Pārskati un atskaites

07.10.2008Drukāt
KOPSAVILKUMS: Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas paveiktais 2008.gada 3. CETURKSNĪ

Šeit pieejams kopsavilkums par 2008.gada 3.ceturksnī (jūlijs, augusts, septembris) paveikto.

Saņemtie zvani uz Bērnu un pusaudžu uzticības tālruni

 

2008. gada 3. ceturksnī Bērnu un pusaudžu uzticības tālrunī (80006008) 2799 gadījumos tika sniegtas psiholoģiskās konsultācijas. 50 gadījumos sagatavoti ziņojumi par iespējamiem bērnu tiesību pārkāpumiem dažādām institūcijām: bāriņtiesām (31) , Valsts Policijai (9), sociālajiem dienestiem (7), citām institūcijām (3).

 

Psiholoģisko konsultāciju zvanu analīze

 

Nedaudz izmainījies zvanītāju demogrāfiskais sadalījums, bet tāpat kā iepriekšējā ceturksnī vidēji vairāk konsultāciju saņēmušas meitenes 1874 – 67%, bet zēni 893–32%.

Analizējot zvanu skaitu pa vecuma grupām, var secināt, ka visvairāk zvanītāju, kas saņēmuši psiholoģiskās konsultācijas, bijuši pusaudži vecumā no 12 līdz 15 gadiem, kas sastāda 39% jeb 1082 zvanus. Vecuma grupā no 7 līdz 11 gadiem sniegtas 318 konsultācijas jeb 11%, bet jauniešiem vecuma grupā no 16 – 18 gadiem sniegtas 307 jeb 11% psiholoģisko konsultāciju, bērniem līdz 6 gadu vecumam sniegtas 5 konsultācijas. Konsultāciju skaits, kas sniegts pieaugušajiem sastāda 9% jeb 242 konsultācijas, ko varētu saistīt ar akciju „Vecāku uzticības tālrunis”.

 

3.ceturksnī zvanītājiem aktuālāko problēmu loks:

 

·         jautājumi par attiecībām ar vienaudžiem izglītības iestādēs - sniegtas visvairāk konsultācijas –481, par emocionālo (140), fizisko (53) vardarbību no vienaudžu puses, kā arī 1gadījumā – par seksuālo vardarbību; par attiecībām ar pedagogiem sniegtas 47 konsultācijas, 5 konsultācijās minēta emocionālā, bet 12 gadījumos fiziska vardarbība no pedagogu puses, 1 gadījumā runāts par seksuālo vardarbību un 11 konsultācijas bijušas par citiem ar pedagogiem saistītiem jautājumiem; par mācību grūtībām konsultējušies 22 zvanītāji un lielākoties tie bijuši zvani, kuros zvanītājus satrauc nedrošība par savām zināšanām un problēmām vasaras darbos. Par uzvedības problēmām skolā runājuši 16 zvanītāji. Ņemot vērā minēto, var teikt, ka ir mazinājie ar skolu un ar attiecībām skolā saistīto jautājumu skaits, ko var saistīt ar skolēnu vasaras brīvlaiku;

 

·         jautājumi saistībā ar problēmām partnerattiecībās – sniegtas 475 konsultācijas. Daļa konsultāciju ir bijusi par partnera emocionālu (16) vai fizisku (8) vardarbību, kā arī 5 sarunas par seksuālo vardarbību, 157 konsultācijas bijušas par citiem ar partnerattiecībām saistītiem jautājumiem;

 

·         jautājumi saistībā ar problēmām ģimenē: attiecības ar vecākiem satrauca 434 zvanītājus, par emocionālo vardarbību attiecībās ar vecākiem stāstīja 88 zvanītāji, bet par fizisko – 85 zvanītāji, kā arī 9 gadījumos minēta seksuālā vardarbība no vecāku puses. Tam seko attiecību problēmas ar brāļiem un māsām – 112 konsultācijas, 28 gadījumos sūdzības par fizisko vardarbību un 27 gadījumos par emocionālo vardarbību, kā arī 3 konsultācijas par seksuālo vardarbību;

 

·         bērni un pusaudži līdzīgi kā iepriekšējā ceturksnī lūdza konsultācijas arī atkarības jautājumos. Lielākoties tie bijuši jautājumi par to, kā atbrīvoties no atkarībām. Visbiežāk tika minēta nikotīna atkarība (60), bet alkohola atkarības jautājumos sniegtas 22 konsultācijas, narkotiku atkarību jautājumos - 16 konsultācijas, citi ar atkarību saistīti jautājumi – 4;

 

·         visvairāk bērnu sarunās bija saklausāmas tādas emocionālās problēmas, kā bezspēcība (903), aizvainojums (726), bailes (720) un dusmas (605). Bērnus un jauniešus satrauc arī pašvērtējuma problēmas (283), kā arī kauna izjūta (219 zvani). 34 gadījumos zvanītāji ir minējuši pašnāvības domas vai plānu, 7 gadījumos sarunas bijušas par autoagresiju un 107 zvanītājiem sarunas gaitā varēja konstatēt depresīvu garastāvokli.

 

3. ceturksnī Uzticības tālruņa psihologi sniedza 20 bezmaksas klātienes konsultācijas bērniem, kuriem nebija iespējams saņemt psihologa konsultāciju dzīves vietā.

 

 

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaudes

 

 

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspektori 2008.gada 3.ceturksnī veica 133 bērnu tiesību ievērošanas pārbaudes:

 

§       vasaras nometnēs – 53 pārbaudes;

§       ārpusģimenes aprūpes iestādēs – 30 pārbaudes;

·       skolās – 17 pārbaudes;

§          speciālajās internātskolās – 8 pārbaudes;

§          internātskolās – 4 pārbaudes;

§          pirmsskolas izglītības iestādēs – 8 pārbaudes;

§          speciālajās pirmsskolas izglītības iestādās – 2 pārbaudes;

§          ārstniecības iestādēs – 3 pārbaudes;

§          krīžu centros – 5 pārbaudes;

§          rehabilitācijas centros – 1 pārbaude;

§          sociālās korekcijas izglītības iestādēs – 2 pārbaudes.

 

Kopā visās bērnu tiesību ievērošanas pārbaudēs anketēti 238 bērni un veiktas pārrunas ar 1999 bērniem.

Sadarbībā ar pašvaldību policiju darbiniekiem inspektori 2008.gada 3.ceturksnī piedalījās 37 reidos publiskās vietās, kurās uzturas bērni.

Inspektori, sadarbībā ar Bērnu un ģimenes lietu ministrijas reģionālajiem audžuģimeņu konsultantiem, 2008.gada 3.ceturksnī piedalījās 22 audžuģimeņu apsekošanā.

 

Bērnu personu lietu pārbaudes

 

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspektori 2008.gada 3.ceturksnī veica 38 bērnu personu lietu pārbaudes:

·          bērnu ārpusģimenes aprūpes iestādēs – 24 pārbaudes;

·          speciālajās internātskolās – 7 pārbaudes;

·          internātskolās – 3 pārbaudes;

·          ārstniecības iestādēs – 2 pārbaudes;

·          sociālās korekcijas izglītības iestādēs – 1 pārbaude;

·          speciālajā pirmsskolas izglītības iestādē – 1 pārbaude.

 

Kopā visās bērnu personu lietu pārbaudēs izskatītas 1140 bērnu personas lietas.

 

 

Pārbaudēs biežāk konstatētās problēmas

 

Veicot bērnu tiesību ievērošanas pārbaudes iestādēs, kurās uzturas bērni, 17 gadījumos konstatēts, ka pārkāptas bērna tiesības uz neaizskaramību un drošību. 

Ievērojami samazinājies vienaudžu un pedagogu emocionālās un fiziskās vardarbības gadījumu skaits, jo ņemot vērā to, ka bija skolēnu vasaras brīvlaiks bērnu tiesību ievērošanas pārbaudes skolās vasaras periodā netika veiktas.

 

Veicot bērnu tiesību ievērošanas pārbaudes iestādēs, kurās uzturas bērni 16 gadījumos konstatēts, ka nav ievērots Bērnu tiesību aizsardzības likuma 12.pants, kas nosaka bērna sociālās tiesības (piemēram, pārkāptas tiesības saņemt sociālās garantijas bērniem bāreņiem, bez vecāku gādības palikušajiem).

Savukārt bērnu personu lietu pārbaudēs konstatēti trūkumi iekārtotajās bērnu personu lietās (piemēram, personu lietām nav pievienoti visi nepieciešamie dokumenti).

 

Konstatēto problēmu risinājumi

 

Izvērtējot pārbaužu rezultātus, iestāžu vadītājiem sniegta metodiskā palīdzība konstatēto bērnu tiesību pārkāpumu novēršanā, veiktas pārrunas gan ar pedagogiem, gan bērniem, izskaidrojot viņu pienākumus un tiesības.

Atsevišķos gadījumos sastādīti administratīvā pārkāpuma protokoli vai iestādes vadītājam lūgts izvērtēt nepieciešamību piemērot disciplinārsodus darbiniekiem.

 

Inspektoru sniegtās konsultācijas

 

2008.gada 3.ceturksnī inspektori snieguši 610 un juristi 136 konsultācijas juridiskām un fiziskām personām par bērnu tiesību aizsardzības jautājumiem.

Inspektori arī organizējuši 146 tikšanās un vadījuši 9 seminārus speciālistiem, kas darbojas bērnu tiesību aizsardzības jomā.

 

Pasākumi aktuālu bērnu tiesību problēmu risināšanai

 

Pārsūdzēti 4 tiesībsargājošo institūciju lēmumi par kriminālprocesa izbeigšanu.

Veikta normatīvo aktu analīze par bērnu aizsardzību pret vardarbību agrīnajos dzīves posmos (pēc dzemdībām un pirmajā dzīves gadā). Divās iestādēs sagatavota un aprobēta metodika (anketas) informācijas iegūšanai pētījumam par ārstniecības personu iesaistīšanos bērnu tiesību aizsardzībā.

Sniegti priekšlikumi un komentāri BM par IeM rīcības plānu Programmas cilvēku tirdzniecības novēršanai 2009. – 2013.gadam ieviešanai.

 

Veselības ministrijai sniegta informācija par auga Salvia Devinorum kaitīgumu un nepieciešamību iekļaut aizliegto augu audzēšanas un lietošanas sarakstos.

 

Veikta Bērnu tiesību aizsardzības likuma, konvencijas u.c. analīze par bērna labāko interešu ievērošanu šķirtās ģimenēs un attiecīga atzinuma sagatavošana.

Sniegts pamatojums un papildus informācija grozījumu izdarīšanai Ārstniecības likumā par nepieciešamību ārstniecības personām ziņot policijai u.c. institūcijām par bērna tiesību pārkāpumiem.

Sniegts viedoklis par BTAL 20.panta interpretāciju.

 

Likumprojekts „Grozījumi Apcietinājumā turēšanas kārtības likumā” - sniegti priekšlikumi par nepieciešamību paredzēt apcietinātajiem bērniem bezmaksas saraksti ar vecākiem/likumiskajiem pārstāvjiem vismaz 2 reizes mēnesī, ka apcietinātajam ir tiesības saņemt rehabilitāciju vardarbības gadījumā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, kā arī pieprasīt pārcelt sevi uz citu telpu vardarbības gadījumā.

 

Likumprojekts „Grozījumi Latvijas Sodu izpildes kodeksā” - sniegti priekšlikumi par nepieciešamību paredzēt ieslodzītajiem bērniem bezmaksas saraksti ar vecākiem/likumiskajiem pārstāvjiem vismaz 2 reizes mēnesī; par to, ka ieslodzītajam nepilngadīgajam ir tiesības saņemt rehabilitāciju vardarbības gadījumā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, kā arī pieprasīt pārcelt sevi uz citu telpu vardarbības gadījumā.

 

Notikusi tikšanās ar „Lattelecom” pārstāvjiem par iespējamu sadarbību vienotā Eiropas tālruņa bērniem 116111 ieviešanā Latvijā.

 

Uzsākta analīze par situāciju, kā ārstniecības iestādes un personas ziņo par bērnu tiesību pārkāpumiem. Sagatavots dienesta ziņojums par valsts bērnu tiesību aizsardzības inspektoru apkopotām anketām.

 

Organizēta tikšanās ar International School of Riga pedagogiem, sniegta informācija par inspekcijas darbību, ziņošanas kārtību par bērnu tiesību pārkāpumiem.

 

 

Sagatavotie informatīvie materiāli

 

No februāra uzticības tālruņa numuram, līdzīgi kā visiem citiem 800 un 900 tālruņa numuriem valstī, tika pievienota vēl viena nulle – 80006008, tādejādi sadarbībā ar skolēniem, kuri piedalījās bukleta ilustrāciju tapšanā, tika izveidots jauns uzticības tālruņa buklets „ZVANI DROŠI”. Bukletā atrodama informācija, kura var palīdzēt pusaudzim, ja viņš nokļuvis situācijā, kurā nepieciešama sapratne un atbalsts.

 

Vienlaikus atjaunoti un papildināti ar informāciju bukleti bērniem un pusaudžiem „STOPĒT BĪSTAMI”, kā arī izveidoti jauni bukleti bērniem un pusaudžiem „Kā veiksmīgāk risināt konfliktu ?”, kurā tiek skaidrots, kā izprast jēdzienu iecietība un kā rīkoties konfliktsituācijās.

 

 

 

 

 
MeklēšanaJūsu jautājums
Šeit jūs varat uzrakstīt un atsūtīt jautājumu inspekcijai, kas tiks izskatīts un atbilde tiks nosūtīta uz jūsu norādīto e-pasta adresi


Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Ventspils iela 53
Rīga, LV – 1002
Tālrunis: 67 359 128
Fakss: 67 359 159
E-pasts: pasts@bti.gov.lv
© Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 2006
Informācija atjaunota: 07.07.2020