Pārskati un atskaites

05.06.2008Drukāt
APKOPOJUMS: Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas paveiktais 2008.gada MAIJĀ

Darbības rezultāti 2008.gada maijā.

 

Saņemtie zvani uz Bērnu un pusaudžu uzticības tālruni

2008.gada maijā uz Bērnu un pusaudžu uzticības tālruni 80006008 saņemti 19 367 bērnu zvani. No tiem 1235 gadījumos sniegtas psiholoģiskās konsultācijas, bet 297 gadījumos bērniem tika sniegta nepieciešamā informācija. Savukārt 13 gadījumos ziņojumi nodoti pārbaudēm valsts bērnu tiesību aizsardzības inspektoriem.

 

Psiholoģisko konsultāciju zvanu analīze

2008.gada maijā kopumā sniegtas 1235 psiholoģiskās konsultācijas. Līdzīgi kā iepriekšējos mēnešos, arī šajā mēnesī ievērojami vairāk konsultāciju saņēmušas meitenes (72%).

 

Analizējot zvanu skaitu pa vecuma grupām, secināts, ka 37% jeb 451 konsultācija sniegta pusaudžiem vecumā no 12 līdz 15 gadiem, 15% jeb 187 zvanītāji bija vecumā no 7 līdz 11 gadiem, savukārt jaunieši vecumā no 16 – 18 gadiem saņēmuši 64 konsultācijas jeb 5% no kopējā maija mēneša konsultāciju skaita. Konsultāciju skaits, kas sniegts pieaugušajiem sastāda 3% jeb 40 konsultācijas.

 

Maijā zvanītājiem aktuālāko problēmu loks:

·       par attiecībām ar vienaudžiem izglītības iestādēs sniegtas 353 konsultācijas, 118 konsultācijas bijušas par emocionālo un 44 par fizisko vardarbību no vienaudžu puses. Par attiecībām ar pedagogiem sniegtas 63 konsultācijas, 28 konsultācijās minēta emocionālā, bet 6 fiziska vardarbība no pedagogu puses;

 

·       par mācību grūtībām konsultējušies 22 zvanītāji un lielākoties tie bijuši zvani, kuros zvanītājus satrauc sekmes liecībā, gaidāmie eksāmeni un nedrošība par savām zināšanām;

 

·       par jautājumiem saistībā ar attiecībām ģimenē psiholoģiskais atbalsts ir bijis nepieciešams 157 zvanītājiem. Emocionālā vardarbība no vecāku puses minēta 30 un fiziskā 31 sarunā, bet 4 sarunās minēta arī seksuālā vardarbība. Joprojām aktuālas ir arī attiecību problēmas ar brāļiem un māsām (52), kā arī fiziskā – 18 un emocionālā – 5 vardarbība brāļu un māsu starpā. Turklāt bieži šīs problēmas mijas ar attiecību problēmām ar vecākiem, jo zvanītāji min, ka vecāki mēdzot aizstāvēt otru bērnu, kā dēļ zvanītājs nereti jūtas atstumts, nepatiesi apvainots un nesaprasts no vecāku puses;

 

·       partnerattiecību jautājumos psiholoģiskās konsultācijas sniegtas 146 zvanītājiem, kā arī sniegtas 2 konsultācijas par fizisko, 3 par emocionālo un 2 par seksuālo vardarbību no partnera puses.

 

Arī maija mēnesī, līdzīgi kā iepriekšējos mēnešos, bērni un pusaudži lūdz konsultācijas arī atkarības un seksuālo problēmu jautājumos. Lielākoties tie ir jautājumi par to, kā atbrīvoties no šīm atkarībām. Daļa no tiem ir vienkārši informatīvi jautājumi par to, kā šīs atkarības rodas, kas par to liecina un ko darīt, ja tas notiek. Taču ir zvanītāji, kuri paši atzīst, ka viņi jūtas atkarīgi no kādas vielas vai procesa, līdz ar to palīdzība tiek lūgta jautājumā, kā atbrīvoties no atkarības. Visbiežāk sarunās minēta atkarība no smēķēšanas (24), alkohola atkarība (9), narkotiku atkarība (5) un datoratkarība (2).

 

Attiecībā uz seksuālajām attiecībām un reproduktīvo veselību, visvairāk konsultāciju sniegtas par seksuālo higiēnu, par grūtniecību vai aizdomām par grūtniecību.

 

Attiecībā uz emocionālajām problēmām, visvairāk zvanītājos joprojām bija saklausāma bezspēcība (395) un aizvainojums (396). Tāpat liela daļa zvanītāju jutās nobijušies (318) un dusmīgi (273), bet kaunu izjuta 113 bērni un pusaudži. 39 psiholoģiskajās konsultācijās zvanītāji jutās depresīvi noskaņoti, bet 4 sarunās bija minētas arī pašnāvības domas vai iespējamais plāns.

 

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaudes

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspektori 2008.gada maijā veica 46 bērnu tiesību ievērošanas pārbaudes:

-          bērnu ārpusģimenes aprūpes iestādēs – 7 pārbaudes;

-          internātskolās – 4 pārbaudes;

-          speciālajās internātskolās – 5 pārbaudes;

-          skolās – 17 pārbaudes;

-          pirmsskolas izglītības iestādēs – 4 pārbaudes;

-          speciālajās pirmsskolas izglītības iestādēs – 2;

-          krīžu centrā – 1 pārbaude;

-          ārstniecības iestādēs – 5 pārbaudes;

-          rotaļu centrā – 1 pārbaude.

 

Kopā visās bērnu tiesību ievērošanas pārbaudēs anketēti 293 bērni un veiktas pārrunas ar 646 bērniem.

 

Sadarbībā ar pašvaldību policiju darbiniekiem inspektori 2008.gada maijā piedalījās 3 reidos publiskās vietās, kurās uzturas bērni.

 

Bērnu personu lietu pārbaudes

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspektori 2008.gada maijā veica 15 bērnu personu lietu pārbaudes:

-          bērnu ārpusģimenes aprūpes iestādēs – 8 pārbaudes;

-          internātskolās – 2 pārbaudes;

-          speciālajās internātskolās – 4 pārbaudes;

-          speciālajās pirmsskolas izglītības iestādēs – 1.

 

Kopā visās bērnu personu lietu pārbaudēs izskatītas 388 bērnu personas lietas.

 

Pārbaudēs biežāk konstatētās problēmas

·                Maijā visbiežāk konstatēti pārkāpumi skolās un pirmsskolas izglītības iestādēs, kas ir vienaudžu emocionālā un fiziskā vardarbība, kā arī pedagogu emocionālā un fiziskā vardarbība pret skolēniem.

 

·                Savukārt bērnu personu lietu pārbaudēs konstatēti trūkumi iekārtotajās bērnu personu lietās, piemēram, bērna aprūpes institūcija nekārto jautājumus, kas saistīti ar bērna juridisko statusu vai bērniem netiek nodrošinātas sociālās garantijas.

 

·                2008.gada maija mēnesī inspekcija veica bērnu tiesību ievērošanas pārbaudes 5 ārstniecības iestādēs (Bērnu slimnīca „Gaiļezers, slimnīca „Ģintermuiža”, Ainažu psihoneiroloģiskā slimnīca un Bērnu psihoneiroloģiskā slimnīca „Vīķi”, Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca un „Piejūras slimnīca” Psihiatriskās klīnikas Bērnu nodaļa), kurās atrodas nepilngadīgie.

 

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaužu laikā konstatēts, ka dažās psihoneiroloģiskajās slimnīcās bērniem nav iespējas pašiem zvanīt pa telefonu; nav nodrošināta bērnu personīgo mantu drošība; nav pieprasīta informācija no Iekšlietu ministrijas Informācijas centra Soda reģistra par darbinieku iespējamo sodāmību; netiek nodrošināta nepilngadīgo izglītošanās iespējas; netiek organizētas pastaigas; nav labvēlīga ārstēšanās vide; netiek organizēta jauno pacientu adaptācija; darbiniekiem nepieciešams nodrošināt supervīzijas un/vai psihologa konsultācijas, lai novērstu iespējamo darbinieku „izdegšanu”.

 

Konstatēto problēmu risinājumi

Izvērtējot pārbaužu rezultātus, iestāžu vadītājiem sniegta metodiskā palīdzība, piemēram, ieteikts piesaistīt psihologu konfliktsituācijas risināšanā; veicināt sadarbību ar skolēnu vecākiem, iesaistot dažādu skolas jautājumu risināšanā; pieaicinot speciālistus, informēt pedagogus par konfliktsituāciju risināšanas veidiem.

 

Savukārt ārstniecības iestādēs veikto pārbaužu rezultātus plānots apkopot un analizēt līdz 2008.gada 10.jūnijam, lai veiktu nepieciešamās darbības konstatēto problēmu risināšanā.

 

Inspektoru un juristu sniegtās konsultācijas

2008.gada maijā inspektori snieguši 158 mutvārdu konsultācijas un inspekcijas juristi – 43 konsultācijas par bērnu tiesību aizsardzības jautājumiem.

 

Inspektori arī organizējuši 50 tikšanās un vadījuši 2 seminārus speciālistiem, kas darbojas bērnu tiesību aizsardzības jomā.

 

Priekšlikumi aktuālu bērnu tiesību problēmu risināšanai

·                      Analizējot problēmas saistībā ar bērnu iesaistīšanu modeļu biznesā un citos pasākumos, inspekcijas speciālisti secināja, ka nereti tiek būtiski apdraudētas bērna intereses un dažos gadījumos pat varētu būt runa par bērna ekspluatāciju. Turklāt spēkā esošais normatīvais regulējums ir ļoti plaši interpretējams un neviennozīmīgs, tāpēc, saistībā ar Saeimas cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijā izskatīto likumprojektu „Grozījumi Bērnu tiesību aizsardzības likumā”, uz 3.lasījumu sagatavoti un iesniegti priekšlikumi Bērnu un ģimenes lietu ministrijai attiecībā uz modeļu aģentūru tiesisko regulējumu, kā arī attiecībā uz bērnu iesaistīšanu pasākumos vispār. Priekšlikumi paredz, ka bērnu nevarēs iesaistīt aktivitātēs un pasākumos, ja tas traucē bērnu iespējas iegūt izglītību, vai arī apdraud bērna dzīvību, veselību, tikumību vai citas bērna tiesības. Tāpat priekšlikums paredz tālāka normatīvā regulējuma – attiecīgu Ministru kabineta noteikumu – izstrādi. 2008.gada 3.jūnijā priekšlikums atbalstīts Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijā.

 

·                      Saistībā ar 2008.gada aprīlī veiktajās plānveida bērnu tiesību ievērošanas pārbaudēs brīvības atņemšanas vietās konstatēto, kā arī vispār inspekcijas praksē, izskatot sūdzības par iespējamiem bērnu bāreņu un bez vecāku gādības palikušo bērnu tiesību pārkāpumiem, konstatēti vairāki gadījumi kad bērnam, kurš pirms nokļūšanas brīvības atņemšanas vietā bijis ievietots ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas iestādē, netiek izmaksāta Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 29.panta otrajā daļā noteiktā naudas summa personiskiem izdevumiem. Īpaši jāatzīmē, ka šajā jautājumā pastāv ļoti atšķirīga pašvaldību prakse – atsevišķas pašvaldības savā administratīvajā teritorijā dzīvojušajiem bērniem šādu kabatas naudu izmaksā, savukārt citas to nedara. Atsevišķos gadījumos bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības esošiem bērniem nav iecelts aizbildnis vai citā veidā nodrošināts pārstāvis, kas normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos varētu pārstāvēt bērnu viņa personiskajās un mantiskajās attiecībās. Tāpat konstatēs, ka aprūpes iestādes plaši interpretē Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 29.panta otrajā daļā noteikto, ka naudas summas personiskiem izdevumiem tiek izmaksātas ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā dzīvojošai personai, un, tā kā ieslodzījumā esošais bērns iestādē faktiski neatrodas, ir pamats naudas summu personiskajiem izdevumiem neizmaksāt. Ņemot vērā minēto, neviennozīmīgs ir arī jautājums par minēto naudas summu izmaksu bērniem, kas aprūpes iestādēs neuzturas īslaicīgi (klaiņo, viesojas pie ģimenes locekļiem, u.c.). Lai nākotnē efektīvāk risinātu bērnu bāreņu un bez vecāku gādības palikušo bērnu tiesību aizsardzības jautājumus, inspekcija lūgusi Labklājības ministrijas viedokli par normatīvos aktos iekļauto terminu interpretāciju, kā arī par personiskiem izdevumiem paredzēto naudas summu izmaksas kārtību un pieļaujamiem ierobežojumiem ilgstošās sociālās aprūpes institūcijās dzīvojošām personām.

 

Bērnu līdzdalības veicināšana bērnu tiesību jautājumos

Sekmējot bērnu līdzdalību lēmumu pieņemšanā, kas saistīti ar bērnu tiesību jautājumiem, inspekcija šogad, iesaistot skolēnu līdzpārvalžu pārstāvjus, izsludināja skolēnu un profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu eseju konkursu „Es skolā jūtos labi, ja...” un arī veica skolēnu, vecāku un skolotāju anketēšanu par iecietību skolā. Maijā ir noslēdzies gan eseju konkurss, gan pabeigta anketēšana.

 

Eseju konkursā pavisam saņemti 245 skolēnu darbi, no kuriem apbalvoti 16 labāko darbu autori. Šī gada konkurss tika rīkots ar mērķi apzināt, kā bērni izjūt un izprot iecietību skolā, un noskaidrot, kā viņi paši izpauž iecietību pret apkārtējiem. Skolēni, kas piedalījušies eseju konkursā, ļoti pārdomājuši esejas tematiku un tās dažādos aspektus. Konkursa rezultātā iegūtie materiāli tiks izmantoti par pamatu iecietības kampaņas plānošanai un organizēšanai.

 

Sadarbībā ar skolēnu domju pārstāvjiem tika veikta un maijā noslēdzās arī skolēnu, vecāku un skolotāju anketēšana, lai identificētu skolēnu savstarpējās vardarbības cēloņus, kā arī apzinātu skolēnu, pedagogu un vecāku mijiedarbības pozitīvās un negatīvās iezīmes. Veiktās aptaujas rezultātus plānots apkopot jūnijā, jūlijā un augustā. Iegūtie rezultāti tiks izmantoti par pamatu iecietības kampaņas plānošanai un organizēšanai.

 

 
MeklēšanaJūsu jautājums
Šeit jūs varat uzrakstīt un atsūtīt jautājumu inspekcijai, kas tiks izskatīts un atbilde tiks nosūtīta uz jūsu norādīto e-pasta adresi


Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Ventspils iela 53
Rīga, LV – 1002
Tālrunis: 67 359 128
Fakss: 67 359 159
E-pasts: pasts@bti.gov.lv
© Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 2006
Informācija atjaunota: 01.04.2020