Pārskati un atskaites

19.03.2008Drukāt
APKOPOJUMS: Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas paveiktais 2008.gada FEBRUĀRĪ

Sākot ar 2008.gada martu Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas (VBTAI) mājas lapā ikvienam interesentam ir pieejami apkopojumi par iepriekšējo mēnešu aktivitātēm un paveikto. Šeit pieejami darbības rezultāti par februāri.

Saņemtie zvani uz Bērnu un pusaudžu uzticības tālruni

2008.gada februārī uz Bērnu un pusaudžu uzticības tālruni 80006008 saņemti 18956 bērnu zvani. No tiem 1609 gadījumos sniegtas psiholoģiskās konsultācijas, bet 271 gadījumā bērniem bija nepieciešams sniegt informāciju. Savukārt 12 gadījumos ziņojumi nodoti pārbaudēm valsts bērnu tiesību aizsardzības inspektoriem.

 

Psiholoģisko konsultāciju zvanu analīze

2008.gada februārī pavisam sniegtas 1609 psiholoģiskās konsultācijas. Vairāk konsultācijas saņēmušas meitenes (70%). Meitenes biežāk zvana, lai nopietni izrunātu ar psihologu tās lietas, kas tobrīd ir aktuālas un satrauc. Savukārt liela daļa zvanu, kas saņemti no zēniem, bijuši pārbaudes jeb testa zvani.

 

Savukārt, analizējot zvanu skaitu pa vecuma grupām, secināts, ka visvairāk zvanītāju, kas saņēmuši psiholoģiskās konsultācijas, bijuši pusaudži vecumā no 12 līdz 15 gadiem, kas sastāda 41,1% jeb 661 zvanu. Vecuma grupā no 7 līdz 11 gadiem sniegtas 13,6% jeb 219 konsultācijas, bet jauniešiem vecuma grupā no 16 – 18 gadiem sniegtas 116 jeb 7,2% konsultāciju.

 

Februārī zvanītājiem aktuālāko problēmu loks:

·          par jautājumiem, kas skar attiecības ar vienaudžiem izglītības iestādēs sniegtas 476 konsultācijas;

·          par jautājumiem saistībā ar problēmām partnerattiecībās sniegtas 232 konsultācijas;

·          bērnus satrauc arī jautājumi saistībā ar problēmām ģimenē. Visvairāk zvanītājus ģimenē satrauc attiecības ar vecākiem – 195 zvani, vēl 42 gadījumos fiziskā vardarbība no vecāku puses un 39 gadījumos – emocionālā vardarbība. Tam seko attiecību problēmas ar brāļiem un māsām – sniegtas 46 konsultācijas, vēl 11 gadījumos bijušas sūdzības par fizisko vardarbību un 10 par emocionālo vardarbību no māsu un brāļu puses.

 

Salīdzinot ar iepriekšējo mēnesi, 2008.gada februārī bērniem ir bijusi mazāka nepieciešamība pēc konsultācijām atkarību jautājumos – par nikotīna atkarību saņemti 28 zvani (janvārī – 61 zvans), par alkohola atkarību februārī saņemti 8 zvani (janvārī – 22 zvani). Savukārt gandrīz nemainīgs skaits konsultāciju ir sniegtas par narkotiku atkarību – februārī 5 konsultācijas (janvārī – 4 konsultācijas), savukārt konsultācijas par datoratkarību, salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi, ir samazinājušās – februārī 3 (janvārī – 8).

 

Analizējot biežāk konstatētās zvanītāju emocionālās problēmas februārī, secināts, ka visbiežāk bērni jutušies bezspēcīgi (520) un aizvainoti (458). Tam seko bailes (381) un dusmas (300). Par pašvērtējuma problēmām runājuši 193 zvanītāju, izjutuši kauna sajūtu – 158 zvanītāju un izjutuši vainas sajūtu – 127. Savukārt 5 gadījumos zvanītāji ir minējuši arī domas vai plānu par pašnāvībām, kā arī 6 gadījumos sarunas bijušas par autoagresiju jeb sevis savainošanu (roku plēšanu, graizīšanu).

 

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaudes

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspektori 2008.gada februārī veica 52 bērnu tiesību ievērošanas pārbaudes:

·          bērnu ārpusģimenes aprūpes iestādēs – 8 pārbaudes;

·          bērnu sociālās aprūpes centros – 3 pārbaudes;

·          internātskolās – 6 pārbaudes;

·          speciālajās internātskolās – 8 pārbaudes;

·          skolās – 19 pārbaudes;

·          pirmsskolas izglītības iestādēs – 5 pārbaudes;

·          speciālajās pirmsskolas izglītības iestādās – 2 pārbaudes;

·          krīžu centrā – 1 pārbaude.

 

Kopā visās bērnu tiesību ievērošanas pārbaudēs anketēti 295 bērni un veiktas pārrunas ar 938 bērniem.

Sadarbībā ar pašvaldību policiju darbiniekiem inspektori 2008.gada februārī piedalījās 2 reidos publiskās vietās, kurās uzturas bērni.

 

Inspektori, sadarbībā ar Bērnu un ģimenes lietu ministrijas reģionālajiem audžuģimeņu konsultantiem, 2008.gada februārī piedalījās četrās apsekošanās audžuģimenēs.

 

Bērnu personu lietu pārbaudes

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspektori 2008.gada februārī veica 17 bērnu personu lietu pārbaudes:

·          bērnu ārpusģimenes aprūpes iestādēs – 6 pārbaudes;

·          bērnu sociālās aprūpes centros – 1 pārbaude;

·          internātskolās – 3 pārbaudes;

·          speciālajās internātskolās – 7 pārbaudes.

Kopā visās bērnu personu lietu pārbaudēs izskatītas 353 bērnu personas lietas.

 

Pārbaudēs biežāk konstatētās problēmas

Visvairāk bērnu tiesību ievērošanas pārbaudēs konstatētie pārkāpumi ir emocionālā un fiziskā vardarbība vienaudžu vidū, kā arī pedagogu un iestādes darbinieku emocionāla un fiziska vardarbība pret bērniem.

 

Pārbaudēs tika arī konstatēts, ka iestādes vadītājs nav pieprasījis izziņu no Iekšlietu ministrijas Soda reģistra ar informāciju par darbinieku iespējamo sodāmību, kā to paredz Bērnu tiesību aizsardzības likums.

 

Savukārt bērnu personu lietu pārbaudēs konstatēti trūkumi iekārtotajās bērnu personu lietās, kuru dēļ nav nodrošinātas bērna sociālās tiesības (piemēram, apgādnieka zaudējuma pensija u.c.).

 

Konstatēto problēmu risinājumi

Izvērtējot pārbaužu rezultātus, iestāžu vadītājiem sniegta metodiskā palīdzība konstatēto bērnu tiesību pārkāpumu novēršanā un vienaudžu vardarbības mazināšanā, veiktas pārrunas ar bērniem, izskaidroti viņu pienākumi pret pedagogiem, skolu, kā arī vecākiem.

 

Atsevišķos gadījumos sastādīti administratīvā pārkāpuma protokoli vai iestādes vadītājam lūgts izvērtēt nepieciešamību piemērot disciplinārsodus darbiniekiem, kā arī veikt pedagogu mācību stundu hospitāciju.

 

Inspektoru sniegtās konsultācijas

2008.gada februārī inspektori snieguši 183 mutvārdu konsultācijas par bērnu tiesību aizsardzības jautājumiem.

 

Inspektori arī organizējuši 50 tikšanās un vadījuši vienu semināru speciālistiem, kas darbojas bērnu tiesību aizsardzības jomā.

 

Priekšlikumi aktuālu bērnu tiesību problēmu risināšanai

Ņemot vērā aktuālo problemātiku saistībā ar nepilngadīgo iesaistīšanu modeļu aģentūru darbībā, apzinātas normatīvo aktu nepilnības attiecībā uz jomas reglamentēšanu, organizētas vairākas tikšanās ar modeļu aģentūru pārstāvjiem. Rezultātā sagatavoti priekšlikumi grozījumiem Bērnu tiesību aizsardzības likumā par modeļu aģentūru, kuras savā darbībā iesaista nepilngadīgos, licencēšanu.

 

Sagatavoti priekšlikumi grozījumiem Bērnu tiesību aizsardzības likumā, lai radītu iespēju paredzēt bērniem ar dažādām atkarības problēmām obligāto ārstēšanu u.c. priekšlikumus grozījumiem Bērnu tiesību aizsardzības likumā.

 
MeklēšanaJūsu jautājums
Šeit jūs varat uzrakstīt un atsūtīt jautājumu inspekcijai, kas tiks izskatīts un atbilde tiks nosūtīta uz jūsu norādīto e-pasta adresi


Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Ventspils iela 53
Rīga, LV – 1002
Tālrunis: 67 359 128
Fakss: 67 359 159
E-pasts: pasts@bti.gov.lv
© Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 2006
Informācija atjaunota: 01.04.2020