Priekšniece

Drukāt
Marianna Dreja - Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas priekšniece

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IZGLĪTĪBA

 

Augstākā izglītība

2006 - 2008

Biznesa augstskola Turība

Profesionālais maģistra grāds,

uzņēmumu un iestāžu vadītāja kvalifikācija

2004 - 2006

Biznesa augstskola Turība

Profesionālais maģistra grāds tiesību zinātnēs

1999 - 2004

Latvijas Policijas akadēmija

Bakalaura grāds, jurista kvalifikācija

Vidējā – profesionālā izglītība

1995 - 1999

Rīgas Tirdzniecības tehnikums

Rūpniecības tirgzinības specialitāte, tirgzine

 

Papildus izglītība

10/2017 – 12/2017

Valsts administrācijas skola: Sistēmiskā līderība valsts pārvaldē

03/2017

Valsts administrācijas skola: Interešu konflikta novēršana un valsts amatpersonu profesionālā ētika

10/2016

Patvērums Drošā māja: Novēršot cilvēku tirdzniecību un fiktīvās laulības: daudznozaru risinājums (HESTIA)

07/2016

Funditus: Grozījumi Publisko iepirkumu likumā

04/2015

Labklājības ministrija:

IKK un tiesu prakses aktualitātes; Administratīvo sodu piemērošana par pārkāpumiem iepirkumu jomā; Plānotie grozījumi PIL

04/2015

Labklājības ministrija:

Publisko iepirkumu plānošana, grozījumi iepirkuma dokumentācijā un līgumā; Atklātā konkursa, sarunu procedūras, “B” daļas pakalpojumu iepirkumu un PIL 8.2.panta iepirkumu norise

09/2014

Funditus: Iekšējie normatīvie tiesību akti: problēmu risinājumi

10/2013

Funditus: Iesniegumu likuma un Informācijas atklātības likuma praktiska piemērošana

05/2013

Mācību centrs Dialogs AB: Personas datu tiesiskā aizsardzība

11/2010

Personāla apmācību centrs Agenda: Darbinieku motivēšana

05/2010

Mācību un konsultāciju centrs ABC:

Latvijas standarta LVS EN ISO 9001:2009 Kvalitātes pārvaldības sistēmas. Prasības (ISO 9001:2008), prasību skaidrojums

03/2009

Valsts administrācijas skola: Laika menedžments

09/2008

Valsts administrācijas skola: Personālvadība

09/2008

Valsts administrācijas skola:

Disciplinārā uzraudzība un disciplinārlietu izmeklēšana

Pārējā papildus izglītība

Vadības zinību pamati: Pārliecinošas prezentācijas prasmes; Pārliecinošas komunikācijas stratēģija un taktika; Prasme runāt publiski; Vadības teorija; Procesu vadība; Sekmīga komunikācija organizācijas iekšējā un ārējā vidē – atslēga mūsdienīgam darba stilam un vadībai; Kvalitātes vadības pamati un vispārīgs ISO 9001:2000 standarta skaidrojums;

Valsts un pašvaldību iepirkumu aktualitātes – Publisko iepirkumu likums; Par publisko iepirkumu likumu;

Valsts pārvaldes iekārtas likums: iekšējie normatīvie akti; Administratīvais process iestādē un administratīvo pārkāpumu lietvedība; Administratīvais process kā instruments tiesiskajās attiecībās ar valsti un aktuālākās likuma prasības līguma slēgšanas procesā;

Microfoft Excel; Microsoft Word; Microsoft PowerPoint

General English (78h); General English (100h) at Beginners level

 

 

DARBA PIEREDZE

 

05/2014 - līdz šim

Nodarbinātības valsts aģentūra

Juridiskā departamenta direktore

Padoto skaits: līdz 20, šobrīd 12

Darbības nozare: valsts pārvalde

Kopējais darbinieku skaits: virs 800

Amatpersona, kurai reportē: Nodarbinātības valsts aģentūras direktors

Galvenie pienākumi:

 • Struktūrvienības darba organizācija un kontrole (Licencēšanas un tiesiskā nodrošinājuma nodaļa, Iepirkumu un līgumu nodaļa, Personāla nodaļa, Lietvedības nodaļa)
 • Komersantu – darbiekārtošanas pakalpojumu sniedzēju licencēšana un uzraudzība
 • Iepirkumu plānošana un uzraudzība, dalība iepirkumu komisijās, iepirkumos, kas saistīti ar paaugstinātu risku (saturiski sarežģīti iepirkumi, liels finanšu apjoms)
 • Juridisko dokumentu saskaņošana un konsultāciju sniegšana
 • Lietvedības sistēmas ieviešana un attīstība, dokumentu vadības procesa nodrošināšana

Galvenie sasniegumi:

 • Saliedētas, uz rezultātu virzītas komandas izveide
 • Pirmo reizi tika veikta klientu aptauja saistībā ar juridisko konsultāciju sniegšanu – 96% ārējo respondentu Juridiskā departamenta darbu vērtēja kā labu, ļoti labu un teicamu

 

Papildus pēc nepieciešamības tika pildīti Risku vadības un iekšējās kontroles nodaļas vadītāja, Personāla nodaļas vadītāja un Nodarbinātības valsts aģentūras direktora pienākumi.

09/2008 – 05/2014

Nodarbinātības valsts aģentūra

Juridiskā departamenta direktora vietniece / Juridiskā departamenta direktora vietniece – Licencēšanas un tiesiskā nodrošinājuma nodaļas vadītāja

Padoto skaits: līdz 25

Darbības nozare: valsts pārvalde

Kopējais darbinieku skaits: virs 800

Amatpersona, kurai reportē: Juridiskā departamenta direktors

Galvenie pienākumi:

 • Struktūrvienības darba organizācija un kontrole
 • Komersantu – darbiekārtošanas pakalpojumu sniedzēju licencēšana un uzraudzība
 • Dalība iepirkumu komisijās, iepirkumu dokumentācijas un līgumu projektu gatavošana un saskaņošana
 • Juridisko dokumentu saskaņošana un konsultāciju sniegšana

Galvenie sasniegumi:

 • Sagatavots un ieviests komersantu pārbaužu plans, kas atvieglo darbu un transporta pieejamības plānošanu ar ierobežotiem resursiem
 • Aģentūras parādu piedziņas procesa izveide un aktīva lietu virzības uzraudzība

08/2005 – 09/2008

Nodarbinātības valsts aģentūra

Juridiskā departamenta Struktūrfondu un tiesiskā nodrošinājuma nodaļas vadītāja / Administratīvā departamenta Juridiskās nodaļas vadītāja / Juridiskā un informācijas tehnoloģiju attīstības departamenta Juridiskās nodaļas vadītāja

Padoto skaits: līdz 15

Darbības nozare: valsts pārvalde

Kopējais darbinieku skaits: virs 800

Amatpersona, kurai reportē: attiecīgā departamenta direktors

Galvenie pienākumi:

 • Struktūrvienības darba organizācija un kontrole
 • Komersantu – darbiekārtošanas pakalpojumu sniedzēju licencēšana un uzraudzība
 • Dalība iepirkumu komisijās, iepirkumu dokumentācijas un līgumu projektu gatavošana un saskaņošana
 • Juridisko dokumentu saskaņošana un konsultāciju sniegšana

Galvenie sasniegumi:

 • Tika izveidota pilnīgi jauna struktūrvienība, kur bija nepieciešama gan darba organizācija, gan komandas izveide, kas veiksmīgi izdevās

10/2004 – 08/2005

Nodarbinātības valsts aģentūra

ESF projekta “Nodarbinātības valsts aģentūras kapacitātes stiprināšana un sadarbības veicināšana” ar četriem apakšprojektiem (nodarbināto kapacitātes celšana; sadarbības veicināšana ar darba devējiem un citiem partneriem; sabiedrības informēšana; KVS ieviešana) juriskonsulte

Padoto skaits: 1

Darbības nozare: valsts pārvalde

Kopējais darbinieku skaits: virs 800

Amatpersona, kurai reportē: projekta vadītājs

Galvenie pienākumi:

 • Iepirkumu plānošana, organizēšana un dokumentācijas sagatavošana, dalība iepirkumu komisijās
 • Līgumu un citu juridiska rakstura dokumentu sagatavošana
 • Juridisko konsultāciju sniegšana ar apakšprojektiem saistītajos jautājumos

Galvenie sasniegumi:

 • Tika ieviesta detalizētā iepirkumu pānošana un sekošana nobīdēm un to cēloņiem
 • Spēja tikts gala ar ļoti plašu jautājumu loku projekta ietvaros

08/2004 – 10/2004

Nodarbinātības valsts aģentūra

Juridiskā departamenta jurists

Darbības nozare: valsts pārvalde

Kopējais darbinieku skaits: virs 800

Amatpersona, kurai reportē: Juridiskā departamenta direktors

Galvenie pienākumi:

 • Darbs ar dažāda veida normatīvajiem dokumentiem
 • Juridisko dokumentu sagatavošana un konsultāciju sniegšana
 • Iestādes pārstāvniecība tiesās, tiesībsargājošās un citās institūcijās

Galvenie sasniegumi:

 • Īsā laikā spēju sevi pierādīt, kā profesionāli un tiku virzīta darbam ESF projektā

 

Būtiskākās profesionālās prasmes un zināšanas

 1. Jurisprudence
 2. Līderība
 3. Personālvadība

 

Spēcīgākās personības iezīmes

 1. Mērķtiecīgums
 2. Aktivitāte
 3. Spēja pieņemt lēmumus
 4. Pozitīvisms
 5. Komunikabilitāte

 

Valodu prasmes

 

Valoda

Zināšanu līmenis (dzimtā, ļoti labi, labi, vidēji utt.)

Latviešu

dzimtā

Krievu

ļoti labi

Angļu

sarunvalodas līmenī

Ukraiņu

labi

 

 
MeklēšanaJūsu jautājums
Šeit jūs varat uzrakstīt un atsūtīt jautājumu inspekcijai, kas tiks izskatīts un atbilde tiks nosūtīta uz jūsu norādīto e-pasta adresi


Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Ventspils iela 53
Rīga, LV – 1002
Tālrunis: 67 359 128
Fakss: 67 359 159
E-pasts: pasts@bti.gov.lv
© Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 2006
Informācija atjaunota: 23.01.2020