Pārskati un atskaites

07.07.2008Drukāt
APKOPOJUMS: Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas paveiktais 2008.gada JŪNIJĀ

Darbības rezultāti 2008.gada JŪNIJĀ.

 

Saņemtie zvani uz Bērnu un pusaudžu uzticības tālruni

 

Lai arī mācību gads ir beidzies un sākusies vasara, bērni zvana uz uzticības tālruni, lai pārrunātu sev svarīgus jautājumus.

2008.gada jūnijā uz Bērnu un pusaudžu uzticības tālruņa konsultanti sniedza 823 gadījumos psiholoģiskās konsultācijas krīzes situācijās, bet 190 gadījumos bērniem tika sniegta nepieciešamā informācija.

 

Psiholoģisko konsultāciju zvanu analīze

Nemainīgs paliek zvanītāju demogrāfiskais sadalījums, jo, tāpat kā iepriekšējos mēnešos, vairāk konsultācijas Uzticības tālrunī saņēmušas meitenes – 70%, bet zēni – 28%.

Analizējot sniegto konsultāciju skaitu pa vecuma grupām, secināts, ka 34% zvanītāju nav bijis zināms viņu vecums, 39 % jeb 318 konsultācijas sniegtas pusaudžiem vecumā no 12 līdz 15 gadiem, 13% jeb 104 - vecumā no 7 līdz 11 gadiem, savukārt jaunieši vecumā no 16 – 18 gadiem saņēmuši 90 konsultācijas jeb 11%. Konsultāciju skaits, kas sniegts pieaugušajiem jeb zvanītājiem vecumā virs 18 gadiem, sastāda 4% jeb 31 zvanu no jūnijā sniegto psiholoģisko konsultāciju skaita krīzes situācijās.

 

Jūnijā zvanītājiem aktuālāko problēmu loks:

Beidzoties mācību gadam ir samazinājies zvanu skaits, kuros bērni un pusaudži lūguši atbalstu jautājumos, kas skar attiecības ar vienaudžiem izglītības iestādēs (120). Tajā skaitā sniegtas konsultācijas jautājumos par emocionālo (118) un fizisko (5) vardarbību no vienaudžu puses. Sarucis zvanu skaits par jautājumiem, kas saistīti ar attiecībām ar pedagogiem, jūnijā saņemti tikai 7 zvani, 2 gadījumos minēta emocionālā, bet 1 gadījumā fiziska vardarbība no pedagogu puses. Par mācību grūtībām pēdējā mācību mēnesī konsultējušies 11 zvanītāji. Galvenokārt, tie ir bijuši zvani, kuros zvanītāju satrauc sekmes uz liecības, gaidāmie eksāmeni un nedrošība par savām zināšanām un problēmām vasaras darbos. Par uzvedības problēmām skolā runājuši 3 zvanītāji. Ņemot vērā minēto, var teikt, ka ir mazinājušies skolu un ar attiecībām skolā saistītie jautājumi, ko var saistīt ar vasaras brīvlaika sākšanos.

- Līdzīgi kā iepriekšējos mēnešos, arī jūnijā vēl aizvien aktuāli ir zvani, kuros ir bijis nepieciešams psiholoģiskais atbalsts jautājumos par attiecībām ģimenē (126) un attiecībām ar partneri jeb draugu(138). Emocionālā vardarbība no vecāku puses minēta 13 konsultācijās, bet fiziskā 28 konsultācijās un 1 sarunā minēta arī seksuālā vardarbība no vecāku puses.

- Attiecību problēmas ar brāļiem un māsām satrauca 34 zvanītājus, 4 sarunās bija minēta fiziska vardarbība, bet 1 emocionāla vardarbība no brāļu vai māsu puses. Turklāt bieži vien attiecību problēmas ar brāļiem un māsām pavada arī attiecību problēmas ar vecākiem, jo zvanītāji bieži min, ka strīdu gadījumā ar brāli vai māsu, vecāki mēdzot aizstāvēt otru un līdz ar to zvanītājs jūtas atstumts, nepatiesi apvainots un nesaprasts no ģimenes locekļu puses.  

             - Partnerattiecību jautājumos psiholoģiskās konsultācijas sniegtas 138 zvanītājiem, kā arī sniegtas 2 konsultācijas par fizisko un 2 konsultācijas par emocionālo vardarbību no partnera puses.

Jūnija mēnesī bērni un pusaudži līdzīgi kā iepriekšējos mēnešos lūdza konsultācijas arī atkarības un seksuālajos jautājumos. Lielākoties tie bija jautājumi par to, kā atbrīvoties no atkarībām. Daļa zvanītāju atzina, ka ir atkarīgie. Visbiežāk tika minēta atkarība no smēķēšanas (19). Alkohola atkarība minēta 6 sarunās, narkotiku atkarība 1 sarunā.

            - Attiecībā uz seksuālajām attiecībām un reproduktīvo veselību, visvairāk zvanu bijis par seksuālo higiēnu (24), savukārt aizdomas par grūtniecību vai informāciju par jautājumiem saistītiem ar grūtniecību, minējuši 11 zvanītāji, par kontracepciju interesējušies 6 un par seksuālo orientāciju 11 zvanītāji.

            - Attiecībā uz emocionālajām problēmām, lai arī skaitliski mazāk nekā maijā, tomēr visvairāk zvanītājos joprojām bija saklausāma bezspēcības sajūta (260), kā arī aizvainojums (224). Par savām dusmām runāja 188 zvanītāji, bet 180 zvanītāji minēja bailes, kas traucē labi justies. 8 zvanītāji jūnijā runāja par pašnāvības domām, bet 3 par vēlmi sevi savainot (autoagresiju). 29 zvanītājiem sarunas gaitā varēja konstatēt depresīvu garastāvokli.

Jūnijā Uzticības tālruņa psihologi sniedza 9 bezmaksas klātienes konsultācijas bērniem, kuriem nebija iespējams saņemt psihologa konsultāciju dzīves vietā.

 

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaudes

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspektori 2008.gada jūnijā veica 36 bērnu tiesību ievērošanas pārbaudes:

 

·        vasaras nometnēs – 17 pārbaudes;

·        bērnu ārpusģimenes aprūpes iestādēs – 12 pārbaudes;

·        speciālajās pirmsskolas izglītības iestādēs – 3 pārbaudes;

·        skolās – 1 pārbaude;

·        krīžu centrā – 1 pārbaude;

·        sporta klubā – 1 pārbaude;

·        sociālās korekcijas izglītības iestādē – 1 pārbaude.

 

Kopā visās bērnu tiesību ievērošanas pārbaudēs anketēti 98 bērni un veiktas pārrunas ar 441 bērnu.

Sadarbībā ar pašvaldību policiju darbiniekiem inspektori 2008.gada jūnijā piedalījās 9 gan pie ūdenskrātuvēm, gan publiskās vietās, kurās uzturas bērni.

 

Bērnu personu lietu pārbaudes

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspektori 2008.gada jūnijā veica 11 bērnu personu lietu pārbaudes:

·        bērnu ārpusģimenes aprūpes iestādēs – 10 pārbaudes;

·        sociālās korekcijas izglītības iestādēs – 1 pārbaude.

Kopā visās bērnu personu lietu pārbaudēs izskatītas 204 bērnu personas lietas.

 

Pārbaudēs biežāk konstatētās problēmas

Bērnu personu lietu pārbaudēs konstatēti trūkumi iekārtotajās bērnu personu lietās, piemēram, bērnu personas lietām nav pievienoti visi nepieciešamie dokumenti, turklāt vienā no iestādēm inspekcija bija uzdevusi sakārtot bērnu personas lietas, kā arī pievienot visus nepieciešamos dokumentus. Iestādē veicot personas lietu pārbaudi atkārtoti, konstatēts, ka inspekcijas uzdevums nav pildīts.

2008.gada jūnija mēnesī inspekcija veica bērnu tiesību ievērošanas pārbaudes 17 vasaras nometnēs.

Lielākoties bērnu vasaras nometnes ir organizētas ievērojot Ministru kabineta noteikumus Nr.447 „Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība”, taču dažās vasaras nometnēs konstatēts, ka ar katra bērna vecākiem vai personu, kas viņus aizstāj nav noslēgts līgums par bērna uzņemšanu nometnē; nav iekārtots nometnes žurnāls; nometnes žurnālā nav katra dalībnieka un darbinieka paraksts par iepazīšanos ar iekšējās kārtības un citiem drošības noteikumiem.

Vienā bērnu tiesību ievērošanas pārbaudē vasaras nometnē konstatēts, ka nometnes organizatori nav saskaņojuši nometnes dokumentāciju ar Valsts ugunsdrošības un glābšanas dienestu un Veselības inspekciju.

 

Konstatēto problēmu risinājumi

Izvērtējot pārbaužu rezultātus, iestāžu vadītājiem, pašvaldībām, kā arī bāriņtiesām sniegti ieteikumi trūkumu vai pārkāpumu novēršanai.

 

Inspektoru un juristi sniegtās konsultācijas

2008.gada jūnijā inspektori snieguši 161, Juridiskā nodaļa – 40 mutvārdu konsultācijas fiziskām un juridiskām personām par bērnu tiesību aizsardzības jautājumiem.

Inspektori organizējuši 34 tikšanās un vadījuši 2 seminārus speciālistiem, kas darbojas bērnu tiesību aizsardzības jomā.

 

Pasākumi aktuālu bērnu tiesību problēmu risināšanai

Pārsūdzēti 2 tiesībsargājošo institūciju lēmumi par kriminālprocesa izbeigšanu.

 

Maijā un jūnijā veikta analīze saistībā par speciālistu, kuri izskata lietas saistībā ar vardarbību pret bērniem, tajā skaitā par izmeklētāju un prokuroru apmācību, par nepieciešamo speciālo zināšanu ieguvi saskaņā ar Bērnu tiesību aizsardzības likuma 20.panta pirmo daļu un Ministru kabineta 2005.gada 27.septembra noteikumu nr. 729 „Noteikumi par speciālu zināšanu apguves kārtību bērnu tiesību aizsardzības jomā un šo zināšanu saturu”.

 

Nosūtīta vēstule Iekšlietu ministrijai un Ģenerālprokuratūrai, lūdzot sniegt informāciju par kārtību, kā tiek nodrošināta Bērnu tiesību aizsardzības likumam atbilstoša lietu izskatīšanu. Minētās institūcijas informējušas, ka neuzskata iepriekš minēto zināšanu trūkumu par procesuālu pārkāpumu, jo Kriminālprocesa likums neparedzot šādu prasību (izmeklētājam vai prokuroram, kas skata ar bērnu saistītu lietu, jābūt apguvušam speciālas zināšanas bērnu tiesību jomā).

Plānots tiek arī turpmāk aktualizēt šo problēmu, tajā skaitā aicinot gan sabiedrību, gan speciālistus veicināt Bērnu tiesību aizsardzības likuma prasību ievērošanu.

 

Veikta inspektoru bērnu tiesību ievērošanas pārbaužu speciālās izglītības iestādēs rezultātu analīze.

 

Sagatavota vēstule Izglītības un zinātnes ministrijai par nepilnībām Valsts un pašvaldību pedagoģiski medicīnisko komisiju sagatavotajos atzinumos , kuros netiek uzrādītas bērnu diagnozes, īpašās vajadzības; par pārkāpumiem saistībā ar bērnu uzņemšanas kārtību speciālajās izglītības iestādēs. Tajās netiek saglabāti nepieciešamie dokumenti. Izglītības un zinātnes ministrijai lūgts sniegt metodisko vadību speciālās izglītības iestādēm šajā jomā.

 

 

Bērnu līdzdalības veicināšana bērnu tiesību jautājumos

 

Sekmējot bērnu līdzdalību lēmumu pieņemšanā, kas saistīti ar bērnu tiesību jautājumiem, inspekcija sadarbībā ar Rīgas skolēnu domi pavasara sākumā organizēja zīmējumu konkursu „Pavasaris Šekspīra stilā”, kura mērķis bija iecietības veicināšana skolā, kā arī kā skolēni izprot skolotāju, skolēnu un vecāku savstarpējās attiecības. Šis konkurss noslēdzās jūnijā.

Konkursā piedalījās vispārizglītojošo un speciālo mācību iestāžu audzēkņi no visiem Latvijas reģioniem. Kopumā tika iesūtīti 209 skolēnu zīmējumi. Konkursa rezultātā iegūtie zīmējumi tiks izmantoti par pamatu iecietības kampaņas plānošanai un realizēšanai.

Jūnijā noslēdzās inspekcijas rīkotais pieteikumu konkurss „Mūs uzklausa un saprot...”, kurā ārpusģimenes aprūpes iestāžu audzēkņi tika aicināti aizpildīt pieteikuma anketas, kurās viņi aprakstīja savas iestādes darbinieku, kura darba stilu, personiskās īpašības un attiecību veidošanas prasmes viņi vērtē visaugstāk.

Arī šogad, inspekcija rosināja pašvaldības organizēt Starptautiskajai bērnu aizsardzības dienai veltītus pasākumus. Pasākumi norisinājās visā Latvijā, kuros bērni un jaunieši piedalījās dažādās aktivitātēs, kurās īpaša uzmanība tika pievērsta bērnu drošībai, kas tieši pirms vasaras brīvlaika ir īpaši aktuāla. Notika spēles, koncerti, uzvedumi, festivāli un pilsētu svētki, kuros tika atzīmēta Starptautiskā bērnu aizsardzības diena.
MeklēšanaJūsu jautājums
Šeit jūs varat uzrakstīt un atsūtīt jautājumu inspekcijai, kas tiks izskatīts un atbilde tiks nosūtīta uz jūsu norādīto e-pasta adresi


Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Ventspils iela 53
Rīga, LV – 1002
Tālrunis: 67 359 128
Fakss: 67 359 159
E-pasts: pasts@bti.gov.lv
© Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 2006
Informācija atjaunota: 01.04.2020