Pārskati un atskaites

08.09.2008Drukāt
APKOPOJUMS:Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas paveiktais 2008.gada AUGUSTĀ

 

Saņemtie zvani uz Bērnu un pusaudžu uzticības tālruni

 

Augustā, līdzīgi kā jūlija mēnesī, bērni zvanīja uz Uzticības tālruni, lai pārrunātu vai noskaidrotu sev svarīgas lietas, saistītas ar atpūtu un darba iespējām vasarā. Bērni sūdzējās par garlaicību, par to, ka mājās ir vieni un nezina kā aizpildīt savu brīvo laiku. Augusta mēnesī sarunās bērni ir izteikuši savas raizes par jaunā mācību gada tuvošanos un ar to saistītajām grūtībām.   

 

Psiholoģisko konsultāciju zvanu analīze

 

Tāpat kā jūlija mēnesī, arī augustā nemainīgs paliek zvanītāju demogrāfiskais sadalījums, vairāk konsultācijas Uzticības tālrunī saņēmušas meitenes – 67,86%, bet zēni – 31,23%, zvanītāja dzimums nebija zināms 0,08% gadījumos.

 

Analizējot zvanu skaitu pa vecuma grupām, redzams, ka visvairāk psiholoģiskais atbalsts un sapratne augusta mēnesī bija nepieciešama pusaudžiem vecumā no 12 līdz 15 gadiem (37,27%). Tam seko liela daļa jeb 29,44% zvanītāju, kuru vecums nav bijis zināms vai nosakāms. Atšķirībā no iepriekšējiem mēnešiem, palielinājies ir to zvanītāju skaits, kuru vecums ir virs 18 gadiem. Tas ir saistīts ar Uzticības tālruņa rīkoto akciju „Vecāku uzticības tālrunis”, kuras laikā vecāki trīs dienu garumā no 27.- 29.augustam varēja bez maksas zvanīt uz Uzticības tālruni un saņemt profesionālas psihologa konsultācijas jautājumos, kas saistīti ar bērniem. Taču gandrīz nemainīgs ir palicis to zvanītāju skaits (11%), kuru vecums ir robežās no 7- 11 gadiem, kā arī jauniešu zvanu skaits (10%) vecumā no 16- 18 gadiem.

 

Augustā no visiem atbildētajiem zvaniem, 1529 gadījumos tika sniegta nepieciešamā psiholoģiskā palīdzība un atbalsts krīzes situācijā, kā arī tika sniegta nepieciešamā informācija, piemēram, par skolas maiņas iespējām uzsākot jauno mācību gadu, atkarību profilakses iespējām u.c.

 

Augustā biežāk minēto problēmjautājumu loks zvanītājiem:

 

Līdzīgi kā iepriekšējos vasaras mēnešos, arī augustā aktuālākās zvanītāju problēmas bija partnerattiecībās, kur konsultācijas lūguši 213 zvanītāji. Tieši tikpat zvanītājiem aktuāli bija jautājumi, kas saistīti ar problēmām ģimenē ar vecākiem. Turklāt 3 zvanītāji runāja par fizisko vardarbību partnerattiecībās un 37 zvanītāji par fizisko vardarbību no vecāku puses, 9 par emocionālo vardarbību partnerattiecībās un 31 par šo pašu jautājumu attiecībās ar vecākiem, kā arī 12 zvanītāji bija uzticējuši savu pārdzīvojumus par piedzīvoto seksuālo vardarbību no partnera puses un 5 no vecāku puses. Gandrīz identisku konsultāciju skaitu kā jūlija mēnesī (41), arī augustā 48 zvanītāji bija lūguši jautājumos par attiecībām ar māsām un brāļiem, tai skaitā 11 gadījumos minot fizisko un tikpat- 11 gadījumos emocionālo vardarbību.

 

Tuvojoties jaunajam mācību gadam, palielinājies konsultāciju skaits attiecībās ar vienaudžiem izglītības ietādē.  Tās ne vienmēr bija konsultācijas par klasesbiedriem un attiecībām ar tiem, bet arī par attiecībām ar vienaudžiem vispār - pagalmā, nometnē, pie radiem un citur. Tomēr daļai zvanītāju šīs konsultācijas bija saistītas attiecībā tieši ar klases un skolas biedriem. Zvanītājiem atkal atgriežas bailes un uztraukums par jauno mācību gadu, ka  atkal skolā varētu tikt izsmiets, atstumts vai pat fiziski aizskarts.  Šis attiecību jautājums satrauca 160 zvanītājus, tāpat 20 zvanītāji stāstīja par fizisko vardarbību un 37 par emocionālo vardarbību no vienaudžu puses. Vienaldzīgus bērnus neatstāj arī attiecību jautājumi ar pedagogiem.Vasaras brīvlaikā 9 bērni bija zvanījuši, lai konsultētos tieši par attiecībām ar pedagogiem, turklāt 2 bija minējuši arī fizisko un 4 emocionālo vardarbību no pedagogu puses.

 

Nemainīgi aktuāls daļai zvanītāju ir bijis atkarību jautājums, kas saistīts tieši ar atbrīvošanos no atkarību izraisošajām vielām. Par nikotīna atkarību konsultējušies 24 zvanītāji, alkohola atkarību 7 un narkotiku atkarību 6 zvanītāji. Bet attiecībā uz seksuālajām problēmām, nemainīgs paliek zvanu skaits par seksuālo higiēnu (34), aizdomas par grūtniecību vai informāciju par jautājumiem saistītiem ar grūtniecību jautājis 21 zvanītājs, par kontracepciju interesējušies 13 zvanītāji, bet par seksuālo orientāciju raizējušies 5 zvanītāji.

 

Jautājumos par emocionālajām problēmām, bērni un pusaudži visbiežāk bija minējuši vai arī konsultants zvanītāja stāstītajā visbiežāk saklausīja bezspēcību (374), bailes (289) un aizvainojumu (274). Tam sekoja zvanītāja izjustās dusmas (237), vainas izjūta (116), pašvērtējums (99) un kauns (89). Tāpat 62 zvanītāji bija konsultantiem uzticējuši savas bēdas par kādu zaudējumu, piemēram, mājdzīvnieka vai kāda tuvinieka.

 

54 zvanītāji bija minējuši, ka jūtas vientuļi, kas saistīts arī ar to, ka vasaras brīvlaikā daļa bērnu netika nodarbināti un līdz ar to bija spiesti pavadīt brīvlaiku garlaicībā un vientulībā. Tāpat satraucoši ir tas, ka 45 bērni un pusaudži zvanot uz Uzticības tālruni bija jutušies depresīvi noskaņoti, kas situācijai ilgstoši nemainoties var kļūt bērna veselībai, drošībai un dzīvībai bīstami. Turklāt 16 citās sarunās bērni paši jau bija izteikuši pašnāvības domas vai jau reālus plānus.

 

Augustā Uzticības tālruņa psihologi sniedza 3 bezmaksas klātienes konsultācijas bērniem, kuriem nebija iespējams saņemt psihologa konsultāciju dzīves vietā.

 

 

 

 Bērnu tiesību ievērošanas pārbaudes

 

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspektori 2008.gada augustā veica 32 bērnu tiesību ievērošanas pārbaudes:

·          vasaras nometnēs – 16 pārbaudes;

·          bērnu ārpusģimenes aprūpes iestādēs – 9 pārbaudes;

·          pirmsskolas izglītības iestādēs – 2 pārbaudes;

·          krīžu centros – 4 pārbaudes;

·          sociālās korekcijas izglītības iestādē -1 pārbaude.

 

Kopā visās bērnu tiesību ievērošanas pārbaudēs anketēti 36 bērni un veiktas pārrunas ar 368 bērniem.

 

Sadarbībā ar pašvaldības policijas, bāriņtiesu un sociālo dienestu darbiniekiem inspektori 2008.gada augustā piedalījās 15 reidos gan pie ūdenskrātuvēm, gan publiskās vietās, kurās uzturas bērni.

 

Bērnu personu lietu pārbaudes

 

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspektori 2008.gada augustā veica 12 bērnu personu lietu pārbaudes:

 

bērnu ārpusģimenes aprūpes iestādēs – 12 pārbaudes.

Kopā visās bērnu personu lietu pārbaudēs izskatītas 361 bērnu personas lietas.

2008.gada augusta mēnesī inspekcija veica bērnu tiesību ievērošanas pārbaudes 16 vasaras nometnēs.

No 16 pārbaudītajām bērnu vasaras nometnēm pārkāpumi/trūkumi konstatēti 4 nometnēs. Ņemot vērā minēto, secinām, ka bērnu vasaras nometnes lielākoties tiek organizētas saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.447 „Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība”.

 

Pārbaudēs biežāk konstatētās problēmas

 

Veicot bērnu personu lietu pārbaudes ārpusģimenes aprūpes iestādēs visbiežāk konstatēts, ka bērnu personas lietām nav pievienoti visi nepieciešamie dokumenti, kā to nosaka Ministru kabineta 2003.gada 3.jūnija noteikumi Nr.291 „Prasības sociālo pakalpojumu sniedzējiem”.

 

Konstatēto problēmu risinājumi

 

Izvērtējot pārbaužu rezultātus, sniegta metodiskā palīdzība nosūtot vēstules ar ieteikumiem trūkumu vai pārkāpumu novēršanai iestāžu vadītājiem, pašvaldībām, kā arī bāriņtiesām.

 

 

Inspektoru sniegtās konsultācijas

 

2008.gada augustā inspektori snieguši 177, Juridiskā nodaļa 34 mutvārdu konsultācijas fiziskām un juridiskām personām par bērnu tiesību aizsardzības jautājumiem.

Inspektori arī organizējuši 40 tikšanās un vadījuši 3 seminārus.

 

 

Pasākumi aktuālu bērnu tiesību problēmu risināšanai

 

Sniegti priekšlikumi un komentāri BM par IeM rīcības plānu Programmas cilvēku tirdzniecības novēršanai 2009. – 2013.gadam ieviešanai.

 

Veselības ministrijai sniegta informācija par auga Salvia Devinorum kaitīgumu un nepieciešamību iekļaut aizliegto augu audzēšanas un lietošanas sarakstos.

 

Veikta Bērnu tiesību aizsardzības likuma, konvencijas u.c. analīze par bērna labāko interešu ievērošanu šķirtās ģimenēs un attiecīga atzinuma sagatavošana.

 

Sniegts pamatojums un papildus informācija grozījumu izdarīšanai Ārstniecības likumā par nepieciešamību ārstniecības personām ziņot policijai u.c. institūcijām par bērna tiesību pārkāpumiem.

 

Sniegts viedoklis par BTAL 20.panta interpretāciju.

 

Likumprojekts „Grozījumi Apcietinājumā turēšanas kārtības likumā” - sniegti priekšlikumi par nepieciešamību paredzēt apcietinātajiem bērniem bezmaksas saraksti ar vecākiem/likumiskajiem pārstāvjiem vismaz 2 reizes mēnesī, ka apcietinātajam ir tiesības saņemt rehabilitāciju vardarbības gadījumā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, kā arī pieprasīt pārcelt sevi uz citu telpu vardarbības gadījumā.

 

Likumprojekts „Grozījumi Latvijas Sodu izpildes kodeksā” - sniegti priekšlikumi par nepieciešamību paredzēt ieslodzītajiem bērniem bezmaksas saraksti ar vecākiem/likumiskajiem pārstāvjiem vismaz 2 reizes mēnesī; par to, ka ieslodzītajam nepilngadīgajam ir tiesības saņemt rehabilitāciju vardarbības gadījumā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, kā arī pieprasīt pārcelt sevi uz citu telpu vardarbības gadījumā.

 

Notikusi tikšanās ar „Lattelecom” pārstāvjiem par iespējamu sadarbību vienotā Eiropas tālruņa bērniem 116111 ieviešanā Latvijā.

 

Sagatavotie informatīvie materiāli

 

No februāra uzticības tālruņa numuram, līdzīgi kā visiem citiem 800 un 900 tālruņa numuriem valstī, tika pievienota vēl viena nulle – 80006008, tādejādi sadarbībā ar skolēniem, kuri bija bukleta ilustrāciju autori tika izveidots jauns uzticības tālruņa buklets „ZVANI DROŠI”. Bukletā atrodama informācija, kura var palīdzēt pusaudzim, ja viņš nonācis situācijā, kad nepieciešama sapratne un atbalsts. Vienlaikus atjaunoti un papildināti ar informāciju bukleti bērniem un pusaudžiem „STOPĒT BĪSTAMI”, kā arī izveidoti jauni bukleti bērniem un pusaudžiem „Kā veiksmīgāk risināt konfliktu ?”, kurā tiek skaidrots, kā izprast jēdzienu iecietība un kā rīkoties konfliktsituācijās.
MeklēšanaJūsu jautājums
Šeit jūs varat uzrakstīt un atsūtīt jautājumu inspekcijai, kas tiks izskatīts un atbilde tiks nosūtīta uz jūsu norādīto e-pasta adresi


Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Ventspils iela 53
Rīga, LV – 1002
Tālrunis: 67 359 128
Fakss: 67 359 159
E-pasts: pasts@bti.gov.lv
© Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 2006
Informācija atjaunota: 14.07.2020