Pārskati un atskaites

Drukāt
APKOPOJUMS: Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas paveiktais 2008.gada JŪLIJĀ

 

 

Saņemtie zvani uz Bērnu un pusaudžu uzticības tālruni

 

Jūlijā, līdzīgi kā jūnija mēnesī, bērni zvanīja uz Uzticības tālruni, lai pārrunātu vai noskaidrotu sev svarīgas lietas. Nereti bērni sūdzējās par garlaicību - par to, ka nezina, kā aizpildīt savu brīvo laiku, kas liecina, ka pašvaldības nav spējušas atrast veidus, kā veicināt un atbalstīt saturīga brīvā laika pavadīšanu bērniem, kā arī nav nodrošinājušas pusaudžus ar darba vietām.

 

 

Psiholoģisko konsultāciju zvanu analīze

 

Nemainīgs paliek zvanītāju demogrāfiskais sadalījums, jo, tāpat kā iepriekšējos mēnešos, vairāk konsultācijas Uzticības tālrunī saņēmušas meitenes – 66,54 %, bet zēni – 32,43 %, zvanītāja dzimums nebija zināms 1.03 % gadījumos.

Analizējot sniegto konsultāciju skaitu pa vecuma grupām, secināts, ka 26,36% zvanītāju nav bijis zināms viņu vecums, 44.44 % jeb 344 konsultācijas sniegtas pusaudžiem vecumā no 12 līdz 15 gadiem, 13,57% jeb 105 - vecumā no 7 līdz 11 gadiem, savukārt jaunieši vecumā no 16 – 18 gadiem saņēmuši 97 konsultācijas jeb 12,53%. Konsultāciju skaits, kuras sniegtas pieaugušajiem jeb zvanītājiem vecumā virs 18 gadiem, sastāda 2,97% jeb 23 zvanus no jūlijā sniegto psiholoģisko konsultāciju skaita krīzes situācijās.

Jūlijā no visiem atbildētajiem zvaniem, 945 gadījumos tika sniegta nepieciešamā psiholoģiskā palīdzība un atbalsts krīzes situācijās, kā arī zvanītājam tika sniegta nepieciešamā informācija, piemēram, par iespēju strādāt vasarā, atkarību profilakses tālruni u.c.

 

 

Jūnijā zvanītājiem aktuālāko problēmu loks:

 

Jūlijā samazinājies zvanu skaits, kuros bērni un pusaudži lūguši atbalstu jautājumos, kas skar attiecības ar vienaudžiem izglītības iestādēs – 86 gadījumos (jūnijā - 120). Ņemot vērā minēto, var teikt, ka ir mazinājušies ar skolu un attiecībām skolā saistītie jautājumi. Tas saistāms ar to, ka pašlaik ir vasaras brīvlaiks.

 

Līdzīgi kā jūnijā, arī jūlijā vēl aizvien aktuāli ir zvani, kuros ir bijis nepieciešams psiholoģiskais atbalsts jautājumos par attiecībām ģimenē, kopumā 118 gadījumos (jūnijā - 126) tika sniegta konsultācija vai atbalsts. Konsultācijas saistībā par attiecībām ar partneri jeb draugu – 157 gadījumos (jūnijā - 138). Emocionālā vardarbība no vecāku puses minēta 28 konsultācijās, fiziskā 26 konsultācijās,4 sarunās minēta seksuālā vardarbība no vecāku puses.

 

Attiecību problēmas ar brāļiem un māsām satrauca 42 zvanītājus, 11 sarunās minēta fiziska vardarbība, kā arī 11 gadījumos - emocionāla vardarbība no brāļu vai māsu puses. Turklāt bieži vien attiecību problēmas ar brāļiem un māsām pavada arī attiecību problēmas ar vecākiem, jo zvanītāji bieži min, ka strīdu gadījumā ar brāli vai māsu, vecāki mēdzot aizstāvēt otru un līdz ar to zvanītājs jūtas atstumts, nepatiesi apvainots un nesaprasts no ģimenes locekļu puses, izjūt greizsirdību pret māsām vai brāļiem.

 

Partnerattiecību jautājumos psiholoģiskās konsultācijas sniegtas 157 zvanītājiem.

Jūlija mēnesī bērni un pusaudži līdzīgi kā iepriekšējos mēnešos, lūdza konsultācijas arī atkarības un seksuālajos jautājumos. Lielākoties tie bija jautājumi par to, kā atbrīvoties no nikotīna vai alkohola atkarībām. Daļa zvanītāju atzina, ka ir atkarīgie. Visbiežāk tika minēta atkarība no smēķēšanas (17). Alkohola atkarība minēta 8 sarunās, narkotiku atkarība 2 sarunās.

 

 Attiecībā uz seksuālajām attiecībām un reproduktīvo veselību, visvairāk zvanu bijis par seksuālo higiēnu (24), savukārt aizdomas par grūtniecību, kā arī informāciju par jautājumiem, kuri saistīti ar grūtniecību uzdevuši 17 zvanītāji, par kontracepciju interesējušies 10 un par seksuālo orientāciju 7 zvanītāji.

 

Saistībā ar emocionālajām problēmām par kurām runā zvanītāji, jāsecina, ka zvanītāju aktuālākās jeb spilgtākās emocijas ir nemainīgas - visvairāk zvanītājos saklausāma bezspēcības izjūta (243), kā arī bailes (193). Par aizvainojumu runāja 188 zvanītāji, bet par savām dusmām – 145 zvanītāji. Šīs negatīvās emocijas zvanītājiem traucē labi justies un nereti ietekmē uzvedību. Piemēram, zvanītāji sarunās min, ka viņi reizēm uzvedoties agresīvi, jo esot dusmīgi uz vecākiem vai draugiem par kādu pāridarījumu. 48 zvanītāji jūlijā runāja par zaudējuma sajūtu, piemēram, kad sastrīdējušies ar draugu, nomiris kāds tuvinieks, vecāki izšķīrušies vai arī aizgājis bojā mīļotais mājdzīvnieks. Līdzīgi kā jūnijā (29), arī jūlijā tālruņa konsultanti 27 zvanītājiem sarunas gaitā varēja konstatēt depresīvu garastāvokli.

 

Jūlijā Uzticības tālruņa psihologi sniedza 6 bezmaksas klātienes konsultācijas bērniem (jūnijā – 9), kuriem nebija iespējams saņemt psihologa konsultāciju dzīves vietā.

 

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaudes

 

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspektori 2008.gada jūlijā veica 56 bērnu tiesību ievērošanas pārbaudes:

·          vasaras nometnēs – 37 pārbaudes;

·          bērnu ārpusģimenes aprūpes iestādēs – 15 pārbaudes;

·          pirmsskolas izglītības iestādē – 1 pārbaude;

·          speciālajās pirmsskolas izglītības iestādēs – 1 pārbaude;

·       krīžu centrā – 1 pārbaude;

·       rehabilitācijas centrā – 1 pārbaude.

 

Kopā visās bērnu tiesību ievērošanas pārbaudēs anketēts 31 bērns un veiktas pārrunas ar 648 bērniem.

Sadarbībā ar pašvaldības policijas, bāriņtiesu un sociālo dienestu darbiniekiem inspektori, 2008.gada jūlijā, piedalījās 18 reidos gan pie ūdenskrātuvēm, gan publiskās vietās, kurās uzturas bērni. Reidos pie ūdenskrātuvēm konstatēts, ka salīdzinoši ar pērnā gada šo pašu periodu, pārkāpumu skaits pie ūdenstilpnēm, saistībā ar bērnu drošību ir ievērojami samazinājies.

 

 

Bērnu personu lietu pārbaudes

 

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspektori 2008.gada jūlijā, bērnu ārpusģimenes aprūpes iestādēs veica 10 bērnu personu lietu pārbaudes.

Kopā visās bērnu personu lietu pārbaudēs izskatītas 154 bērnu personas lietas.

 

2008.gada jūlija mēnesī tika veiktas bērnu tiesību ievērošanas pārbaudes 37 vasaras nometnēs.

Lielākoties bērnu vasaras nometnes ir organizētas ievērojot Ministru kabineta noteikumus Nr.447 „Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība”, taču vairākās vasaras nometnēs konstatēts, ka nav iekārtots nometnes žurnāls; redzamā vietā nav izvietota informācija par nometnes dalībnieku skaitu un viņu izvietojumu nometnē, kā to nosaka minēto noteikumu 20.punkts.

 

Divās bērnu tiesību ievērošanas pārbaudēs vasaras nometnēs konstatēts, ka nometnes organizatori nav saskaņojuši nometni ar Valsts ugunsdrošības un glābšanas dienestu un Veselības inspekciju. Viena nometne nav saskaņojusi savu darbību ar pašvaldību.

 

 

 

 

Pārbaudēs biežāk konstatētās problēmas

 

Veicot bērnu personu lietu pārbaudes ārpusģimenes aprūpes iestādēs konstatēti trūkumi iekārtotajās bērnu personu lietās, piemēram, bērna personas lietām nav pievienoti visi nepieciešamie dokumenti, tajā skaitā bāriņtiesu lēmumi par aprūpes tiesību atņemšanu vecākiem un bērnu apsekošanas akti ārpusģimenes aprūpes iestādē, vairākās bērnu personas lietās nevar konstatēt vai ir ziņots Bērnu un ģimenes lietu ministrijai par adoptējamiem bērniem.

 

Konstatēto problēmu risinājumi

 

Izvērtējot pārbaužu rezultātus, sniegta metodiskā palīdzība nosūtot vēstules ar ieteikumiem trūkumu vai pārkāpumu novēršanai iestāžu vadītājiem, pašvaldībām un bāriņtiesām.

 

Inspektoru un juristu sniegtās konsultācijas

 

2008.gada jūlijā inspektori snieguši 166, Juridiskā nodaļa -36 mutvārdu konsultācijas fiziskām un juridiskām personām par bērnu tiesību aizsardzības jautājumiem.

Inspektori organizējuši 40 tikšanās un vadījuši 3 radošās darbnīcas par konfliktu risināšanu ārpusģimenes aprūpes iestāžu bērniem un darbiniekiem.

 

Pasākumi aktuālu bērnu tiesību problēmu risināšanai

 

Pārsūdzēti 2 tiesībsargājošo institūciju lēmumi par kriminālprocesa izbeigšanu.

Veikta normatīvo aktu analīze par bērnu aizsardzību pret vardarbību agrīnajos dzīves posmos (pēc dzemdībām un pirmajā dzīves gadā). Divās iestādēs sagatavota un aprobēta metodika (anketas) informācijas iegūšanai pētījumam par ārstniecības personu iesaistīšanos bērnu tiesību aizsardzībā.
MeklēšanaJūsu jautājums
Šeit jūs varat uzrakstīt un atsūtīt jautājumu inspekcijai, kas tiks izskatīts un atbilde tiks nosūtīta uz jūsu norādīto e-pasta adresi


Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Ventspils iela 53
Rīga, LV – 1002
Tālrunis: 67 359 128
Fakss: 67 359 159
E-pasts: pasts@bti.gov.lv
© Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 2006
Informācija atjaunota: 04.07.2020