Pārskati un atskaites

10.12.2008Drukāt
APKOPOJUMS: Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas paveiktais 2008.gada NOVEMBRĪ

Psiholoģisko konsultāciju zvanu analīze

 

Nemainīgi novembrī saglabājies zvanītāju demogrāfiskais sadalījums, kurā vairāk konsultācijas Uzticības tālrunī saņēmušas meitenes – 68% un zēni – 32%.

 

Analizējot zvanu skaitu pa vecuma grupām, redzams, ka nemainīgi visvairāk psiholoģiskais atbalsts novembra mēnesī bija nepieciešama pusaudžiem vecumā no 12 līdz 15 gadiem (43%), turklāt salīdzinot ar oktobra mēnesi (37%) zvanītāju skaits šinī vecuma grupā ir pat nedaudz pieaudzis.

Otra lielākā zvanītāju grupa (30%) ir tie zvanītāji, kuru vecums nav bijis zināms vai nosakāms.

Seko trešā grupa zvanītāju (12%), kas ir vecumā no 7 līdz 11 gadiem, 8% zvanītāju vecumā no 16 līdz 18 gadiem, kā arī 7% pieaugušo, kas uz Uzticības tālruni zvanīja, lai pārrunātu problēmas, kas saistītas ar bērnu audzināšanu, disciplinēšanu un citiem aktuāliem jautājumiem.

 

Novembrī no visiem atbildētajiem zvaniem, 780 gadījumos tika sniegta psiholoģiskā palīdzība un atbalsts krīzes situācijās.

 

Novembrī biežāk minēto problēmjautājumu loks zvanītājiem:

 

Novembra mēnesī, kā ik katru mācību gada mēnesi, aktuālākā zvanītāju problēma bija vienaudžu attiecības izglītības iestādē, par ko konsultējās 196 zvanītāji.28 sarunās zvanītājs bija minējis, ka ciešot no vienaudžu fiziskās vardarbību un 77 sarunās, ka ciešot no vienaudžu emocionālās vardarbības.

Problēmas attiecībās ar pedagogiem satrauca 41 zvanītāju, turklāt 2 sarunās tika minēts, ka skolēns esot cietis no pedagoga fiziskās vardarbības un 16 sarunās, ka no pedagoga emocionālās vardarbības.

Arī par macīšanās grūtībām tika sniegtas 24 konsultācijas, kas visbiežāk bija par to, ka kādā no mācību priekšmetiem neviecoties un iespējama nesekmība, kā arī bija sarunas, kurās bērns mēģināja izprast, kādēļ viņam  nepatīkot un negriboties mācīties.

Attiecībā uz psihologa konsultācijām jautājumos par ģimeni, visvairāk zvanītāju (116)  satrauca attiecības ar vecākiem. Šīs konsultācijas sevī ietvēra gan to, ka bērns jūtas vientuļš, neaprūpēts un nemīlēts savā ģimenē, gan vecāku prombūtni vai arī vecāku pastiprinātu alkohola lietošanu. Vecāku alkohola lietošanas rezultātā, bērni bieži vien stāstīja arī par piedzīvoto fizisko (40) un emocionālo (31) vardarbību no mātes vai tēva puses. Nereti ir situācijas, kad bērns stāsta, ka abi vecāki viņu mēdzot fiziski ietekmēt vai arī emocionāli pazemot un noniecināt, turklāt nevienmēr tas ir ģimenēs, kur ir šī alkohola atkarības problēma.

No visām 780 sniegtajām konsultācijām 7 sarunās bērni uzticēja psihologam arī savus pārdzīvojumus saistībā ar vecāku šķiršanos, kas bērnam ir ārkārtīgi sāpīga un bieži vien neizprotama situācija, kas liek vainu meklēt sevī.

Tā kā lielākais zvanītāju skaits ir pusaudži vecumā no 12- 15 gadiem, tad viņiem viena no būtiskākajām sarunu tēmām ir arī partnerattiecības. Par šo jautājumu novembrī konsultējušies 94 zvanītāji. Pusaudžu vecumā īpaši aktīvi notiek attiecību veidošana ar pretējo dzimumu. Interese par pretējo dzimumu ir intensīva, vienlaikus zvanītāji jūtas apjukuši un neziņā, kā rīkoties, piemēram, ja pēc nedēļu ilgas draudzības puisis piedāvā meitenei uzsākt seksuālas attiecības, vai kā rīkoties, ja meitenei paralēli ir attiecības ar vēl kādu puisi - turpināt vai pārtraukt draudzību.

Daļai zvanītāju aktuāli joprojām ir atkarību jautājumi, piemēram, 23 zvanītāji ir konsultējušies par nikotīna atkarības jautājumiem, 8 zvanītāji konsultējās par alkohola atkarības jautājumiem, 2 par narkotiku atkarību un 1 zvanītājs par datora lietošanas atkarību.

Seksuālo un reproduktīvo jautājumu klāstā, visbiežāk konsultācijas tika sniegtas seksuālās higiēnas jautājumos (25), par grūtniecību (16), seksuālo orientāciju (7) un par kontracepciju (4).

Tā kā psihologa konsultācija krīzes situācijā viestiešākajā mērā ir saistīta ar zvanītāja jūtām un emocijām, kas saistīta ar viņa problēmu, tad visbiežāk sarunās bija saklausāms, ka zvanītājs jūtas bezspēcīgs (296), aizvainots (294) un nobijies (289). Tam sekoja zvanītāja izjustās dusmas (236), pašvērtējuma problēmas (118), kauns (86) un vainas izjūta (80), kā arī vientulības izjūta (61).

Novembrī VBTAI Bērnu un pusaudžu uzticības tālruņa psihologi sniedza 11 bezmaksas psihologa klātienes konsultācijas bērniem un viņu vecākiem, kuriem nebija iespējams saņemt psihologa konsultāciju dzīves vietā.

 

Tostarp novembra mēnesī VBTAI Bērnu un pusaudžu uzticības tālruņa psihologi piedalījās divās vecāku sapulcēs Rīgas izglītības iestādēs saistībā ar vecāku atbildību bērnu audzināšanā

 

Uzticības tālruņa psihologi vadīja divus izglītojošus un informatīvus seminārus Rīgas Ziemeļu rajona skolu sociālajiem pedagogiem un skolu psihologiem par Uzticības tālruņa darbību un par bērnu pozitīvo disciplinēšanu, kā arī par šo pašu tēmu uzstājās konferencēs internātskolu un bērnunamu direktoriem.

 

Uzticības tālruņa psihologi vadīja sešus seminārus bāriņtiesu priekšsēdētājiem par tēmu „Vardarbības pazīmju atpazīšana”.

 

Par iespējamiem bērnu tiesību pārkāpumiem izglītības iestādēs un ārpusģimenes aprūpes iestādēs Uzticības tālruņa darbības nodrošināšanas departamenta speciālisti nodeva 10 ziņojumus inspektoriem un 11 gadījumos par iespējamiem bērnu tiesību pārkāpumiem tika sagatavotas vēstules bāriņtiesām, sociālajiem dienestiem un citām bērnu tiesību aizsardzības institūcijām.

 

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaudes

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspektori 2008.gada novembrī veica 35 bērnu tiesību ievērošanas pārbaudes:

·          skolās – 15 pārbaudes;

·          speciālajās internātskolās – 9 pārbaudes;

·          internātskolās – 2 pārbaudes;

·          ārpusģimenes aprūpes iestādēs – 6 pārbaudes;

·          pirmsskolas izglītības iestādēs – 1 pārbaude;

·          krīžu centrā – 1 pārbaude;

·          speciālajās pirmsskolas izglītības iestādēs – 1 pārbaude.

 

Kopā visās bērnu tiesību ievērošanas pārbaudēs anketēti 135 bērni un veiktas pārrunas ar 706 bērniem.

Sadarbībā ar pašvaldības policijas darbiniekiem inspektori 2008.gada novembrī piedalījās 3 reidos publiskās vietās, kurās uzturas bērni.

 

 

Bērnu personu lietu pārbaudes

 

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspektori 2008.gada novembrī veica 11 bērnu personu lietu pārbaudes:

·          bērnu ārpusģimenes aprūpes iestādēs – 4 pārbaudes;

·          speciālajās internātskolās – 6 pārbaudes;

·          internātskolās – 1 pārbaude.

 

Kopā visās bērnu personu lietu pārbaudēs izskatītas 337 bērnu personas lietas.

 

Pārbaudēs biežāk konstatētās problēmas

 

Veicot bērnu tiesību ievērošanas pārbaudes skolās un speciālajās internātskolās dažkārt konstatēta vienaudžu emocionālā un fiziskā vardarbība.

Pārbaudot bērnu personas lietas visbiežāk konstatēts, ka netiek kārtots bērna juridiskais statuss, kā arī bērnu personas lietām nav pievienoti nepieciešamie dokumenti (piemēram, Pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinums).

 

Konstatēto problēmu risinājumi

 

Izvērtējot pārbaužu rezultātus, sniegta metodiskā palīdzība nosūtot vēstules ar ieteikumiem trūkumu vai pārkāpumu novēršanai iestāžu vadītājiem, pašvaldībām, kā arī bāriņtiesām.

 

Inspektoru sniegtās konsultācijas

 

2008.gada novembrī inspektori snieguši 185 konsultācijas par bērnu tiesību aizsardzības jautājumiem.

Inspektori arī organizējuši 37 sanāksmes (tikšanās).

 

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 2008.gada 14. novembrī organizēja konferences „Bērnu disciplinēšana izglītības iestādēs: problēmas un iespējamie risinājumi” internātskolu direktoriem un 28.novembrī tika organizēta konference ārpusģimenes aprūpes iestāžu vadītājiem „Bērnu disciplinēšana ārpusģimenes aprūpes iestādēs: problēmas un iespējamie risinājumi”.

 

Bērnu līdzdalības veicināšana bērnu tiesību jautājumos

 

Lai iesaistītu skolēnus bērnu tiesību veicināšanas jautājumos reģionālie inspektori organizēja tikšanos reģionu skolās, lai aktualizētu jautājumus saistībā ar skolēnu savstarpējo vardarbību skolā, kā arī, lai vecinātu pozitīvu savstarpējo saskarsmi starp skolēniem un skolotājiem. Tostarp inspekcijā viesojās skolēni no Rūjienas vidusskolas, kas tika iepazīstināti ar inspekcijas darbu un bērnu un jauniešu uzticības tālruņa 80006008 darbību.

 
MeklēšanaJūsu jautājums
Šeit jūs varat uzrakstīt un atsūtīt jautājumu inspekcijai, kas tiks izskatīts un atbilde tiks nosūtīta uz jūsu norādīto e-pasta adresi


Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Ventspils iela 53
Rīga, LV – 1002
Tālrunis: 67 359 128
Fakss: 67 359 159
E-pasts: pasts@bti.gov.lv
© Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 2006
Informācija atjaunota: 14.07.2020