Pārskati un atskaites

06.11.2008Drukāt
APKOPOJUMS: Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas paveiktais 2008.gada OKTOBRĪ

Oktobra mēnesī bērni, zvanot uz Uzticības tālruni, bieži vien runāja par problēmām vai situācijām, kas skar skolas dzīvi. Tika aktualizētas tādas problēmas, kā attiecības ar pedagogiem un attiecības ar vienaudžiem skolā.

 

Psiholoģisko konsultāciju zvanu analīze

 

Demogrāfiskais sadalījums oktobrī, tāpat, kā iepriekšējos mēnešos ir līdzīgs , vairāk konsultācijas Uzticības tālrunī saņēmušas meitenes – 66 %, bet zēni – 33%, zvanītāja dzimums nebija zināms 1%, gadījumos.

 

Analizējot zvanu skaitu pa vecuma grupām, redzams, ka visvairāk psiholoģiskais atbalsts un sapratne oktobra mēnesī bija nepieciešama pusaudžiem vecumā no 12 līdz 15 gadiem (37,55%). Tam seko liela daļa jeb 32,49% zvanītāju, kuru vecums nav bijis zināms vai nosakāms. 10,37% zvanītāju bija vecumā no 7 līdz 11 gadiem, bet 9,73% zvanītāju – vecumā no 16 līdz 18 gadiem. Līdzīgi kā iepriekšējos mēnešos, uz uzticības tālruni zvanīja arī pieaugušie (vecāki, pedagogi, vecvecāki, speciālisti utt.), lai pārrunātu problēmas, kas saistītas ar bērnu audzināšanu.

 

Oktobrī, no visiem atbildētajiem zvaniem, 1089 gadījumos tika sniegta nepieciešamā psiholoģiskā palīdzība un atbalsts krīzes situācijā, kā arī tika sniegta nepieciešamā informācija, piemēram, par atkarību profilakses iespējām, sociālās palīdzības saņemšanas iespējām, lai iegādātos mācību līdzekļus u.c.

 

Oktobrī biežāk minēto problēmjautājumu loks zvanītājiem:

 

Oktobrī aktuālākās zvanītāju problēmas bija vienaudžu attiecības skolā, kur konsultācijas lūguši 306 zvanītāji. Šīs aktuālās problēmas un pārdzīvojumi cieši saistīti ar pielāgošanos mācību procesam.  29 gadījumos tika sniegtas psihologa konsultācijas par vienaudžu fizisko vardarbību, bet 113 gadījumos – par vienaudžu emocionālo vardarbību.      Otrajā mācību gada mēnesī 50 zvanītāji saņēma psiholoģisko palīdzību sakarā ar problēmām attiecībās ar pedagogiem, no tiem 19 gadījumos par emocionālo vardarbību no pedagogu puses, bet 5 gadījumos par fizisko vardarbību no pedagogu puses. 150  zvanītājiem aktuāli bija jautājumi, kas saistīti ar problēmām ģimenē ar vecākiem. Turklāt 26 zvanītāji runāja par fizisko vardarbību no vecāku puses un 36 zvanītāji par par emocionālo vardarbību no vecāku puses.

 

Nemainīgi aktuāls daļai zvanītāju ir bijis atkarību jautājums, kas saistīts tieši ar atbrīvošanos no atkarību izraisošajām vielām.

 

Jautājumos par emocionālajām problēmām, bērni un pusaudži visbiežāk bija minējuši vai arī konsultants zvanītāja stāstītajā visbiežāk saklausīja bezspēcību (473 gadījumos), bailes (417 gadījumos) un aizvainojumu (375 gadījumos). Tam sekoja zvanītāja izjustās dusmas (349 gadījumos).

 

Par iespējamiem bērnu tiesību pārkāpumiem institūcijās uzticības tālruņa departaments nodeva 9 ziņojumus inspektoriem, 16 gadījumos par iespējamiem bērnu tiesību pārkāpumiem tika informētas bāriņtiesas, Valsts policija u.c. institūcijas.

 

Oktobrī Uzticības tālruņa psihologi sniedza 8 bezmaksas psihologa klātienes konsultācijas bērniem, kuriem nebija iespējams saņemt psihologa konsultāciju dzīves vietā, kā arī kopā ar Rīgas pašvaldības policiju piedalījās 6 vecāku sapulcēs, kurās tika runāts par vecāku atbildību bērnu audzināšanā. Paralēli darbam pie uzticības tālruņa psihologi vadīja radošās darbnīcas pedagogiem par pozitīvo disciplinēšanu, efektīvu sarunu vadīšanu ar bērnu problēmsituācijās, 3 seminārus bāriņtiesu speciālistiem par vardarbības pazīmju atpazīšanu, kā arī vadītas izglītojošās nodarbības sociālā aprūpes centra „Ezerkrasti” darbiniekiem. Gan inspekcijā, gan dažādās skolās vadītas darba grupas ar bērniem. Papildus oktobrī uzticības tālruņa psihologi piedalījušies arī 4 pārbaudes izbraukumos uz vairākām izglītības iestādēm

 

 

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaudes

 

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspektori 2008.gada oktobrī veica 43 bērnu tiesību ievērošanas pārbaudes:

·          skolās – 16 pārbaudes;

·          speciālajās internātskolās – 8 pārbaudes;

·          internātskolās – 4 pārbaudes;

·    ārpusģimenes aprūpes iestādēs – 7 pārbaudes;

·    pirmsskolas izglītības iestādēs – 2 pārbaudes;

·    krīžu centrā – 1 pārbaude;

·    speciālajās pirmsskolas izglītības iestādēs – 2 pārbaude;

·    sociālās korekcijas izglītības iestādē - 1 pārbaude;

·    rotaļlaukumos – 1 pārbaude;

·    nometnē – 1 pārbaude.

Kopā visās bērnu tiesību ievērošanas pārbaudēs anketēti 117 bērni un veiktas pārrunas ar 562 bērniem.

Sadarbībā ar pašvaldības policiju, inspektori 2008.gada oktobrī piedalījās 1 reidā publiskās vietās, kurās uzturas bērni.

 

Bērnu personu lietu pārbaudes

 

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspektori 2008.gada oktobrī veica 14 bērnu personu lietu pārbaudes:

·          bērnu ārpusģimenes aprūpes iestādēs – 5 pārbaudes;

·          speciālajās internātskolās – 6 pārbaudes;

·          internātskolās – 2 pārbaudes;

·          speciālajās pirmsskolas izglītības iestādēs – 1 pārbaude.

 

Kopā visās bērnu personu lietu pārbaudēs izskatītas 367 bērnu personas lietas.

 

2008.gada oktobrī valsts bērna tiesību aizsardzības inspektori sadarbībā ar Valsts policijas un Pašvaldību policijas pārstāvjiem organizēja 85 izglītojošas tikšanās ar skolēniem un pedagogiem, realizējot akcijas „Drošības dienas skolās 2008” un „Es ar Tevi – ne pret Tevi”. 

Minēto akciju laikā ar skolēniem tika organizētas diskusijas par iecietības veicināšanu, par savstarpējām attiecībām starp skolēniem, skolotājiem, par drošību uz ielas u.c.

 

Pārbaudēs biežāk konstatētās problēmas

 

Veicot bērnu tiesību ievērošanas pārbaudes vairāk kārt konstatēts, ka iestādes vadītājs nav pieprasījis izziņu no Iekšlietu ministrijas Soda reģistra informāciju par darbinieku iespējamo sodāmību, kā to paredz Bērnu tiesību aizsardzības likums.

Pārbaudot bērnu personas lietas visbiežāk konstatēts, ka personas lietām nav pievienoti visi nepieciešamie dokumenti, kā arī bāriņtiesas savlaicīgi nav pieņēmušas lēmumus par bērna juridisko statusu.

 

Konstatēto problēmu risinājumi

 

Izvērtējot pārbaužu rezultātus sniegta metodiskā palīdzība nosūtot vēstules ar ieteikumiem trūkumu vai pārkāpumu novēršanai, iestāžu vadītājiem, pašvaldībām, kā arī bāriņtiesām.

 

Sniegtās konsultācijas

 

2008.gada oktobrī inspektori snieguši 244 un juristi 66 konsultācijas saistībā ar bērnu tiesību aizsardzības jautājumiem.

 

 

Pasākumi aktuālu bērnu tiesību problēmu risināšanai

 

Pārsūdzēti 4 tiesībsargājošo institūciju lēmumi par kriminālprocesa izbeigšanu/atteikumu uzsākt kriminālprocesu;

- lēmums izbeigt kriminālprocesu par iespējamu seksuālu, fizisku un emocionālu vardarbību pret audzēkņiem, tai skaitā nepilngadīgajiem Jūrmalas pilsētas speciālajā internātpamatskolā;

- Kuldīgas rajona policijas pārvaldes lēmums atteikt uzsākt kriminālprocesu par nepilngadīgās iespējamu seksuālu izmantošanu; 

- Tukuma rajona policijas pārvaldes lēmumu izbeigt kriminālprocesu par tēva fizisku un emocionālu vardarbību pret nepilngadīgo;

- Rēzeknes PRPP lēmums par kriminālprocesa krimināllietā par iespējamo seksuālo vardarbību;

- sagatavoti metodiskie ieteikumi bāriņtiesām un bērnu aprūpes iestādēm par valsts kompensācijām cietušajiem bērniem, kuri palikuši bez vecāku gādības (ieteikumi prezentēti BM organizētajos bāriņtiesu darbinieku semināros);

- sagatavota normatīvo aktu priekšlikumu pakete saistībā ar Ministru prezidenta 2008.gada 28.jūlija rezolūciju Nr. 12/JUR-305 Bērnu un ģimenes lietu ministrijai dots uzdevums līdz 2008.gada 1.decembrim nodrošināt Bērnu tiesību aizsardzības likuma (2008.gada 29.jūnija likuma „Grozījumi Bērnu tiesību aizsardzības likumā” redakcija) 50.1 panta ceturtajā daļā Ministru kabinetam dotā uzdevuma izpildi:

1) Priekšlikumi Ministru kabineta noteikumu projektam „Kārtībā, kādā bērnus var iesaistīt aktivitātēs (pasākumos), kas saistītas ar ārējā izskata demonstrēšanu”;

2) Priekšlikumi Ministru kabineta noteikumiem „Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 29.novembra noteikumos nr.898 „Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas nolikums”;

3) Priekšlikumi Ministru kabineta noteikumu projektam „Noteikumi par Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas sniegto maksas pakalpojumu cenrādi”;

4) Priekšlikumi grozījumiem Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā.

(šobrīd sagatavotie projekti nosūtīti darba grupai un interesentiem apspriešanai)

Sniegti 6 atzinumi par citu institūciju sagatavotajiem normatīvo aktu projektiem, no tiem priekšlikumi vai iebildumi sniegti 3 gadījumos:

"Noteikumi par obligātajām prasībām ārstniecības iestādēm un to struktūrvienībām”, „Grozījumi Kriminālprocesa likumā”, grozījumiem Kriminālprocesa likumā.

Notikusi tikšanās ar Sociālo pakalpojumu pārvaldes pārstāvjiem par savstarpēju informācijas apmaiņu, turpmāku sadarbību;

Dalība BM darba grupā par vecāku atbildības pastiprināšanu (sniegti priekšlikumi KL 174.panta izmaiņām);

Dalība darba grupā par modeļu aģentūru u.tml. tiesiskā regulējuma izstrādi;

Dalība TM pastāvīgā darba grupā Krimināllikuma pilnveidošanai – par grozījumiem KL 174.pantā, kā arī s/o „Civitas” iesniegtajiem priekšlikumiem grozījumiem KL;

Dalība VM koordinējošā darba grupa par starpinstitucionālās sadarbības veicināšanu jaundzimušo bērnu veselības nodrošināšanai, kā arī par ārstu pienākumu ziņot par bērna tiesību pārkāpumiem;

Notikusi tikšanās ar ANO īpašo ziņotāju jautājumos par bērnu aizsardzību no seksuālās ekspluatācijas (prostitūcijas, pornogrāfijas);

Dalība starpinstitūciju saskaņošanas sanāksme par likumprojekta „Par audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu bērniem” tālāko virzību saistībā ar finansējuma trūkumu.

 

 

Sagatavotie informatīvie materiāli

 

Inspekcija sagatavojusi un izdevusi metodiskos ieteikumus „Izglītības iestādes, sociālā dienesta, bāriņtiesas un citu iestāžu kompetence starpinstitucionālajā sadarbībā, veicot preventīvo darbu un risinot vardarbības gadījumus pret bērnu”, kas paredzēti kā palīglīdzeklis preventīvajā darbā vardarbības novēršanai , kā arī kvalitatīvas un savlaicīgas palīdzības sniegšanai bērniem, kuri cietuši no vardarbības.

Metodiskie ieteikumi domāti izglītības iestāžu, sociālā dienesta, bāriņtiesu un citu iestāžu darbā, kas nodarbojās ar bērnu tiesību aizsardzību. Ieteikumos aprakstīti konkrēti piemēri un detalizēts skaidrojums, kādas ir iesaistīto pušu atbildības un kompetences (pamatojoties uz normatīvajiem aktiem), kā arī rīcības shēmas un veicamie pasākumi, gadījumos ,kad pastāv aizdomas par iespējamiem bērnu tiesību pārkāpumiem.

 
MeklēšanaJūsu jautājums
Šeit jūs varat uzrakstīt un atsūtīt jautājumu inspekcijai, kas tiks izskatīts un atbilde tiks nosūtīta uz jūsu norādīto e-pasta adresi


Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Ventspils iela 53
Rīga, LV – 1002
Tālrunis: 67 359 128
Fakss: 67 359 159
E-pasts: pasts@bti.gov.lv
© Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 2006
Informācija atjaunota: 04.07.2020