Pārskati un atskaites

06.10.2008Drukāt
APKOPOJUMS: Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas paveiktais 2008.gada SEPTEMBRĪ

Sākoties septembrim, bērni zvanot uz Uzticības tālruni bieži vien stāstīja par problēmām vai situācijām, kas skar skolas dzīvi. Tika aktualizētas tādas problēmas, kā attiecības ar pedagogiem un attiecības ar vienaudžiem skolā.

 

Psiholoģisko konsultāciju zvanu analīze

 

Tāpat kā vasaras mēnešos, arī septembrī nemainīgs paliek zvanītāju demogrāfiskais sadalījums - vairāk konsultācijas Uzticības tālrunī saņēmušas meitenes – 65,96%, bet zēni – 32,42%, savukārt 1,62% gadījumos zvanītāja dzimums nebija zināms.

 

Analizējot zvanu skaitu pa vecuma grupām, redzams, ka visvairāk psiholoģiskais atbalsts un sapratne septembra mēnesī bija nepieciešama pusaudžiem vecumā no 12 līdz 15 gadiem (35,17%). Tam seko liela daļa jeb 35,04% zvanītāju, kuru vecums nav bijis zināms vai nosakāms. 9,89% zvanītāju bija vecumā no 7 līdz 11 gadiem, bet 11,26% zvanītāju – vecumā no 16 līdz 18 gadiem. Līdzīgi kā iepriekšējos mēnešos, uz uzticības tālruni zvanīja arī pieaugušie (vecāki, pedagogi, vecvecāki, speciālisti utt.), lai pārrunātu problēmas, kas saistītas ar bērnu audzināšanu.

 

Septembrī no visiem atbildētajiem zvaniem, 980 gadījumos tika sniegta nepieciešamā psiholoģiskā palīdzība un atbalsts krīzes situācijā, kā arī tika sniegta nepieciešamā informācija, piemēram, par atkarību profilakses iespējām, sociālās palīdzības saņemšanas iespējām, lai iegādātos mācību līdzekļus u.c.

 

Septembrī biežāk minēto problēmjautājumu loks zvanītājiem:

 

Atšķirībā no iepriekšējiem mēnešiem, kad zvanītājiem vairāk bija nepieciešamas konsultācijas un atbalsts jautājumos, kas skar problēmas partnerattiecībās, septembrī aktuālākās zvanītāju problēmas bija vienaudžu attiecības skolā, kur konsultācijas lūguši 235 zvanītāji. Šīs aktuālās problēmas un pārdzīvojumi cieši saistīti ar mācību gada sākumu.  27 gadījumos tika sniegtas psihologa konsultācijas par vienaudžu fizisko vardarbību, bet 86 gadījumos – par vienaudžu emocionālo vardarbību.

 

Lai arī skolā rit tikai pirmais mācību mēnesis, 44 zvanītāji saņēma psiholoģisko palīdzību sakarā ar problēmām attiecībās ar pedagogiem, no tiem 8 gadījumos par emocionālo vardarbību no pedagogu puses, bet 3 gadījumos par fizisko vardarbību no pedagogu puses. 103  zvanītājiem aktuāli bija jautājumi, kas saistīti ar problēmām ģimenē ar vecākiem. Turklāt 22 zvanītāji runāja par fizisko vardarbību no vecāku puses un 29 zvanītāji par par emocionālo vardarbību no vecāku puses.

 

Nemainīgi aktuāls daļai zvanītāju ir bijis atkarību jautājums, kas saistīts tieši ar atbrīvošanos no atkarību izraisošajām vielām.

 

Jautājumos par emocionālajām problēmām, bērni un pusaudži visbiežāk bija minējuši vai arī konsultants zvanītāja stāstītajā visbiežāk saklausīja bezspēcību (286 gadījumos), bailes (244 gadījumos) un aizvainojumu (258 gadījumos). Tam sekoja zvanītāja izjustās dusmas (223 gadījumos).

 

Septembrī Uzticības tālruņa psihologi sniedza 11 bezmaksas psihologa klātienes konsultācijas bērniem, kuriem nebija iespējams saņemt psihologa konsultāciju dzīves vietā, kā arī kopā ar Rīgas pašvaldības policiju piedalījās 3 vecāku sapulcēs, kurās tika runāts par vecāku atbildību bērnu audzināšanā.

 

Par iespējamiem bērnu tiesību pārkāpumiem institūcijās uzticības tālruņa departaments nodeva 12 ziņojumus inspektoriem, 26 gadījumos par iespējamiem bērnu tiesību pārkāpumiem tika informētas bāriņtiesas, Valsts policija u.c. institūcijas.

 

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaudes

 

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspektori 2008.gada septembrī veica 45 bērnu tiesību ievērošanas pārbaudes:

·        skolās – 17 pārbaudes;

·        speciālajās internātskolās – 8 pārbaudes;

·        internātskolās – 4 pārbaudes;

·        ārpusģimenes aprūpes iestādēs – 6 pārbaudes;

·        pirmsskolas izglītības iestādēs – 5 pārbaudes;

·        ārstniecības iestādēs – 3 pārbaudes;

·        speciālajās pirmsskolas izglītības iestādēs – 1 pārbaude

·        sociālās korekcijas izglītības iestādē - 1 pārbaude.

Kopā visās bērnu tiesību ievērošanas pārbaudēs anketēts 171 bērns un veiktas pārrunas ar 983 bērniem.

Sadarbībā ar pašvaldības policijas, bāriņtiesu un sociālo dienestu darbiniekiem, inspektori 2008.gada septembrī, piedalījās 4 reidos publiskās vietās, kurās uzturas bērni.

 

Bērnu personu lietu pārbaudes

 

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspektori 2008.gada septembrī veica 16 bērnu personu lietu pārbaudes:

·          bērnu ārpusģimenes aprūpes iestādēs – 2 pārbaudes;

·          speciālajās internātskolās – 7 pārbaudes;

·          internātskolās – 3 pārbaudes;

·          speciālajās pirmsskolas izglītības iestādēs – 1 pārbaude;

·          sociālās korekcijas izglītības iestādēs – 1 pārbaude;

·          ārstniecības iestādēs – 2 pārbaudes.

Kopā visās bērnu personu lietu pārbaudēs izskatītas 625 bērnu personas lietas.

 

2008.gada septembrī Valsts bērna tiesību aizsardzības inspekcijas inspektori sadarbībā ar Valsts policijas un Pašvaldības policijas pārstāvjiem tikās ar skolēniem un pedagogiem, piedaloties „Drošības dienas skolās 2008” un „Es ar Tevi – ne pret Tevi” akcijās.  

Minēto akciju laikā ar skolēniem tika organizētas diskusijas par iecietības veicināšanu, par savstarpējām attiecībām starp skolēniem, skolotājiem, par drošību uz ielas u.c.

 

Pārbaudēs biežāk konstatētās problēmas

 

Veicot bērnu tiesību ievērošanas pārbaudes vairākkārt konstatēta emocionālā un fiziskā vardarbība gan vienaudžu vidū, gan pedagoga emocionālā un fiziskā vardarbība.

Pārbaudēs tika arī konstatēts, ka iestādes vadītājs nav pieprasījis izziņu no Iekšlietu ministrijas Soda reģistra ar informāciju par darbinieku iespējamo sodāmību, kā to paredz Bērnu tiesību aizsardzības likums.

 

Konstatēto problēmu risinājumi

 

Ņemot vērā bērnu tiesību ievērošanas pārbaužu rezultātus, septembrī 2 gadījumos pieņemts lēmums par administratīvās lietvedības uzsākšanu.

Izvērtējot pārbaužu rezultātus, sniegta metodiskā palīdzība nosūtot vēstules ar ieteikumiem trūkumu vai pārkāpumu novēršanai iestāžu vadītājiem, pašvaldībām, kā arī bāriņtiesām.

 

 

Inspektoru sniegtās konsultācijas

 

2008.gada septembrī inspektori snieguši 267 un juristi 66 konsultācijas juridiskām un fiziskām personām par bērnu tiesību aizsardzības jautājumiem.

Inspektori arī organizējuši 66 tikšanās un vadījuši 3 seminārus.

 

 

            Pasākumi aktuālu bērnu tiesību problēmu risināšanai

 

Pārsūdzēti 2 tiesībsargājošo institūciju lēmumi par kriminālprocesa izbeigšanu.

Uzsākta analīze par situāciju, kā ārstniecības iestādes un personas ziņo par bērnu tiesību pārkāpumiem. Sagatavots dienesta ziņojums par valsts bērnu tiesību aizsardzības inspektoru apkopotām anketām.

Juridiskās nodaļas darbinieki piedalījušies :

·          Saeimas Juridiskās komisijas sēdē par BM iesniegto grozījumu Krimināllikumā tālāku virzību;

·          Saeimas Izglītības komisijā par deputātu iesniegtajiem priekšlikumiem Izglītības likumā (sniegta informācija arī par citiem VBTAI kompetencē esošiem jautājumiem);

·          Tiesībsarga organizētajā diskusijā par vienaudžu emocionālo vardarbību izglītības iestādēs;

·          NRTVP diskusijā par vardarbību plašsaziņas līdzekļos;

·          VBTAI par Psihologu likuma izstrādi (klīnisko, izglītības psihologu pārstāvji) ;

·          VBTAI ar Sociālo pakalpojumu pārvaldes darbiniekiem par SPP darbu un turpmāko sadarbību ar inspekciju;

·          Tikšanās ar IZM pārstāvjiem par SKII „Strautiņi” izstrādāto bērnu izolēšanas kārtību.

Kā arī organizēta tikšanās ar International School of Riga pedagogiem, sniegta informācija par inspekcijas darbību, ziņošanas kārtību par bērnu tiesību pārkāpumiem.

 
MeklēšanaJūsu jautājums
Šeit jūs varat uzrakstīt un atsūtīt jautājumu inspekcijai, kas tiks izskatīts un atbilde tiks nosūtīta uz jūsu norādīto e-pasta adresi


Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Ventspils iela 53
Rīga, LV – 1002
Tālrunis: 67 359 128
Fakss: 67 359 159
E-pasts: pasts@bti.gov.lv
© Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 2006
Informācija atjaunota: 07.07.2020