MK noteikumi

Lai iepazītos ar Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas nolikumu, lūdzam sekot saitei: https://likumi.lv/doc.php?id=122431

Lai iepazītos ar Kārtību, kādā piešķir un izmaksā atlīdzību par aizbildņa pienākumu pildīšanu, lūdzam sekot saitei

https://likumi.lv/doc.php?id=202845

Lai iepazītos ar Kārtību, kādā piešķir un izmaksā atlīdzību par audžuģimenes pienākumu pildīšanu, lūdzam sekot saitei

https://likumi.lv/doc.php?id=202717

Lai iepazītos ar Audžuģimenes noteikumiem, lūdzam sekot saitei

https://likumi.lv/doc.php?id=150734

Lai iepazītos ar Kārtību, kādā piešķir un izmaksā pabalstu aizbildnim par bērna uzturēšanu, lūdzam sekot saitei

https://likumi.lv/doc.php?id=202947

Lai iepazītos ar Noteikumiem par ārpusģimenes aprūpes pakalpojumu samaksas kārtību un apmēru, lūdzam seko saitei

https://likumi.lv/doc.php?id=265120

Lai iepazītos ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 407 "Kārtība, kādā bērnus var iesaistīt aktivitātēs (pasākumos), kas saistītas ar ārējā izskata demonstrēšanu", lūdzam sekot saitei

https://likumi.lv/doc.php?id=191771

Lai iepazītos ar Bāriņtiesas darbības noteikumiem, lūdzam sekot saitei

https://likumi.lv/doc.php?id=150736

Lai iepazītos ar Noteikumiem par sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās, lūdzam sekot saitei

https://likumi.lv/doc.php?id=121592

Lai iepazītos ar Noteikumiem par kārtību, kādā apgūst speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā, šo zināšanu saturu un apjomu, lūdzam sekot saitei

https://likumi.lv/doc.php?id=265516
MeklēšanaJūsu jautājums
Šeit jūs varat uzrakstīt un atsūtīt jautājumu inspekcijai, kas tiks izskatīts un atbilde tiks nosūtīta uz jūsu norādīto e-pasta adresi


Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Ventspils iela 53
Rīga, LV – 1002
Tālrunis: 67 359 128
Fakss: 67 359 159
E-pasts: pasts@bti.gov.lv
© Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 2006
Informācija atjaunota: 20.01.2021