Pārskati un atskaites

08.07.2008Drukāt
KOPSAVILKUMS: Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas paveiktais 2008.gada 2.CETURKSNĪ

Šeit pieejams kopsavilkums par 2008.gada 2.ceturksnī (aprīlī, maijā, jūnijā) paveikto.

Saņemtie zvani uz Bērnu un pusaudžu uzticības tālruni

2008. gada 2. ceturksnī no kopīgā saņemto zvanu skaita Bērnu un pusaudžu uzticības tālrunim (80006008), 3889 gadījumos tika sniegtas psiholoģiskās konsultācijas, bet 707 gadījumos zvanītāji saņēma nepieciešamo informāciju. 30 gadījumos ziņojumi nodoti pārbaudēm Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspektoriem un 26 gadījumos sagatavoti ziņojumi institūcijām (bāriņtiesām, Valsts Policijai, sociālajiem dienestiem) par iespējamiem bērnu tiesību pārkāpumiem.

 

Psiholoģisko konsultāciju zvanu analīze

2008.gada 2. ceturksnī sniegtas 3889 psiholoģiskās konsultācijas. Nemainīgs paliek zvanītāju demogrāfiskais sadalījums, jo tāpat kā iepriekšējā ceturksnī vidēji vairāk konsultāciju saņēmušas meitenes –70%, bet zēni –30%.

 

Analizējot zvanu skaitu pa vecuma grupām, var secināt, ka visvairāk zvanītāju, kuri saņēmuši psiholoģiskās konsultācijas, bijuši pusaudži vecumā no 12 līdz 15 gadiem, kas sastāda 28% jeb 1531 zvanu. Vecuma grupā no 7 līdz 11 gadiem sniegtas 628 konsultācijas jeb 14%, bet jauniešiem vecuma grupā no 16 – 18 gadiem sniegtas 282 jeb 7% psiholoģisko konsultāciju. Konsultāciju skaits, kas sniegts pieaugušajiem sastāda 2% jeb 71 konsultācija.

 

2.ceturksnī zvanītājiem aktuālāko problēmu loks:

 

     - Jautājumi par attiecībām ar vienaudžiem izglītības iestādēs sniegtas visvairāk konsultācijas – 1023, tai skaitā gan par emocionālo (416), gan fizisko (126) vardarbību no vienaudžu puses, kā arī 2 gadījumos – seksuālo vardarbību; par attiecībām ar pedagogiem sniegtas 70 konsultācijas, 30 konsultācijās minēta emocionālā, bet 7 fiziska vardarbība no pedagogu puses; par mācību grūtībām konsultējušies 33 zvanītāji, un lielākoties tie bijuši zvani, kuros zvanītājus satrauc sekmes liecībā, gaidāmie eksāmeni un nedrošība par savām zināšanām, kā arī par problēmām vasaras darbos. Par uzvedības problēmām skolā runājuši 3 zvanītāji. Ņemot vērā minēto, var teikt, ka ir mazinājušies ar skolu un ar attiecībām skolā saistītie jautājumi, ko var saistīt ar vasaras brīvlaika sākšanos;

 

      -Jautājumi saistībā ar problēmām partnerattiecībās – sniegtas 532 konsultācijas. Daļā konsultāciju saruna ir bijusi par partnera emocionālu (11) vai fizisku (9) vardarbību, kā arī 4 sarunās par seksuālo vardarbību;

 

- Jautājumi saistībā ar problēmām ģimenē: attiecības ar vecākiem  satrauca 566 zvanītājus, par emocionālo vardarbību attiecībās ar vecākiem stāstīja 75 zvanītāji, bet par fizisko – 93zvanītāji, kā arī 6 gadījumos minēta seksuālā vardarbība no vecāku puses. Tam seko attiecību problēmas ar brāļiem un māsām – 146 konsultācijas, 34 gadījumos sūdzības par fizisko vardarbību un 19 gadījumos par emocionālo vardarbību;

 

- Bērni un pusaudži līdzīgi kā iepriekšējā ceturksnī lūdza konsultācijas arī atkarības jautājumos. Lielākoties tie bija jautājumi par to, kā atbrīvoties no atkarībām. Visbiežāk tika minēta nikotīna atkarība (69), bet alkohola atkarības jautājumos sniegtas 27 konsultācijas, narkotiku atkarību jautājumos - 15 konsultācijas, un par datoratkarību – 5;

 

-Visvairāk bērnu sarunās bija saklausāmas emocionālās problēmas, bezspēcība (1291), aizvainojums (1197), bailes (1067) un dusmas (889). Bērnus un jauniešus satrauc arī pašvērtējuma problēmas (252), kā arī kauna izjūta - 266 zvani. 26 gadījumos zvanītāji ir minējuši pašnāvības domas vai plānu, 6 gadījumos sarunas bijušas par autoagresiju un 68 zvanītājiem sarunas gaitā varēja konstatēt depresīvu garastāvokli.

 

2. ceturksnī Uzticības tālruņa psihologi sniedza 29 bezmaksas klātienes konsultācijas bērniem, kuriem nebija iespējams saņemt psihologa konsultāciju dzīves vietā.

 

 

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaudes

 

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspektori 2008.gada 2.ceturksnī veica 142 bērnu tiesību ievērošanas pārbaudes:

1)    bērnu ārpusģimenes aprūpes iestādēs – 31 pārbaudes;

2)    internātskolās – 12 pārbaudes;

3)    speciālajās internātskolās – 12 pārbaudes;

4)    skolās – 40 pārbaudes;

5)    speciālajās skolās – 2 pārbaudes;

6)    pirmsskolas izglītības iestādēs – 6 pārbaudes;

7)    speciālajās pirmsskolas izglītības iestādās – 5 pārbaudes;

8)    ārstniecības iestādēs – 5 pārbaudes;

9)    ieslodzījuma vietās – 5 pārbaudes;

10)  krīžu centrā – 3 pārbaudes;

11)  sociālās korekcijas izglītības iestādēs – 2 pārbaudes;

12)  sporta klubā – 1 pārbaudi;

13)  rotaļlaukumos – 1 pārbaudi;

14)  vasaras nometnēs – 17 pārbaudes.

Kopā visās bērnu tiesību ievērošanas pārbaudēs anketēti 791 bērni un veiktas pārrunas ar 1935 bērniem.

Sadarbībā ar pašvaldību policiju darbiniekiem inspektori 2008.gada 2.ceturksnī piedalījās 15 reidos publiskās vietās, kurās uzturas bērni.

 

Inspektori, sadarbībā ar Bērnu un ģimenes lietu ministrijas reģionālajiem audžuģimeņu konsultantiem, 2008.gada 2.ceturksnī piedalījās 10 audžuģimeņu apsekošanā.

 

Bērnu personu lietu pārbaudes

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspektori 2008.gada 2.ceturksnī veica 44 bērnu personu lietu pārbaudes:

1)    bērnu ārpusģimenes aprūpes iestādēs – 26 pārbaudes;

2)    internātskolās – 5 pārbaudes;

3)    speciālajās internātskolās – 9 pārbaudes;

4)    sociālās korekcijas izglītības iestādēs – 2 pārbaudes;

5)     skolās – 1 pārbaude;

6)    speciālajā pirmsskolas izglītības iestādē – 1 pārbaude.

Kopā visās bērnu personu lietu pārbaudēs izskatītas 978 bērnu personas lietas.

 

 

Pārbaudēs biežāk konstatētās problēmas

Tāpat kā 1.ceturksnī arī 2.ceturksnī, veicot bērnu tiesību ievērošanas pārbaudes, visvairāk pārkāpumu konstatēts vispārizglītojošās skolās - 18 gadījumos konstatēta izglītības iestādes darbinieku emocionālā un fiziskā vardarbība pret skolēniem. 16 gadījumos konstatēta vienaudžu emocionālā un fiziskā vardarbība.

 

Gan vienaudžu, gan darbinieku emocionālā un fiziskā vardarbība konstatēta arī internātskolās, speciālajās internātskolās un ārpusģimenes aprūpes iestādēs.

 

Veicot bērnu tiesību ievērošanas pārbaudes iestādēs, kurās uzturas bērni 17 gadījumos konstatēts, ka nav ievērots Bērnu tiesību aizsardzības likuma 12.pants, kas nosaka bērna sociālās tiesības (piemēram, bērnam ir liegta valsts un pašvaldības sociālā palīdzība un pakalpojumi).

 

Savukārt bērnu personu lietu pārbaudēs konstatēti trūkumi iekārtotajās bērnu personu lietās (piemēram, personu lietām nav pievienoti visi nepieciešamie dokumenti, netiek risināts jautājums par bērna juridisko statusu).

 

Konstatēto problēmu risinājumi

Izvērtējot pārbaužu rezultātus, iestāžu vadītājiem sniegta metodiskā palīdzība konstatēto bērnu tiesību pārkāpumu novēršanā, veiktas pārrunas gan ar pedagogiem, gan bērniem, izskaidrojot viņu pienākumus un tiesības.

 

Atsevišķos gadījumos sastādīti administratīvā pārkāpuma protokoli vai iestādes vadītājam lūgts izvērtēt nepieciešamību piemērot disciplinārsodus darbiniekiem.

 

Inspektoru sniegtās konsultācijas

2008.gada 2.ceturksnī inspektori snieguši 510 mutvārdu konsultācijas par bērnu tiesību aizsardzības jautājumiem.

 

Inspektori arī organizējuši 143 tikšanās un vadījuši 7 seminārus speciālistiem, kas darbojas bērnu tiesību aizsardzības jomā.

 

Pasākumi aktuālu bērnu tiesību problēmu risināšanai

- izstrādāti ieteikumi pašvaldību speciālistiem, kuri palīdzētu praktiski risināt problēmas saistībā ar audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanas un uzraudzīšanas kārtību u.c. ieteikumi, kas saistīti ar atkarīgo bērnu ārstēšanas problēmām;

- organizēta konference bērnu tiesību aizsardzības jomā strādājošiem speciālistiem „Darbs ar riska grupas bērniem un likumpārkāpējiem”;

- inspekcijas mājas lapā izveidota sadaļa par pozitīvām bērnu disciplinēšanas metodēm;

- sniegti priekšlikumi Tieslietu ministrijai saistībā ar izstrādāto nepilngadīgo brīvības atņemšanas un apcietinājuma izpildes politikas pamatnostādņu īstenošanas programmas projektu;

- nosūtīti lūgumi Latvijas vēstniecībām vairākās Eiropas valstīs, lai apzinātu citu valstu tiesiski regulējamos jautājumus saistībā ar bērnu iesaistīšanu modeļu aģentūru darbībā;

- sagatavoti un iesniegti priekšlikumi Bērnu un ģimenes lietu ministrijai attiecībā uz modeļu aģentūru darbības tiesisko regulējumu, kā arī attiecībā uz bērnu iesaistīšanu pasākumos vispār;

- veikta inspektoru bērnu tiesību ievērošanas pārbaužu speciālās izglītības iestādēs rezultātu analīze;

- sniegta informācija Izglītības un zinātnes ministrijai par nepilnībām Valsts un pašvaldību pedagoģiski medicīnisko komisiju sagatavotajos atzinumos, lūgts sniegt metodisko vadību speciālās izglītības iestādēm šajā jomā.

 

Bērnu līdzdalības veicināšana bērnu tiesību jautājumos

-          noslēdzies pieteikumu, kā arī eseju konkurss skolēniem un profesionālo iestāžu audzēkņiem, notikusi labāko darbu autoru apbalvošana;

-          noslēdzies pieteikumu konkurss bērnu aprūpes iestāžu audzēkņiem, labākie ārpusģimenes aprūpes darbinieki apbalvoti;

-          noslēdzies zīmējumu konkurss sadarbībā ar Rīgas skolēnu domi, konkursa uzvarētāji apbalvoti, kā arī noskaidroti inspekcijas simpātiju balvu ieguvēji;

-          visā Latvijā noritējusi Starptautiskā bērnu aizsardzības diena, kurā bērni piedalījās dažādās aktivitātēs, īpaša uzmanība pievērsta bērnu drošībai vasarā, kā arī bērnu tiesību aizsardzības jautājumiem,

 

-          noslēgusies sadarbībā ar skolēnu domju pārstāvjiem skolēnu, skolotāju un vecāku anketēšana, lai identificētu skolēnu savstarpējās vardarbības cēloņus, kā arī apzinātu skolēnu, pedagogu un vecāku mijiedarbības pozitīvās un negatīvās iezīmes, aptaujas rezultāti tiek apkopoti.

 

-           

Sagatavotie informatīvie materiāli

animācijas filma par uzticības tālruņa darbu „Uzticības tālrunis”.MeklēšanaJūsu jautājums
Šeit jūs varat uzrakstīt un atsūtīt jautājumu inspekcijai, kas tiks izskatīts un atbilde tiks nosūtīta uz jūsu norādīto e-pasta adresi


Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Ventspils iela 53
Rīga, LV – 1002
Tālrunis: 67 359 128
Fakss: 67 359 159
E-pasts: pasts@bti.gov.lv
© Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 2006
Informācija atjaunota: 01.04.2020