā pēc dienas, kad persona atzīta par cietušo.

 

Sīkāka informācija par valsts kompensāciju cietušajam, kā arī pieteikuma veidlapas paraugs atrodama Juridiskās palīdzības administrācijas mājas lapā www.jpa.gov.lv. Iestāde atrodas Rīgā, Brīvības gatvē 214, bezmaksas informatīvais tālrunis – 80001801.

 

Papildus vēlamies vērst uzmanību, ka saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 92.pantu ikviena persona ir tiesīga prasīt atbilstīgu atlīdzinājumu par mantiskajiem zaudējumiem vai personisko kaitējumu, arī morālo kaitējumu, kas viņam nodarīts ar administratīvo aktu vai iestādes faktisko rīcību, tai skaitā faktisko rīcību, kas izpaudusies kā iestādes bezdarbība, ja iestādei saskaņā ar tiesību normām bija vai ir pienākums izpildīt kādu darbību.

Tādejādi, ja ārpusģimenes aprūpes iestādes vadītājs vai bāriņtiesa nebūs attiecīgo kompensāciju pieprasījuši, personai būs tiesības vērsties Administratīvajā rajona tiesā un pieprasīt naudas summas attiecīgās kompensācijas apmērā izmaksu no iestādes budžeta.
MeklēšanaJūsu jautājums
Šeit jūs varat uzrakstīt un atsūtīt jautājumu inspekcijai, kas tiks izskatīts un atbilde tiks nosūtīta uz jūsu norādīto e-pasta adresi


Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Ventspils iela 53
Rīga, LV – 1002
Tālrunis: 67 359 128
Fakss: 67 359 159
E-pasts: pasts@bti.gov.lv
© Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 2006
Informācija atjaunota: 28.11.2020