Pārskati un atskaites

04.04.2008Drukāt
APKOPOJUMS: Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas paveiktais 2008.gada MARTĀ

Darbības rezultāti 2008.gada martā.

 

Saņemtie zvani uz Bērnu un pusaudžu uzticības tālruni

2008.gada martā uz Bērnu un pusaudžu uzticības tālruni 80006008 saņemti 15066 bērnu zvani. No tiem 1281 gadījumā sniegtas psiholoģiskās konsultācijas, bet 151 gadījumā bērniem bija nepieciešams sniegt informāciju. Savukārt 6 gadījumos ziņojumi nodoti pārbaudēm valsts bērnu tiesību aizsardzības inspektoriem.

 

Psiholoģisko konsultāciju zvanu analīze

2008.gada martā pavisam sniegta 1281 psiholoģiskā konsultācija. Arī šajā mēnesī ievērojami vairāk konsultāciju saņēmušas meitenes (72%).

 

Analizējot zvanu skaitu pa vecuma grupām, secināts, ka nemainīgi vairāk zvanītāju, kas saņēmuši psiholoģiskās konsultācijas, bijuši pusaudži vecumā no 12 līdz 15 gadiem, kas sastāda 39% jeb 506 zvanus. Vecuma grupā no 7 līdz 11 gadiem sniegta 191 konsultācija jeb 15% no visām mēneša psiholoģiskajām konsultācijām, bet jauniešiem vecuma grupā no 16 – 18 gadiem sniegtas 103 jeb 8% konsultāciju.

 

Martā zvanītājiem aktuālāko problēmu loks:

·    par jautājumiem, kas skar attiecības ar vienaudžiem izglītības iestādēs sniegtas 346 konsultācijas. Tai skaitā gan par emocionālo (132), gan fizisko (51) vardarbību no vienaudžu puses, kā arī 3 gadījumos seksuālo vardarbību;

 

·    par jautājumiem saistībā ar problēmām partnerattiecībās sniegtas 179 konsultācijas. Bērnus un jauniešus bieži satrauc partnera attieksme pret viņu vai nevērīgums attiecībās, liela daļa no šīm konsultācijām ir par uzticību attiecībās, – kad otrs cilvēks ir nodarījis pāri, sāpinājis, piekrāpis vai pat pārtraucis attiecības. Daļā no konsultācijām saruna ir bijusi par partnera emocionālu (10) vai fizisku (7) vardarbību, kā arī 3 sarunās par seksuālo vardarbību;

 

·    problēmas ģimenē nemainīgi saglabājas kā trešā lielākā zvanītāju minēto problēmu grupa. Attiecības ar vecākiem satrauca 149 zvanītājus, par emocionālo vardarbību attiecībās ar vecākiem stāstīja 29 zvanītāji, bet par fizisko – 27 zvanītāji, kā arī 3 gadījumos minēta seksuālā vardarbība no vecāku puses. Tam seko attiecību problēmas ar brāļiem un māsām – 42 konsultācijas, ko arī papildina 11 gadījumos sūdzības par fizisko vardarbību un 7 par emocionālo vardarbību. Reizēm pie problēmām attiecībās ar brāļiem un māsām zvanītāji min nevienlīdzīgo vecāku uzmanības un mīlestības sadalījumu bērniem, kas nereti ir par iemeslu strīdiem un greizsirdībai bērnu starpā.

 

Līdzīgi kā februāra mēnesī, arī martā ir samazinājies sniegto konsultāciju skaits nikotīna atkarības jautājumā – 17 konsultācijas (salīdzinājumam: janvārī – 61, februārī – 28), bet alkohola atkarības jautājumā, salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi, ir palielinājies līdz 14 konsultācijām.

 

Martā samazinājies konsultāciju skaits narkotiku atkarību jautājumā – sniegta 1 konsultācija, savukārt konsultācijas par datoratkarību palielinājušās līdz 5.

 

Attiecībā uz emocionālajām problēmām, martā visvairāk bērnu sarunās bija saklausāma bezspēcība (382), aizvainojums (373), bailes (292) un dusmas (270). Joprojām bērnus un jauniešus satrauc pašvērtējuma problēmas (182 zvani), kā arī kaunu izjūta – 102 zvanītāji. Tāpat kā februārī, arī martā 5 gadījumos zvanītāji ir minējuši pašnāvības domas vai plānu, un 5 gadījumos sarunas bijušas par autoagresiju (roku plēšanu, graizīšanu, skrāpēšanu).

 

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaudes

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspektori 2008.gada martā veica 52 bērnu tiesību ievērošanas pārbaudes:

·          bērnu ārpusģimenes aprūpes iestādēs – 12 pārbaudes;

·          internātskolās – 4 pārbaudes;

·          speciālajās internātskolās – 6 pārbaudes;

·          skolās – 20 pārbaudes;

·          speciālajās skolās – 2 pārbaudes;

·          pirmsskolas izglītības iestādēs – 5 pārbaudes;

·          speciālajās pirmsskolas izglītības iestādās – 1 pārbaudes;

·          rehabilitācijas centrā – 1 pārbaude;

·          ārstniecības iestādēs – 1 pārbaude.

·           

Kopā visās bērnu tiesību ievērošanas pārbaudēs anketēti 311 bērni un veiktas pārrunas ar 952 bērniem.

Sadarbībā ar pašvaldību policiju darbiniekiem inspektori 2008.gada martā piedalījās 3 reidos publiskās vietās, kurās uzturas bērni.

 

Inspektori, sadarbībā ar Bērnu un ģimenes lietu ministrijas reģionālajiem audžuģimeņu konsultantiem, arī 2008.gada martā piedalījās audžuģimenes apsekošanā.

 

Bērnu personu lietu pārbaudes

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspektori 2008.gada martā veica 24 bērnu personu lietu pārbaudes:

·          bērnu ārpusģimenes aprūpes iestādēs – 14 pārbaudes;

·          internātskolās – 4 pārbaudes;

·          speciālajās internātskolās – 5 pārbaudes;

·          speciālajās skolās – 1 pārbaude.

Kopā visās bērnu personu lietu pārbaudēs izskatītas 641 bērnu personas lietas.

 

Pārbaudēs biežāk konstatētās problēmas

Arī martā, tāpat kā februārī, bērnu tiesību ievērošanas pārbaudēs visvairāk konstatētie pārkāpumi ir emocionālā un fiziskā vardarbība vienaudžu vidū izglītības iestādēs, kā arī pedagogu un iestādes darbinieku emocionāla un fiziska vardarbība pret bērniem.

 

Joprojām inspektoriem nācies konstatēt, ka daļa iestāžu vadītāju nav izpildījuši Bērnu tiesību aizsardzības likumā paredzēto normu – pieprasīt izziņu no Iekšlietu ministrijas Soda reģistra ar informāciju par darbinieku iespējamo sodāmību.

 

Arī martā bērnu personu lietu pārbaudēs konstatēti trūkumi iekārtotajās bērnu personu lietās, kuru dēļ nav nodrošinātas bērna sociālās tiesības (piemēram, apgādnieka zaudējuma pensija u.c.).

 

Konstatēto problēmu risinājumi

Izvērtējot pārbaužu rezultātus, iestāžu vadītājiem sniegta metodiskā palīdzība konstatēto bērnu tiesību pārkāpumu novēršanā un vienaudžu vardarbības mazināšanā, veiktas pārrunas ar bērniem, izskaidroti viņu pienākumi pret pedagogiem, skolu, kā arī vecākiem.

 

Atsevišķos gadījumos sastādīti administratīvā pārkāpuma protokoli vai iestādes vadītājam lūgts izvērtēt nepieciešamību piemērot disciplinārsodus darbiniekiem, kā arī veikt pedagogu mācību stundu hospitāciju.

 

Inspektoru sniegtās konsultācijas

2008.gada martā inspektori snieguši 189 mutvārdu konsultācijas par bērnu tiesību aizsardzības jautājumiem.

 

Inspektori arī organizējuši 46 tikšanās un vadījuši divus seminārus speciālistiem, kas darbojas bērnu tiesību aizsardzības jomā.

 

Priekšlikumi aktuālu bērnu tiesību problēmu risināšanai

Tā kā inspekcija konstatējusi vairākus gadījumus, kad ārstniecības iestādes vai neatliekamā medicīniskā palīdzība atteikusies uzņemt bērnus, kas reibuma stāvoklī atradušies publiskās vietās; un arī policija saskārusies ar problēmām saistībā ar alkohola un narkotisko vielu pārbaužu veikšanu, lai konstatētu, ka bērns lietojis alkoholu vai narkotiskās vielas, tad tika organizēta speciālistu diskusija par veiktajiem pasākumiem saistībā ar apreibinošo vielu lietošanas ierobežošanu, kā arī par konstatētajām problēmām un iespējamiem risinājumiem.

 

Diskusijas rezultātā tika izteikts priekšlikums lūgt Veselības ministrijai veidot darba grupu, kura izvērtētu nepieciešamību veikt grozījumus atbilstošos normatīvajos aktos, izstrādāt metodisko materiālu, lai koordinētu un uzlabotu atbilstošo dienestu rīcību un sadarbību situācijās, kad bērnam, kurš atrodas apreibinošo vielu ietekmē, nepieciešams sniegt palīdzību, kā arī izvērtētu nepieciešamību veikt citus pasākumus. Inspekcija sagatavo vēstuli Veselības ministrijai ar minētajiem priekšlikumiem.

 

Bērnu līdzdalības veicināšana bērnu tiesību jautājumos

Inspekcija arī šogad, tāpat kā 2007.gadā, sekmējot bērnu līdzdalību lēmumu pieņemšanā, kas saistīti ar bērnu tiesību jautājumiem, š.g. martā izsludināja skolēnu eseju konkursu un zīmējumu konkursu, un arī pieteikumu konkursu bērnu aprūpes iestāžu audzēkņiem. Šie konkursi organizēti ar mērķi apzināt, kā bērni izjūt un izprot iecietību skolā un noskaidrot, kā viņi paši izpauž iecietību pret apkārtējiem. Konkursu nolikumu tapšanas gaitā aktīvi piedalījušies arī skolēnu pašpārvalžu pārstāvji visā Latvijā, kuriem atsevišķās darba grupās ir regulāras tikšanās ar inspekcijas reģionālajiem inspektoriem.

 

Diskusijas ar skolēniem, kā arī inspekciju veikto bērnu tiesību ievērošanas pārbaužu rezultāti liecina, ka aktuālākā problēma skolās ir vardarbība. Tāpēc martā inspekcija uzsākusi iecietības kampaņas organizēšanu skolās. Pirmajā kampaņas sagatavošanas posma etapā, sadarbībā ar skolēnu domju pārstāvjiem, tika sagatavota un uzsākta skolēnu, skolotāju un vecāku anketēšana, lai identificētu skolēnu savstarpējās vardarbības cēloņus, kā arī apzinātu skolēnu, pedagogu un vecāku mijiedarbības pozitīvās un negatīvās iezīmes. Veiktās aptaujas rezultāti, kā arī iepriekš minēto konkursu materiāli tiks izmantoti par pamatu iecietības kampaņas nākamo posmu plānošanai un organizēšanai.

 

Sagatavotie informatīvie materiāli

Martā sagatavoti divi bukleti bērniem:

1) ņemot vērā inspekcijas Bērnu un pusaudžu uzticības tālruņa 80006008 numura izmaiņas, sagatavots jauns buklets par bērnu uzticības tālruni „Zvani droši!” Bukletā ietvertās ilustrācijas gatavojuši bērni, piedaloties uzticības tālruņa logo konkursā, kurš noslēdzās š.g. 1.februārī;

 

2) savukārt, lai informētu bērnus no 5. – 9.klasei par viņu atbildību un pienākumiem, kas pieaug atbilstoši vecumam, kā arī informētu, no cik gadiem un par kādiem pārkāpumiem bērniem var iestāties kriminālatbildība, administratīvā atbildība, civiltiesiskā atbildība vai piemēroti audzinoša rakstura piespiedu līdzekļi, inspekcija sagatavojusi bukletu „Mana atbildība”.

 
MeklēšanaJūsu jautājums
Šeit jūs varat uzrakstīt un atsūtīt jautājumu inspekcijai, kas tiks izskatīts un atbilde tiks nosūtīta uz jūsu norādīto e-pasta adresi


Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Ventspils iela 53
Rīga, LV – 1002
Tālrunis: 67 359 128
Fakss: 67 359 159
E-pasts: pasts@bti.gov.lv
© Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 2006
Informācija atjaunota: 01.04.2020