Pārskati un atskaites

06.05.2008Drukāt
APKOPOJUMS: Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas paveiktais 2008.gada APRĪLĪ

Darbības rezultāti 2008.gada aprīlī.

 

 

Saņemtie zvani uz Bērnu un pusaudžu uzticības tālruni

2008.gada aprīlī uz Bērnu un pusaudžu uzticības tālruni 80006008 saņemti 22380 bērnu zvani. No tiem 1831 gadījumā sniegtas psiholoģiskās konsultācijas, bet 16 gadījumos ziņojumi nodoti pārbaudēm valsts bērnu tiesību aizsardzības inspektoriem. Savukārt 15 gadījumos sagatavoti ziņojumi institūcijām (bāriņtiesām, Valsts Policijai, sociālajiem dienestiem) par iespējamiem bērnu tiesību pārkāpumiem.

 

Psiholoģisko konsultāciju zvanu analīze

2008.gada aprīlī pavisam sniegta 1831 psiholoģiskā konsultācija. Šajā mēnesī ievērojami vairāk konsultāciju saņēmušas meitenes (71,55%).

 

Analizējot zvanu skaitu pa vecuma grupām, secināts, ka visvairāk zvanītāju, kas saņēmuši psiholoģiskās konsultācijas, bijuši pusaudži vecumā no 12 līdz 15 gadiem, kas sastāda 41,62 % jeb 762 zvanus. Vecuma grupā no 7 līdz 11 gadiem sniegtas 337 konsultācijas jeb 18,41 % no visām mēneša psiholoģiskajām konsultācijām, bet jauniešiem vecuma grupā no 16 – 18 gadiem sniegtas 128 jeb 6,99 % konsultāciju.

 

Aprīlī zvanītājiem aktuālāko problēmu loks:

·          par jautājumiem, kas skar attiecības ar vienaudžiem izglītības iestādēs sniegtas 550 konsultācijas. Tai skaitā gan par emocionālo (180), gan fizisko (77) vardarbību no vienaudžu puses, kā arī 2 gadījumos par seksuālo vardarbību. Visbiežāk kā aktuālākās problēmas bērni minēja vienaudžu izsmieklu, apsaukāšanos un pazemošanu;

 

·          par jautājumiem saistībā ar problēmām partnerattiecībās sniegtas 248 konsultācijas. Daļā no konsultācijām saruna ir bijusi par partnera emocionālu (6) vai fizisku (5) vardarbību, kā arī 2 sarunās par seksuālo vardarbību;

 

·          jautājumi saistībā ar problēmām ģimenē: attiecības ar vecākiem satrauca 238 zvanītājus, par emocionālo vardarbību attiecībās ar vecākiem stāstīja 32 zvanītāji, bet par fizisko – 34 zvanītāji, kā arī 1 gadījumā minēta seksuālā vardarbība no vecāku puses. Nereti bērni stāsta, ka jūtas nesaprasti vai pat nemīlēti savā ģimenē, izjūt vecāku uzmanības trūkumu.

Savukārt par attiecību problēmām ģimenē ar brāļiem un māsām sniegtas 60 konsultācijas, 12 gadījumos sūdzības bijušas par fizisku vardarbību un 13 – par emocionālo vardarbību.

 

Salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi, aprīlī ir palielinājies sniegto konsultāciju skaits nikotīna atkarības jautājumā – 26 konsultācijas (martā – 17), bet alkohola atkarības jautājumā, salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi, ir nedaudz samazinājies – 12 konsultācijas (martā – 14).

 

Aprīlī palielinājies konsultāciju skaits narkotiku atkarību jautājumos – sniegtas 9 konsultācijas (martā – 1). Savukārt aprīlī sniegto konsultāciju skaits par datoratkarību – 3 (martā – 5).

 

Attiecībā uz emocionālajām problēmām, aprīlī visvairāk bērnu sarunās bija saklausāma bezspēcība (636), aizvainojums (577), bailes (447) un dusmas (428). Joprojām bērnus un jauniešus satrauc pašvērtējuma problēmas (252 zvani), kā arī kauna izjūta – 153 zvanītāji. Aprīlī ievērojami palielinājies zvanītāju skaits, kas minējuši pašnāvības domas vai plānu – 14 (martā – 5), un 3 gadījumos sarunas bijušas par autoagresiju (roku plēšanu, graizīšanu, skrāpēšanu).

 

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaudes

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspektori 2008.gada aprīlī veica 60 bērnu tiesību ievērošanas pārbaudes:

 

·          bērnu ārpusģimenes aprūpes iestādēs – 12 pārbaudes;

·          internātskolās – 8 pārbaudes;

·          speciālajās internātskolās – 7 pārbaudes;

·          skolās – 22 pārbaudes;

·          speciālajās skolās – 2 pārbaudes;

·          pirmsskolas izglītības iestādēs – 2 pārbaudes;

·          krīžu centrā – 1 pārbaude;

·          ieslodzījuma vietās – 5 pārbaudes;

·          sociālās korekcijas izglītības iestādē – 1 pārbaude.

 

Kopā visās bērnu tiesību ievērošanas pārbaudēs anketēti 400 bērni un veiktas pārrunas ar 848 bērniem.

Sadarbībā ar pašvaldību policiju darbiniekiem inspektori 2008.gada aprīlī piedalījās 3 reidos publiskās vietās, kurās uzturas bērni.

 

Bērnu personu lietu pārbaudes

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspektori 2008.gada aprīlī veica 18 bērnu personu lietu pārbaudes:

 

·          bērnu ārpusģimenes aprūpes iestādēs – 8 pārbaudes;

·          internātskolās – 3 pārbaudes;

·          speciālajās internātskolās – 5 pārbaudes;

·          skolās – 1 pārbaude;

·          sociālās korekcijas izglītības iestādē – 1 pārbaude.

 

Kopā visās bērnu personu lietu pārbaudēs izskatītas 386 bērnu personas lietas.

 

Pārbaudēs biežāk konstatētās problēmas

Līdzīgi kā citos mēnešos, arī aprīlī visvairāk bērnu tiesību ievērošanas pārbaudēs konstatētie pārkāpumi ir emocionālā un fiziskā vardarbība vienaudžu vidū, kā arī pedagogu un iestādes darbinieku emocionāla un fiziska vardarbība pret bērniem.

 

Aprīlī mazinājies konstatēto pārkāpumu skaits, kad iestādes vadītājs nav pieprasījis izziņu no Iekšlietu ministrijas Soda reģistra ar informāciju par darbinieku iespējamo sodāmību, kā to paredz Bērnu tiesību aizsardzības likums.

 

Savukārt bērnu personu lietu pārbaudēs konstatēti trūkumi iekārtotajās bērnu personu lietās, kuru dēļ nav iespējams noskaidrot, vai tiek risināti jautājumi saistībā ar bērna juridisko statusu.

 

2008.gada aprīļa mēnesī inspekcija realizēja plānotās bērnu tiesību ievērošanas pārbaudes 5 ieslodzījumu vietās, kurās atrodas nepilngadīgie (Iļģuciema cietumā, Matīsa cietumā, Daugavpils cietumā, Liepājas cietumā un Cēsu nepilngadīgo audzināšanas iestādē). Šo bērnu tiesību ievērošanas pārbaužu laikā konstatēts, ka dažās ieslodzījumu vietās bērniem nav nodrošinātas tiesības uz izglītību, uz pilnvērtīgiem dzīves apstākļiem, sociālās tiesības, kā arī tiesības būt pasargātiem no vardarbības. Pārbaudēs konstatēts arī, ka vairākiem bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem pašvaldības nav nodrošinājušas sociālās garantijas, kā arī nav nokārtoti jautājumi, kas saistīti ar bērnu juridisko statusu. Vienlaikus vairākās ieslodzījumu vietās nepilngadīgajiem ir ierobežotas nodarbinātības un brīvā laika pavadīšanas iespējas (nodarbības, fiziskās aktivitātes u.c.). Vēl konstatēts, ka vairākās ieslodzījumu vietās bērniem ir ierobežotas iespējas saņemt veselības aprūpi, piemēram, zobārsta vai bērnu psihiatra, kā arī narkologa pakalpojumus.

 

Konstatēto problēmu risinājumi

Izvērtējot pārbaužu rezultātus, iestāžu vadītājiem sniegta metodiskā palīdzība konstatēto bērnu tiesību pārkāpumu novēršanā un vienaudžu vardarbības mazināšanā, veiktas pārrunas ar bērniem, izskaidroti viņu pienākumi pret pedagogiem, skolu, kā arī vecākiem.

 

Savukārt ieslodzījumu vietās veikto pārbaužu rezultātus plānots apkopot un analizēt līdz 2008.gada 30.maijam, lai veiktu nepieciešamās darbības konstatēto problēmu risināšanā.

 

Bērnu tiesību aizsardzības departamenta sniegtās konsultācijas

2008.gada aprīlī inspektori snieguši 191, Juridiskā nodaļa – 47 mutvārdu konsultācijas fiziskām un juridiskām personām par bērnu tiesību aizsardzības jautājumiem. Juridiskajā nodaļā visvairāk sniegtas konsultācijas par sociālajām garantijām bērniem un ģimenēm, kā arī par konfliktu risināšanu saistībā ar saskarsmes, aizgādības un bērna dzīvesvietas jautājumiem.

 

Inspektori arī organizējuši 59 tikšanās un vadījuši 3 seminārus speciālistiem, kas darbojas bērnu tiesību aizsardzības jomā.

 

2008.gada aprīlī inspekcija vienā gadījumā pārsūdzējusi tiesībsargājošo institūciju lēmumu par kriminālprocesa izbeigšanu par cietsirdību un vardarbību pret bērnu ārpusģimenes aprūpes iestādē.

 

Priekšlikumi aktuālu bērnu tiesību problēmu risināšanai

·          Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija, veicot normatīvo aktu ievērošanas uzraudzību un kontroli bērnu tiesību aizsardzības jomā, bieži saskārusies ar problēmām darbā, ko dažādas institūcijas veica ar riska grupu bērniem.

2007.gada nogalē un 2008.gada pirmajā pusē inspekcija veica pašvaldību administratīvo komisiju aptauju par pašvaldību praksi likuma „Par audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu bērniem” 14.panta (iespēja piemērot papildus audzinoša rakstura piespiedu līdzekli – pienākumu ārstēties no apreibinošu vielu atkarības) piemērošanā.

Apkopojot pašvaldību līdzšinējo pieredzi, inspekcija ir izstrādājusi ieteikumus pašvaldību speciālistiem, kas palīdzētu praktiski risināt problēmas saistībā ar audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanas un uzraudzības kārtību, problēmas papildus piespiedu līdzekļa piemērošanā, kā arī problēmas ar atkarīgo bērnu ārstēšanu. Izstrādātie ieteikumi pieejami inspekcijas mājas lapā.

 

·          Saistībā ar augstāk minēto problemātiku š.g. aprīlī inspekcija organizēja arī konferenci bērnu tiesību aizsardzības jomā strādājošiem speciālistiem „Darbs ar riska grupas bērniem un likumpārkāpējiem”, kurā dalībniekiem bija iespēja iegūt praktisku, noderīgu un nozarē aktuālu informāciju, ko varētu izmantot savā ikdienas darbā, strādājot ar riska grupas bērniem un likumpārkāpējiem. Turklāt visi konferences materiāli ir apkopoti un pieejami inspekcijas mājas lapā.

 

·          Pēc tam, kad inspekcijas Bērnu un pusaudžu uzticības tālrunim apritēja otrais darbības gads, konsultanti ir analizējuši šo divu gadu laikā 675 157 atbildēto zvanu atklātās problēmas, to cēloņus.

Saņemtie bērnu zvani liecina par to, ka mūsu sabiedrībā joprojām nav pieņemts ar bērniem runāt par jūtām – bērni zvana uz uzticības tālruni, jo vēlas tikt uzklausīti, saprasti, atbalstīti un pieņemti. Viņi baidās, ka vecāki kārtējo reizi rāsies vai sitīs par viņu nepareizo uzvedību vai sliktajām atzīmēm. Turklāt vidēji 2% zvanu uz uzticības tālruni, kas saņemti no pieaugušajiem, atklāj, ka pieaugušie nereti jūtas bezspēcīgi, jo nespēj saprast, ar kādiem paņēmieniem audzināt un disciplinēt bērnus.

Uzticības tālruņa konsultanti secinājuši, ka vecākiem un pedagogiem nereti ir nepieciešams praktisks padoms par pozitīvām disciplinēšanas metodēm. Veiksmīgi izmantojot tās, ieguvēji būtu gan vecāki, gan pedagogi, gan paši bērni. Tāpēc uzticības tālrunis savā trešajā darbības gadā piedāvā praktiskas pozitīvās disciplinēšanas metodes (adaptētas no Kanādas autores Ph.D. Džoantas Durantas), kas būs noderīgas audzināšanas darbā kā vecākiem, tā pedagogiem. Inspekcijas mājas lapas sadaļā „Metodiskā palīdzība” ir izveidota speciāla sadaļa, kā arī pedagogiem tiks piedāvāti bezmaksas semināri jeb radošās darbnīcas par pozitīvām bērnu disciplinēšanas metodēm.

 

·          Sniegti priekšlikumi Tieslietu ministrijai saistībā ar izstrādāto „Nepilngadīgo brīvības atņemšanas un apcietinājuma izpildes politikas pamatnostādņu 2007. – 2013.gadam” īstenošanas programmas projektu. Priekšlikumos tai skaitā vērsta uzmanība uz nepieciešamību nodrošināt ieslodzījuma vietās un apcietinājumā esošajiem bērniem nodrošināt ārstēšanu un rehabilitāciju gadījumos, ja bērnam ir alkohola, narkotiku vai citu apreibinošo vielu atkarības, kā arī nepieciešamību veikt pasākumus, tai skaitā grozījumus normatīvajos aktos, lai nodrošinātu bērnu tiesības saņemt rehabilitāciju gadījumos, ja bērns cietis no prettiesiskām darbībām.

 

·          Saistībā ar inspekcijā notikušo diskusiju par problēmām darbā ar bērniem, kas lieto apreibinošās vielas, nosūtīta vēstule Veselības ministrijai ar lūgumu piesaistot Iekšlietu ministriju un Valsts policiju veidot darba grupu, kura:

1) izvērtētu nepieciešamību veikt grozījumus Ministru kabineta 2003.gada 16.decembra noteikumos Nr.726 „Kārtība, kādā veicama obligātā ārstēšana bērniem, kuriem radušies psihiski vai uzvedības traucējumi alkoholisko dzērienu, narkotisko, psihotropo vai citu apreibinošu vielu lietošanas dēļ, un kārtība, kādā sociālās korekcijas izglītības iestādēs bērniem nodrošināma obligātā ārstēšana no alkohola, narkotisko un psihotropo vielu atkarības”, tai skaitā noteikumu 15.2. apakšpunktā, svītrojot vārdus „kas var apdraudēt viņa veselību”;

2) izvērtētu nepieciešamību veikt grozījumus Ministru kabineta 2005.gada 23.augusta noteikumos Nr.625 „Alkohola, narkotisko, psihotropo vai toksisko vielu ietekmes pārbaudes kārtība”;

3) izstrādātu plānu metodiskā darba veikšanai, kā arī sagatavotu kopīgu metodisko materiālu (ieteikumus, instrukciju), lai koordinētu un uzlabotu ārstniecības iestāžu, neatliekamās medicīniskās palīdzības un Valsts policijas darbinieku rīcību un sadarbību situācijās, kad bērnam, kurš atrodas apreibinošu vielu ietekmē nepieciešams sniegt palīdzību;

4) izvērtētu nepieciešamību veikt citus pasākumus, kā arī izdarīt grozījumus normatīvajos aktos minēto dienestu optimālai sadarbībai bērna interešu nodrošināšanā.

 

·          Risinot jautājumus saistībā ar bērnu iesaistīšanu modeļu aģentūru darbībā, inspekcija nosūtījusi lūgumus sniegt informāciju Latvijas Republikas vēstniecībām vairākās Eiropas valstīs, lai apzinātu citu valstu tiesisko regulējumu šajos jautājumos.

 

Sagatavotie informatīvie materiāli

Analizējot saņemtos Bērnu un pusaudžu uzticības tālruņa zvanus, secināts, ka liela daļa bērnu zvana uz uzticības tālruni, jo vēlas tikt uzklausīti, saprasti un atbalstīti, kā arī, lai iegūtu padomu dažādās sarežģītās dzīves situācijās. Tomēr ievērojama daļa saņemto zvanu ir testa zvani jeb joku zvani. Lai sekmētu bērnu un pusaudžu izpratni par uzticības tālruņa nozīmi krīzes situācijās, kurās bērniem patiesi ir nepieciešams saņemt psiholoģisko palīdzību, kā arī, lai popularizētu uzticības tālruņa numura izmaiņas, kas tika ieviestas š.g. 1.februārī, inspekcija ir izveidojusi animācijas filmu „Uzticības tālrunis”. Š.g. aprīlī un maijā inspekcija organizē arī uzticības tālruņa konsultantu braucienus uz skolām, lai demonstrētu minēto animācijas filmu, kā arī vadītu sarunas ar bērniem un pusaudžiem, vecākiem un pedagogiem par uzticības tālruņa nozīmi bērnu dzīvē.

 
MeklēšanaJūsu jautājums
Šeit jūs varat uzrakstīt un atsūtīt jautājumu inspekcijai, kas tiks izskatīts un atbilde tiks nosūtīta uz jūsu norādīto e-pasta adresi


Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Ventspils iela 53
Rīga, LV – 1002
Tālrunis: 67 359 128
Fakss: 67 359 159
E-pasts: pasts@bti.gov.lv
© Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 2006
Informācija atjaunota: 01.04.2020