Pārskati un atskaites

04.04.2008Drukāt
KOPSAVILKUMS: Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas paveiktais 2008.gada 1. CETURKSNĪ

Šeit pieejams kopsavilkums par 2008.gada 1.ceturksnī (janvārī, februārī, martā) paveikto.

 

Saņemtie zvani uz Bērnu un pusaudžu uzticības tālruni

2008.gada 1.ceturksnī uz Bērnu un pusaudžu uzticības tālruni 80006008 saņemti 58759 bērnu zvani. No tiem 5014 gadījumos sniegtas psiholoģiskās konsultācijas, bet 801 gadījumā bērniem bija nepieciešams sniegt informāciju. Savukārt 22 gadījumos ziņojumi nodoti pārbaudēm valsts bērnu tiesību aizsardzības inspektoriem.

 

Psiholoģisko konsultāciju zvanu analīze

2008.gada 1.ceturksnī pavisam sniegtas 5014 psiholoģiskās konsultācijas. Vairāk konsultācijas saņēmušas meitenes – 58%, bet zēni – 41%.

 

Analizējot zvanu skaitu pa vecuma grupām, secināts, ka visvairāk zvanītāju, kas saņēmuši psiholoģiskās konsultācijas, bijuši pusaudži vecumā no 12 līdz 15 gadiem, kas sastāda 41% jeb 2051 zvanu. Vecuma grupā no 7 līdz 11 gadiem sniegtas 706 konsultācijas jeb 14%, bet jauniešiem vecuma grupā no 16 – 18 gadiem sniegtas 416 jeb 8% psiholoģisko konsultāciju.

 

1.ceturksnī zvanītājiem aktuālāko problēmu loks:

·          jautājumi par attiecībām ar vienaudžiem izglītības iestādēs sniegtas visvairāk konsultācijas – 2189, tai skaitā gan par emocionālo (494), gan fizisko (192) vardarbību no vienaudžu puses, kā arī 6 gadījumos – seksuālo vardarbību;

 

·          jautājumi saistībā ar problēmām partnerattiecībās – sniegtas 966 konsultācijas. Daļā konsultāciju saruna ir bijusi par partnera emocionālu (15) vai fizisku (12) vardarbību, kā arī 11 sarunās par seksuālo vardarbību;

 

·          jautājumi saistībā ar problēmām ģimenē: attiecības ar vecākiem satrauca 876 zvanītājus, par emocionālo vardarbību attiecībās ar vecākiem stāstīja 110 zvanītāji, bet par fizisko – 136 zvanītāji, kā arī 11 gadījumos minēta seksuālā vardarbība no vecāku puses. Tam seko attiecību problēmas ar brāļiem un māsām – 216 konsultācijas, 32 gadījumos sūdzības par fizisko vardarbību un 26 par emocionālo vardarbību.

 

1.ceturksnī bijuši aktuāli arī nikotīna atkarības jautājumi – sniegtas 106 konsultācijas, bet alkohola atkarības jautājumos – 144 konsultācijas. Savukārt narkotiku atkarību jautājumos sniegtas 10 konsultācijas, un par datoratkarību – 16.

 

1.ceturksnī visvairāk bērnu sarunās bija saklausāmas tādas emocionālās problēmas, kā bezspēcība (1442), aizvainojums (1363), bailes (1056) un dusmas (869). Bērnus un jauniešus satrauc arī pašvērtējuma problēmas (655 zvani), kā arī kauna izjūta – 448 zvani. Taču 22 gadījumos zvanītāji ir minējuši pašnāvības domas vai plānu, un 17 gadījumos sarunas bijušas par autoagresiju (roku plēšanu, graizīšanu, skrāpēšanu).

 

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaudes

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspektori 2008.gada 1.ceturksnī veica 157 bērnu tiesību ievērošanas pārbaudes:

·          bērnu ārpusģimenes aprūpes iestādēs – 30 pārbaudes;

·          internātskolās – 15 pārbaudes;

·          speciālajās internātskolās – 19 pārbaudes;

·          skolās – 62 pārbaudes;

·          speciālajās skolās – 3 pārbaudes;

·          pirmsskolas izglītības iestādēs – 15 pārbaudes;

·          speciālajās pirmsskolas izglītības iestādās – 6 pārbaudes;

·          rehabilitācijas centrā – 2 pārbaudes;

·          krīžu centrā – 2 pārbaudes;

·          ārstniecības iestādēs – 2 pārbaudes;

·          sporta klubā – 1 pārbaude.

 

Kopā visās bērnu tiesību ievērošanas pārbaudēs anketēti 640 bērni un veiktas pārrunas ar 2888 bērniem.

Sadarbībā ar pašvaldību policiju darbiniekiem inspektori 2008.gada 1.ceturksnī piedalījās 6 reidos publiskās vietās, kurās uzturas bērni.

 

Inspektori, sadarbībā ar Bērnu un ģimenes lietu ministrijas reģionālajiem audžuģimeņu konsultantiem, 2008.gada 1.ceturksnī piedalījās 11 audžuģimeņu apsekošanā.

 

Bērnu personu lietu pārbaudes

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspektori 2008.gada 1.ceturksnī veica 56 bērnu personu lietu pārbaudes:

·          bērnu ārpusģimenes aprūpes iestādēs – 25 pārbaudes;

·          internātskolās – 11 pārbaudes;

·          speciālajās internātskolās – 17 pārbaudes;

·          speciālajās skolās – 2 pārbaude;

·          speciālajā pirmsskolas izglītības iestādē – 1 pārbaude.

Kopā visās bērnu personu lietu pārbaudēs izskatītas 1253 bērnu personas lietas.

 

Pārbaudēs biežāk konstatētās problēmas

Veicot bērnu tiesību ievērošanas pārbaudes 2008.gada 1.ceturksnī, visvairāk pārkāpumu konstatēts vispārizglītojošās skolās, tai skaitā 24 gadījumos konstatēta vienaudžu emocionālā un fiziskā vardarbība, bet 22 gadījumos konstatēta izglītības iestādes darbinieku emocionālā un fiziskā vardarbība pret skolēniem vai pedagoģiski nepieļaujamu metožu izmantošana.

 

Gan vienaudžu, gan darbinieku emocionālā un fiziskā vardarbība konstatēta arī internātskolās, speciālajās internātskolās un ārpusģimenes aprūpes iestādēs.

 

Veicot bērnu tiesību ievērošanas pārbaudes iestādēs, kurās uzturas bērni, 13 gadījumos konstatēts, ka nav ievērots Bērnu tiesību aizsardzības likuma 10.pants, kas nosaka, ka bērnam ir tiesības uz pilnvērtīgiem dzīves apstākļiem.

 

Pārbaudēs tika arī konstatēts, ka iestādes vadītājs nav pieprasījis izziņu no Iekšlietu ministrijas Soda reģistra ar informāciju par darbinieku iespējamo sodāmību, kā to paredz Bērnu tiesību aizsardzības likums.

 

Savukārt bērnu personu lietu pārbaudēs konstatēti trūkumi iekārtotajās bērnu personu lietās, kuru dēļ nav nodrošinātas bērna sociālās tiesības (piemēram, apgādnieka zaudējuma pensija u.c.).

 

Konstatēto problēmu risinājumi

Izvērtējot pārbaužu rezultātus, iestāžu vadītājiem sniegta metodiskā palīdzība konstatēto bērnu tiesību pārkāpumu novēršanā un vienaudžu vardarbības mazināšanā, veiktas pārrunas ar bērniem, izskaidroti viņu pienākumi pret pedagogiem, skolu, kā arī vecākiem.

 

Atsevišķos gadījumos sastādīti administratīvā pārkāpuma protokoli vai iestādes vadītājam lūgts izvērtēt nepieciešamību piemērot disciplinārsodus darbiniekiem.

 

Inspektoru sniegtās konsultācijas

2008.gada 1.ceturksnī inspektori snieguši 544 mutvārdu konsultācijas par bērnu tiesību aizsardzības jautājumiem.

 

Inspektori arī organizējuši 133 tikšanās un vadījuši 4 seminārus speciālistiem, kas darbojas bērnu tiesību aizsardzības jomā.

 

Priekšlikumi aktuālu bērnu tiesību problēmu risināšanai

- sagatavoti priekšlikumi grozījumiem Bērnu tiesību aizsardzības likumā par modeļu aģentūru, kuras savā darbībā iesaista nepilngadīgos, licencēšanu;

 

- sagatavoti priekšlikumi grozījumiem Bērnu tiesību aizsardzības likumā, lai radītu iespēju paredzēt bērniem ar dažādām atkarības problēmām obligāto ārstēšanu u.c. priekšlikumus grozījumiem Bērnu tiesību aizsardzības likumā;

 

- priekšlikums lūgt Veselības ministrijai veidot darba grupu, kura izvērtētu nepieciešamību veikt grozījumus atbilstošos normatīvajos aktos, izstrādāt metodisko materiālu, lai koordinētu un uzlabotu atbilstošo dienestu rīcību un sadarbību situācijās, kad bērnam, kurš atrodas apreibinošo vielu ietekmē, nepieciešams sniegt palīdzību, kā arī izvērtētu nepieciešamību veikt citus pasākumus.

 

Bērnu līdzdalības veicināšana bērnu tiesību jautājumos

-    izsludināts skolēnu eseju konkurss un zīmējumu konkurss par iecietības tēmu;

-    izsludināts pieteikumu konkurss bērnu aprūpes iestāžu audzēkņiem;

-    notiek regulāras tikšanās inspekcijas reģionālajiem inspektoriem ar skolēnu pašpārvalžu pārstāvjiem;

-    sadarbībā ar skolēnu domju pārstāvjiem sagatavota un uzsākta skolēnu, skolotāju un vecāku anketēšana, lai identificētu skolēnu savstarpējās vardarbības cēloņus, kā arī apzinātu skolēnu, pedagogu un vecāku mijiedarbības pozitīvās un negatīvās iezīmes.

 

Sagatavotie informatīvie materiāli

-    buklets „Zvani droši!” par Bērnu un pusaudžu uzticības tālruņa 80006008 numura izmaiņas;

-    buklets par bērnu atbildību un pienākumiem „Mana atbildība”.

 
MeklēšanaJūsu jautājums
Šeit jūs varat uzrakstīt un atsūtīt jautājumu inspekcijai, kas tiks izskatīts un atbilde tiks nosūtīta uz jūsu norādīto e-pasta adresi


Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Ventspils iela 53
Rīga, LV – 1002
Tālrunis: 67 359 128
Fakss: 67 359 159
E-pasts: pasts@bti.gov.lv
© Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 2006
Informācija atjaunota: 01.04.2020